تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - بیماریهاى دندان

بیماریهاى دندان
كسانى كه مایلند دارانى دندانهاى سالم باشند رعایت نكات زیر بر ایشان لازم است .
1 - نخوردن غذاهاى بسیار سرد و بسیار گرم در تعقیب یكدیگر.
2 - جسم هاى سخت را نبایستى با دندان شكست .
3 - جلوگیرى از استفراغهاى مكرر و ترش شدن غذا در معده .
4 - شستشوى دهان بعد از غذا بخصوص در شب و در تعقیب خوردن شیرینى ها.
5 - پرهیز از چیزهاى چسبنده به دندان مثل شیرینى ها، سوهان و نیز پرهیز از ترشیجات .
6 - مضمضه كردن مصطكى قبل از خواب .
7 - پرهیز از خوردن آب در میان غذاهاى شیرین مخصوصا آب سرد مضمضه كردن سكنجبین در تعقیب و بعد از خوردن شیر براى پاك شدن آن و بعد از هر طعام قدرى فوفل بمكند و یا آنرا سائیده با كمى نمك آمیخته روى دندانها بمالند. اگر درد دندان و یا عفونت آنها در كار باشد 10 گرم گل خطمى را جوشانده آب آنرا با كمى سركه ممزوج كرده مضمضه نمایند و آب آن را خارج كنند.
براى تسكین درد دندان یك قاشق سركه در نصف استكان گلاب داخل كرده مرتبا در دهان گیرند و پس از مدتى آب آنرا بریزند یا برگ حنا و تخم بارهنگ و عرق گاوزبان را باهم جوشانده سركه اضافه كرده مضمضه نمایند آب گشنیز یا آب بارهنگ براى تسكین درد دندان بصورت مضمضه مؤثر است یا میوه كاج و ابهل را جوشانده با كمى سركه مضمضه نمایند. گذاردن یك عدد میخك روى دندان كرم خورده براى تسكین درد آن به علت دارا بودن اسانس ژیرفل ، خیلى مؤثر است .
نسخه براى شستشوى دندانها
مصطكى را كوبیده با سماق و گلنار و فوفل و بلوط و مازو و عود هندى از هر كدام به مقدار كافى برداشته و برابر - همه آنها نمك اضافه كرده با مسواك خیس شده دهان را بشویند. این فرمول دهان را خوشبو و ترد كرده از پوسیدگى دندانها و نیز از بوى بد دهان جلوگیرى مى نمایند مخصوصا توصیه مى شود كه قبل از خوابیدن با این فرمول دهان شویه نمایند.
نسخه دیگر
جدوار را سائیده با سندروس سائیده یا اذخر سائیده یا هلیله سائیده یا زاج و سندروس را با هم سائیده یا گل سرخ ، زاج و سندروس هر سه را بكار برند عفض را نرم كوبیده در سركه حل كرده مسواك نمایند. برگ گشنیز سائیده با تخم خرفه برابر مازو یا عفض و زاج سبز و فوفل و هلیله سیاه همه را برابر سائیده مسواك كنند.
براى سفید كردن دندانها
انیسون را بو داده نرم كوبیده مسواك تر و خیس شده را در آن فرو برده تا دارو به مسواك چسبیده سپس مسواك كنند.
نسخه :
نمك و هسته تمرهندى ، عفض ، و مصطكى را نرم كوبیده مسواك كنند انجره یا میوه كاج یا مورد یا اذخر یا فلفل یا برگ خیار یا گل زوفا، آویشن و زیره و سركه ، سیاهدانه یا بادیان و برنگ كابلى را با آب جوشانده یا ریشه خطمى جوشیده همگى را مى توان براى پاك كردن دندانها بكار برد.
نسخه براى مضمضه
سیر، كندر، برگ مورد، سركه همگى را نرم كوبیده مضمضه كنند.
كندى دندانها
براى زایل كردن كندى دندانها برگ و تخم سماق و خرفه را با برگ ریحان كوهى بجوند یا ریحان كوهى و نمك مالند و یا هر یك را به تنهائى بكار برند.
جرم دندانها
براى از بین بردن جرم و رسوبات پشت و لاى دندانها نمك 5 گرم ، كف دریا 5 گرم ، صدف سوخته 5 گرم ، درمنه سوخته 5 گرم همه را نرم كوبیده با مسواك محكم جرم را بشویند.
نسخه :
آرد نخود 25 گرم
كف دریا 10 گرم
نمك 10 گرم
صدف سوخته 5 گرم
همه را نرم كوبیده با مسواك تر دهان شویه نمایند مسواك كردن با زراوند گرد نیز براى از بین بردن رسوبات دندانها مفید است
نسخه :
ابهل یا میوه سر و كوهى ، پوست انار، ریشه كبر، كف دریا، همه را برابر گرفته كوبیده بكار برند.
تغییر شكل دندانها بوسیله رسوبات
زردى رنگ دندان ها آثار صفرا و سیاهى و بادنجانى رنگ ، آثار سودا است اگر رنگ دندان زرد باشد با آب گشنیز و سركه بشویند و آرد عدس ، آرد جو، گل خطمى و آویشن و سركه را مخلوط كرده و مضمضه نمایند و اگر سیاه باشد پوست ریشه انیسون ، مصطكى و اشنه و افسنطین را سائیده با روغن گل آمیخته روى آن مدتى قرار دهند.
اگر رنگ و تغییر شكل در میناى دندان نفوذ كرده باشد پاك كردن آن دشوار است اما براده نرم آهن حل شده در عسل مى تواند رنگها را پاك كند.
تورم لثه
تورم لثه را مى توان با جوشانده هلیله به صورت مضمضه یا پاشیدن پودر عدس ، گشنیز، مورد، صندل سرخ فوفل ، سماق بهبودى بخشید و یا آب برگ تاجریزى ، بارهنگ ، آب برگ خرفه را در دهان نگهداشته و خارج كنند و یا سماق را نرم كوبیده در گلاب حل كرده مضمضه نمایند اگر ورم بهبودى نیافت مى توان تخم ریحان یا تخم مرو یا تخم تمرهندى را سائیده در آب اسپرزه ریخته روى قسمت متورم بمالند.
فوفل كوبیده یا كات كبود و زاج و دارفلفل را به قسمت مساوى كوبیده حل كرده پس از جوشاندن دهان شویه نمایند و یا از جوشانده بابونه ، مغز ناخنك ، مرزنجوش تخم شنبلیله ، تخم كتان مضمضه نمایند و یا با آب سماق تنها یا آب لیمو و زاج جوشیده مضمضه كنند.
خونریزى از لثه
مورد 10 گرم ، عدس 25 گرم هر دو را بسوزانند خاكستر آنها را با 5 گرم طباشیر و 25 گرم سماق 10 گرم مازو كه همه را نرم كوبیده اند مخلوط كرده مرتبا به لثه ها بمالند، بخصوص هنگام شب و اگر قدرى از آن را روى لثه ریخته و بخوابند بهتر است .
خونریزى بطور عموم
درمان :
ریشه انجیار، مورد، آنزورت ، ریشه مرجان ، تخم خرفه ، بلوط، زاج ، گل ارمنى ، گلنار، كندر، و بسفایج ابهل ، خون سیاوشان ، سندروس ، صمغ عربى ، شاه دانج ، طباشیر، تخم گشنیز، گل بومادران ، كهربا، مصطكى ، بارهنگ ، سماق ، كتیرا.
چند تا از داروهاى فوق یا یكى از آنها را انتخاب كرده روزى 5 گرم نرم كوبیده به صورت كف لمه میل نمایند، اگر چند تاى آنها را انتخاب كردند تعداد كلى آنها مساوى است با تعداد روز معالجه مثلا اگر 50 گرم دارو انتخاب شده است این مقدار براى ده روز مصرف مى شود.
پیوره
50 گرم ابهل را نرم كوبیده در 100 گرم عسل ریخته خوب بسرشند روزانه با مسواك دهان و دندانها را بشویند اگر بیمار پر خون باشد باید فصد كرده و غذا كم خورند و داروهاى خنك مضمضه نمایند.
نسخه :
گل ارمنى 5 گرم
گل مختوم 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
همه را نرم كوبیده با سفیده تخم مرغ آمیخته بر لثه ها بمالند مخصوصا هنگام خواب سفیده تخم با فوفل نرم سائیده نیز مفید است .
یا فوفل را نرم كوبیده با مردار سنگ داخل كرده و دهان شویه نمایند و مدام از صمغ عربى سائیده در دهان روى لثه ها بپاشند.
ممزوج نصف استكان سركه در یك لیوان آب براى خونریزى لثه ها و پیوره به صورت مضمضه خیلى مفید است .
نسخه تجربه شده بسیار مفید براى پیوره :
مازو 25 گرم
گلنار 25 گرم
بلوط 5 گرم
فوفل 10 گرم
كندر 5 گرم
همه را نرم كوبیده ، مسواك را تر كنند و با آنها آغشته نمایند، دندانها را مسواك نمایند میوه كاج را جوشانده با آب آن دهان شویه و مضمضه كنند.
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها