تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - بیماریهاى گوش

گوش

بیماریهاى گوش فراوان بوده و مهمترین آنها ورم پرده گوش در اطفال است كه علت جمع شدن چرك در پشت پرده آن ، مى باشد بعد از آن ورم مجراى خارجى گوش است كه نسبتا زیاد دیده مى شود.
درمان :
در اول بایستى پرده گوش را سوراخ نموده تا مایعات پشت آن خارج شود درمان دومى از طریق پاكسازى بدن به وسیله معجون هلیله جات انجام مى یابد. سپس از پوست كوكنار 15 گرم تخم گشنیز 20 گرم تخم كاهو 15 گرم به مدت 5 روز به صورت جوشانده صبح و عصر میل نمائید.
نسخه :
گل ماهیثا 5 گرم در 5 گرم روغن بادام و یك قاشق سركه حل كرده در مجراى گوش بمالند و صندل 5 گرم ، مامیثا 5 گرم نرم كوبیده در آب گشنیز و آب كاهو حل كرده از خارج ضماد نمایند.
اگر سبب درد گوش راه رفتن در هواى گرم باشد
روغن گل و كمى سركه در گوش بچكانند و گردهاى بینى در بینى بكشند.
درد گوش به علت ورود مایعات
روغن بنفشه ، روغن تخم كدو و یا روغن نیلوفر در گوش و بینى بچكانند.
درد گوش در اثر غذاهاى محرك و ادویه گرم
بایستى غذا و داروى ضد آن به كار برند، آب كاهو، آب گشنیز، آب تاجریزى ، و روغن هاى خنك و یا كمى كافور یا روغن بنفشه در آن بچكانند.
شربت بنفشه ، آلوچه ورقانى ، تمر هندى ، شربت نیلوفر و یا سكنجبین و شیره خرفه میل كنند.
غذا سوپ جوجه با ماش و عدس ، اسفناج ، گشنیز كدو و پودر سماق نافع است .
درد گوش به علت ورود آب سرد
علائمى چون وجود درد در قسمت پشت سر كه بایستى روغنهاى گرم به پشت سر بمالند و در گوش نیز بچكانند و از جوشانده زیر استفاده نمایند.
نسخه :
تخم شوید 10 گرم
بابونه شیرازى 5 گرم
مغز ناخنك 10 گرم
مر زنجوگرم 10 گرم
جوشانده آب آن را بر سر بریزند و در هنگام جوشیدن بخور دهند و یك پنبه در آب آن قرار داده در گوش گذارند و قدرى از آن آب جوشیده را در بینى بكشند (استنشاق نمایند).
ورود حشرات در گوش
اگر مورچه یا حشره دیگرى در گوش فرو رفت بلافاصله قدرى صبر زرد را حل كرده آب آن را در گوش بچكانند، اگر صبر زرد در دسترس نباشد كمى سركه رقیق شده به وسیله آب جوشیده سرد شد اگر نباشد هر روغنى كه در دسترس باشد بچكانند حشره خواهد مرد بعدا به وسیله شستشو خارج مى شود.
خارش گوش
براى تسكین خارش گوش روغن هسته خرما بچكانند، یا روغن بادام تلخ را در آب افسنطین ریخته بچكانند یا خود افسنطین را 5 گرم در 2 قاشق سركه و آب جوشانده در گوش بریزند.
بهترین داروى خارش گوش جوشانده 5 گرم آویشن در 50 گرم آب است كه روزانه با آن گوش را بشویند.
تنفر گوش از صداهاى قوى
علت این امر در اثر ضعف اعصاب است كه بایستى داروى مقوى اعصاب مصرف شود و بوهاى خوب و عطورات زاكیه بكار برند.
صدا كردن گوش
اگر بیمار مسن باشد و صدا كردن گوش گاهگاهى باشد باید به فكر بالا بودن فشار خون بود، اگر در بیمار تب دار باشد پس از قطع تب بهبودى مى یابد، اگر در اثر حساسیت حس سامعه باشد در موقع گرسنگى و حس جوع بدتر مى شود و اگر در تعقیب بیماریهاى ضعیف كننده باشد باید به تقویت عمومى بدن پرداخت و سر را با آب افسنطین و سركه و بابونه شستشو داد و روغن مورد به سر مالید و در بینى نیز چكانید باید بیمار بدن را پاكسازى كند و مرتبا دوش حمام آب گرم گیرد و از جوشانده بابونه ، مغز ناخنك و گل بنفشه سر را بشوید.
صدا كردن گوش در اثر سردى مزاج
در اینجا صدا و طنین یا وزوز كردن ادامه مى یابد و مداوم برقرار است با داروهاى ضد آن بدن را پاكسازى باید كرد: و غذاى مناسب آن حالت را به كار برند و مرتبا از كوبیده صبر زرد و كندر عطسه آرند سپس سر را با جوشانده بابونه ، مرزنجوش افسنطین ، مغزناخنك ، آویشن بشویند - آب فرفیون را در روغن بادام ریخته بچكانند و یا روغن سوسن به تنهائى یا در گوش بچكانند. مرتبا دوش آب گرم گیرند و از غذاهائى مثل سیر، پیاز، خردل و غذاهاى چرب و شور و سرخ كرده بپرهیزند.
صدا كردن گوش در نزد گرم مزاجان
(به علت غداهاى گرم و بیخوابى كشیدن )
اینگونه افراد بیشتر از غذاهاى گرم استفاده مى كرده اند.
درمان :
روغن كدو، روغن بنفشه به سر بمالند، و روغن گل را با سركه در گوش ‍ بچكانند یا پنبه را با گلاب خیس كرده در گوش گذارند، داروهاى چكانیدنى دیگر عبارتند از قرنفل ، مرزنجوش ، زهره گاو و آب تره ، روغن گل ، آنغوزه پخته شده در روغن زیتون و آب زیره حل شده در پیه مرغ و شحم حنظل در روغن زیتون و آب خرفه یا سركه یا روغن گل و سركه ، آب شحم حنظل تازه با روغن كنجد كه خیلى مؤثر و این روغن نیز براى جوشهاى سر و ریختن موى سر مفید است .
جمع شدن چرك خشك شده در گوش (بنام بوشن )
هر روغن در دسترس باشد در گوش بچكانند پس از 24 ساعت به وسیله شستشو، جسم چركین را خارج نمایند.
ورم بناگوش یا ارئیون
تورم این غدد كه فراوان ترین بیماریها، در زمان كودكى و حتى در بزرگسالان است ، بسیار دیده مى شود و بیمارى ویروسى مصرى و خطرناكى است كه بایستى كاملا بیمار را از افراد سالم جدا ساخت بخصوص وسائل زندگى او مثل ظروف غذاخورى محل خواب و غیره .
دستورات مفید زیر براى اینگونه بیماران ضرورى است .
1 - بیمار بایستى كاملا استراحت كند و از خوردن غذاهاى ترش و سرخ كرده و محرك بپرهیزد. بیمار باید از سرماخوردگى مصون باشد زیرا ممكن است به ورم مغز منجر شود كه بیمارى خطرناكى مى باشد.
2 - در صورتیكه بیمار استراحت ننماید و تورم غدد بناگوش زیاد ممكن است دو طرفه شده كه در تعقیب آن گاهى استفراغ و حالت تهوع و درد شدید پیدا شده كه ممكن است باعث قطع نسل شود.
درمان :
تخم شوید 5 گرم
بابونه 5 گرم
تخم كتان 5 گرم
موم 5 گرم
همه را نرم كوبیده در روغن گل ریخته به صورت پماد به محل تورم ضماد نمایند یا برگ توت ، گل خطمى ، پیاز، گل بنفشه و مغز ناخنك را پخته ضماد نمایند یا تخم كتان تخم شنبلیله یا برگ تاجریزى را در گل سرخ پخته ضماد كنند هر یك از داروهاى فوق را مى توان با انجیر یا آرد گندم تواءما پخته بكار برند.
از جوشانده زیر یك هفته استفاده نمایند.
گل بنفشه 15 گرم
گل خطمى 10 گرم
مغز ناخنك 10 گرم
خارخسك 15 گرم
پرسیاوشان 15 گرم
همه را نیم كوب كرده 7 قسمت نموده هر قسمت را صبح و عصر جوشانده میل كنند.
اتوره یا وجود چرك در گوش - اتوره مزمن ، پارگى پرده گوش ، چرك مقاوم گل ارمنى 15 گرم
تخم مورد 10 گرم
تخم كرفس 15 گرم
تخم خرفه 10 گرم
كندر 10 گرم
گلنار 10 گرم
همه را نرم كوبیده صبح ، ظهر، شب یك قاشق مرباخورى در شربت قند حل كرده میل نمایند.
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها