تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - چشم و امراض چشم

چشم و امراض چشم 

كسانى كه مایلند چشمانشان سالم باشد بایستى نكات زیر را رعایت كنند.
1 - به جسم سفید و خیلى شفاف نگاه نكنند.
2 - از نگاه كردن به خطوط ریز و نقشه هاى خیلى دقیق كه موجب صرف نور زیاد است خوددارى شود.
3 - زیاد گریه نكنند.
4 - جلوى آتش شدید ننشینند.
5 - در آفتاب شدید و خورشید نگاه نكنند.
6 - سعى كنند كه باد قوى به چشم برخورد ننماید (مثل موتور سوارى و غیره ).
7 - به جسمى مدت زیاد بطور قائم نظر نیفكنند.
8 - از ورود گرد و خاك و دود به چشم جلوگیرى كنند.
9 - هواى بسیار گرم و هواى بسیار سرد و دیدن اشیاء روشن و درخشان كه بازتاب آنها موجب آزار چشم گردد مثل آینه ایكه مقابل آفتاب گرفته باشند و نور آنرا به چشم برسانند (خوددارى كنند)
10 - از زیاد بر پشت خوابیدن و خواب در هنگام پرى شكم و غذاى غلیظ و دیر هضم و خیلى گرم مثل سیر و پیاز بپرهیزند زیرا موجب زیان چشم است .
11 - خوردن بیش از اندازه نمك و طعام شور
12 - زیاد بیدارى و زیاد خوردن در شب
13 - جلوگیرى از بیوست شدید.
نافعات چشم عبارتند از:
1 - سر را در آب شیرین و صاف فرو بردن و چشم در آن آب باز كردن .
2 - سرمه و توتیا به آب بادیان یا آب مرنجوش و مرزنجوش پروره در چشم كشیدن .
3 - چون چشم از اعضاى مرطوب است و اكثر رطوبت و سردى باعث ضعف آن مى شود لذا بایستى از سرمه خشك جلا دهنده چشم استفاده نمایند تا چشم سالم بماند.
4 - با آب حضض در هر ماه سه بار چشم را بشویند.
5 - رعایت حفظ محیط چشم یعنى مزاج چشم را به حالت طبیعى نگهداشتن براى این كار اگر مزاج چشم خشك باشد روغن بادام بنفشه یا روغن كدو در بینى بچكانند از سرمه مناسب نیز بكار برند اگر مزاج چشم گرم باشد اول باید آنرا با گلاب یا آب گشنیز یا با آمله بشویند سپس سرمه مناسب بكار برند و اگر مزاج چشم تر باشد به گلاب و سماق شسته سرمه كشند.
6 - اگر در هنگام خواب هر روز به آب سرد بینى را بشویند چشم از بیشتر بیماریها در امان خواهد بود.
7 - اگر مدتى پى در پى هر روز یك گرم آمله كوبیده در عسل حل كرده میل نمایند قوت چشمها زیاد مى گردد.
8 - براى ورم ملتحمه شستشو با گل بنفشه یا نیلوفر یا گل سرخ نافع است ولى باید دانست كه :
پاكسازى بدن از خلط غالب اصل و اساس درمان هر عضو بیمار است و براى ازدیاد بینیائى و تقویت چشم شستشو با گل گندم و خوردن آن براى این مطلب توصیه مى شود.
(جالینوس گفته است كه نرم داشتن طبع و پاكسازى بدن از خلط غالب شرط اساسى معالجه است )
ورم ملتحمه در مزاجهاى دموى (پرخون )
انداختن اسپرزه به هنگام شب بر پشت چشم مفید است .
نسخه :
گل زوفا، مغز ناخنك ، بابونه ، برگ سیر یا دانه سیر را در آب جوشانده سر و صورت را بشویند: سیب زمینى را پخته نیم گرم بر چشم ببندند و از جوشانده آب كاه سر و صورت را بشویند.
كم سوئى چشم در مزاج بلغمى كه با اشك غلیظ و جمع شدن چرك در كنار چشم ها همراه است (در كسانى كه به ضعف گوارش مبتلا هستند بیشتر دیده میشود)
درمان
با جوشانده گل بنفشه و دادن ایارج فیقرا عامل بیمارى را از بدن دور ساخته یعنى به اصطلاح پاكسازى و تنقیه بدن نمایند وج و مصطكى بخورند و اطریفل صغیر و كبیر میل كنند و در مزاجهاى سرد درمان را با گوشت پرندگان به صورت سوپ تواءم با قدرى دارچین و خولنجان و زنجبیل و زیره ادامه دهند.
روغن بابونه بر سر بمالند و در بینى بچكانند، قدرى گرد فلفل در بینى كشند تا عطسه نمایند.
با جوشانده بابونه گل بنفشه مغز ناخنك ، پودینه و مر زنجوش سر و صورت را بشویند و زنجبیل ، وج ، ایارج فیقرا، برابر انتخاب كرده در عسل حل كرده روزى سه قاشق چاى خورى میل نمایند.
مداومت در خوردن شلغم خام یا پخته ضعف بینائى را كم مى كند و خوردن دارچین و ایارج فیقرا و اطریقل و بكار بردن روغن بنفشه به صورت چكانیدن در بینى و شستشوى چشم با جوشانده ریحان كوهى همه مزید بینائى هستند.
نسخه براى كم سوئى چشم
روزانه 5/2 گرم سداب را جوشانده صبح و عصر براى یكماه یا بیشتر میل نمایند.
این دستور براى زنان آبستن خوب نیست . یا روزانه 5/2 گرم سیاهدانه را كوبیده ، 5/2 گرم صبح و 5/2 گرم عصر یا عسل شربت دیگر میل كنند.
نسخه :
بادیان 1 گرم
سیاد دانه 2 گرم
با 10 گرم نبات سائیده وقت شب هنگام خوابیدن میل نمایند.
(این نسخه باعث ازدیاد بینائى نیز مى باشد)
نسخه دیگر
سنبل 10 گرم
میخك 5 گرم
دارچین 5 گرم
جب بلیسان 10 گرم
دارفلفل 5 گرم
اسارون 5 گرم
وج 5 گرم
قرفه 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
هیل غرابى 5 گرم
همه را نرم كوبیده در 250 گرم عسل حل كرده روزى سه قاشق مرباخورى این نیز مؤثر بر ازدیاد بینائى و براى كلیت و براى سردردهاى افراد سرد مزاج نافع است .
نسخه براى برف و برق گرفتگى چشم
در اینجا بایستى سر و صورت را با پارچه سیاه پوشانده و چشم را با آن بست بادام تلخ را كوبیده و بر پشت چشم ضماد كنند و چشم را با آب گرم بشویند و چنانكه گذشت از سیب زمینى پخته به پشت چشم بیندازند.
ترس از نور
در اینجا بایستى هر چه زودتر به تبرید و ترطیب آن كوشید (یعنى سرد و خنك كردن )
ضعف بینائى در روز و برقرارى آن در شب
درمان را با چكانیدن شیر زن در بینى و چكاندن روغن بنفشه و روغن بادام و روغن كدو و فرو بردن سر در آب شیرین و گشودن چشم در آن نافع است . خوردن آب انار شیرین و لعاب اسپر زه قند یا با شربت بنفشه و یا سكنجبین ، مالیدن روغن بنفشه بر سر و خوردن زیره ، گل نیلوفر با آب جگر و خوردن غذاهاى غلیظ و پر انرژى و مولد خون مثل آش حلیم ، گوشت گاو، پاچه گوسفند و زیره و گشنیز و كاهو و هویج در بهبودى بیمارى مؤثر است .
كم سوئى در روز
درمان :
دوده روغن بنفشه در چشم كشند و تمام داروهاى مقوى بینائى در اینجا مورد مصرف دارد.
شب كورى
درمان :
دادن ایارج فیقرا خوردن جگر بز و كباب و پرهیز از غذاهاى غلیظ و سرخ كرده و زیاده خورى در شب لازم است و با جوشانده بادیان ، شبت ، بابونه ، مرزنجوش ، سوسن ، و سداب سر و روى را بشویند، قدرى بادیان و دارفلفل را در آب بریزند و سر را با آن بخور دهند و در غذاهاى روزانه كمى آنغوزه ، خردل ، مشك طرامشیع ((كاكوتى ))، آویشن ، انجدان بریزند.
آب ریزش چشم
این بیمارى بیشتر به علت گرفتن مجراى چشم به علل مختلفى به وجود مى آید و آب اضافى چشم كه براى تر كردن كره چشم ترشح مى شود و بایستى از راه مجراى چشم و بینى وارد بینى شود به علت گرفتگى آن در چشم جمع شده از گوشه چشم سرازیر مى گردد متاءسفانه درمان این بیمارى دشوار و اكثر بایستى با عمل جراحى و باز كردن مجراى چشم ، بیمار را بهبودى بخشید. اگر بیمار رعایت بهداشت و نظافت را ننماید ممكن است در اثر دستمالى ، كیسه اشك چركین گردد.
درمان :
شستشوى چشم با آب كندر، آب خاكستر مامیثا و یا هر داروئى كه خاصیت خشك كنندگى و ضدعفونى داشته باشد مؤثر است .
نسخه :
پوست انار، پوست هلیه زرد را در گلاب پخته با پنبه چشم را بشویند.
نسخه :
سماق و انجبار، كندر، مصطكى ، صبر را با عرق بارهنگ به زیر و پشت چشم و پیشانى ضماد نمایند.
نسخه :
بارهنگ یا مورد یا گل سرخ یا پوست هلیله زرد از یكى از آنها 5 گرم انتخاب كرده و در یك بطر آب جوشانده چشم را بشویند.
فرو رفتن جسم خارجى در چشم
در این حالت به هیچ وجه نباید چشم را بمالند زیرا ممكن است جسم خارجى در چشم فرو رود. بیمار بایستى دهان خود را باز كند و مرتبا چشم خود را باز كرده و بهم بزند تا اشك بیشترى ترشح شود زیرا اینكار به خروج جسم از چشم كمك مى كند با یك قطعه پنبه اى كه بر میله اى پیچیده شده باشد به آهستگى در كنار جسم خارجى قرار دهند و به آهستگى آن را بردارند یا اینكه به وسیله سر میله نازكى كه بطور افقى در مسیر جسم خارجى قرار داده مى شود جسم خارجى را به طرف كنار چشم رانده و او را بردارند - اگر جسم خارجى كاملا در چشم فرو رفته باشد بدون دستكارى باید به چشم پزشك مراجعه نمایند ناگفته نماند كه در ابتداء در صورتیكه چشم زخم نباشد قدرى شیر زن در آن بچكانند سپس با آب گرم بشویند اگر جسم خارجى در چشم فرو رفته باشد كمى نشاسته روى آن ریخته تا با آب چشم خارج گردد یا به وسیله قطعه پنبه به آهستگى روى آن بكشند تا نشاسته همراه جسم خارج گردد.
خارش پلك
در اینجا پاكسازى بدن بر حسب مزاج لازم است و بایستى غذا را متناسب با حالت بیمار انتخاب كرد و بطور كلى غذاهاى چرب ، سرخ كرده و غلیظ میل ننمایند و چشم را با (محلول یك قاشق آب غوره در یك بطر آب جوشیده ) بشویند، اگر مزاج بیمار صفراوى یا دموى باشد بایستى از جوشانده گل بنفشه ، برگ كاسنى ، گل نیلوفر، سبوس گندم ، و آرد جو سر و صورت را بشویند و بر پشت پلك نشاسته منقى (پاك ) یا آرد جو یا روغن گل یا شیر زن ، سفیده تخم مرغ ، حضض ، صندل یا آب كاسنى كه این بیشتر براى دموى مزاج بهتر است ضماد نمایند و در صفراوى مزاج آب گل همیشه بهار، آب قرفه آب كدو بر پشت پلك ضماد نمایند در بلغمى مزاجها بهتر است كه با آب گرم و سركه داروهاى فوق را خیسانده ضماد نمایند.
و از جوشانده
بابونه 10 گرم
مغز ناخنك 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
سبوس گندم 20 گرم
چشم و سر را روزانه بشویند.
گاهى در بین مژه ها حالتى شبیه به سبوس سفید پوسته پوسته خارش دار پیدا مى شود كه آن را شوره نامند و این بیمارى باعث ریختن مژه ها نیز مى گردد كه در اینجا نیز بایستى پس از پاكسازى بدن از خلط غالب به درمان بیمارى پرداخت .
نسخه :
ساقه و برگ ارزن را بسوزانند و در روغن گل ریخته خمیر آنرا به بن مژه ها و محل شوره بمالند روغن فندق سوخته نیز خیلى مؤثر است .
خارش كناره هاى پلك
این بیمارى كه باعث خارش شدید پلكها و ریزش مژه ها مى گردد، بیمارى مزاحمى است كه بیمار را آزار مى دهد و لازم است كه رعایت غذا به عمل آید زیرا در بهبودى حال بیمار مؤثر است .
نسخه :
5 گرم سماق را در یك بطر آب جوشانده كمى گلاب اضافه كرده پلكها را بشویند و در وقت شب برگ خرفه ، برگ كاستى را كوبیده با روغن گل بر پلك ضماد نمایند و هر روز صبح دوش آب گرم گیرند.
ریختن مژه ها
بر حسب خلط غالب بدن را پاكسازى كرده تعدیل مزاج نمایند و بعدا حجر ارمنى و هسته خرما را سوزانده روغن آن را بمالند در اینجا نیز روغن فندق خیلى مؤثر مى باشد رعایت غذا و مصرف اغذیه مناسب در این بیمارى یكى از اركان مهم معالجه است ، شستشوى چشم و مژه ها با آب گل ارمنى نیز مفید است .
نسخه :
كات كبود 5/2 گرم
هلیه زرد 5/2 گرم
زنجبیل 5/2 گرم
زرد چوبه 5/2 گرم
مامیران 5/2 گرم
دارفلفل 5/2 گرم
همه را نرم كوبیده در آب غوره ریخته روزى یك قاشق مرباخورى از آن را با آب جوشیده رقیق كرده با پنبه پلكها را بشویند.
ورم ملتحمه بهاره یا حساسیت چشمى (خارش ، آب ریزش ، قرمزى و تیره گى قرنیه )
مغز ناخنك 25 گرم
بابونه 25 گرم
گل بنفشه 25 گرم
هر روز یك قاشق مرباخورى در یك لیوان آب جوشانده صاف كرده در یك استكان تمیز قدرى از آن را بریزند و چشم را بشویند صبح ، ظهر، شب ، این نسخه داروى بسیار آزموده اى میباشد.
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها