تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - بیماریهاى معمولى زبان و دهان

بیماریهاى معمولى زبان و دهان
بیماریهاى معمولى زبان و دهان
در افراد پر خون و دموى مزاج كه با سرخى و آب ریزش از دهان و بدى طعم دهان همراه است اول باید خون گیرى كنند و از چهار شربت خنك و از جوشانده هلیله و ایارج فیقرا بدن را پاكسازى نمایند و از آب كاهو، كاسنى تاجریزى بارهنگ گلاب و سماق غرغره نمایند و در آخر آب كلم ، آب كاكنج لعاب كتان مضمضه و غرغره كنند و از جوشانده عدس ، پوست انار، ریشه شیرین بیان و جومقشر غرغره نمایند و در مراحل آخر و روزهاى بهبودى از جوشانده گل بنفشه و بابونه استفاده نمایند آب انار مى خوش و سكنجبین تجویز نمایند سوپ جو، كدو آب انار، سماق و غیره خورند اگر چرك زیاد وجود داشته باشد از جوشانده انجیر، تخم مرو و قدرى روغن بنفشه مضمضه و دهان شویه كنند اگر ورم سخت و دشوار باشد از جوشانده شنبلیله ، انجیر یا تخم كاهو و گل سرخ و پوست انار استفاده شود لعاب به دانه و لعاب اسپرزه نیز مؤثر است .
ثقل زبان
یعنى در گفتار و كلام وقفه ایجاد شود و در این صورت باید از جوشانده بنفشه ، مغز تخم كدو روغن بادام یا لعاب گل خطمى یا شیره تخم خرفه به صورت دهان شویه و نگاهداشتن آن در دهان استفاده و غرغره كنند و سر را نیز با آب آنها بشویند و نیز بر زبان و گردن و بیخ گوش بمالند.
گل نیلوفر، آب گشنیز، آب تاجریزى ، روغن بنفشه یكى یا همه آنها را در شیر حل كرده در دهان گیرند و خارج نمایند و دادن ایارج فیقرا و داروهاى مقوى اعصاب مؤثر است روزها فلفل و خردل ، عاقرقرها، غوره نمك و كمى نشادر در زبان بمالند یا یكى از آنها را جوشانده غرغره كنند و مالیدن آویشن ، خردل عاقرقرحا ریشه كبر و كندوش سائیده بر زبان مؤثر است اگر تكلم خیلى سخت باشد مى توان فرفیون و كندش را سائیده خمیر كرده مدام بر پشت گردن گذارند.
نسخه :
زیره 10 گرم
قرفه 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
فلفل 5 گرم
شكر 40 گرم
همه را خوب سائیده در نیم كیلو عسل ریخته روزى 3 قاشق مرباخورى اگر بیمار كودك باشد نمك را در عسل حل كرده بر بن زبان بمالند.
اگر اختلال تكلم به علت بیماریهاى جمجمه باشد بایستى به بیمار گل قند عسلى داد و خردل را در عسل و سركه حل كرده هر روز صبح غرغره كنند چند روز بعد از غرغره ، عاقرقرحا و فلفل و خردل را برابر سائیده بر زبان مالند و مرتبا وج در دهان داشته ، بمكند.
نسخه :
نشادر، زنجبیل ، فلفل ، عاقرقرحا، مویزج ، آویشن ، نمك هندى ، بورق ، مرزنجوش و سیاهدانه را جوشانده در عسل حل كرده غرغره نمایند.
بثورات دهان و زبان
این دانه ها كه به علل مختلفى به وجود مى آید و در بیماریهاى خونى ، قارچى و در حساسیت ها و در بیمارى ویروسى و غیره پیدا مى شود گاهى باعث سوزش و ناراحتى بیمار مى گردد بایستى با داروهاى موضعى مخصوص معالجه شوند.
درمان :
گل سرخ 5 گرم
گشنیز 5 گرم
عدس 5 گرم
ریشه كاسنى 20 گرم
آب شنگ 20 گرم
آب برگ تاجریزى 20 گرم
همه را جوشانده با یك استكان سركه مخلوط كنند و مرتبا مضمضه نمایند.
نسخه :
گلنار، پوست انار، مازو، بلوط، مصطكى ، یك یا چند تاى آنها را كه در دسترس باشد تهیه كرده كوبیده با سركه و آب جوشیده ممزوج نموده در دهان نگاه دارند، مریم گلى یا كلپوره ، آویشن شیرازى ، گل خطمى نیز در این مورد به كار برده مى شود. گاهى ممكن است بثورات فوق چركین شده و یا حالت قارچى به خود بگیرد و یا قارچها كه فراوان ترین بیماریهاى دهان را تشكیل مى دهند موجب ناراحتى بیمار گردند كه در این صورت از ساده ترین داروها و مهمترین آنها كه میوه كاج باشد جوشانده مرتبا غرغره نمایند یا با جوشانده گل سرخ ، سماق ، گشنیز، عدس ، تاجریزى ، یا سركه بكار برند اگر جراحت و زخمها باعث عفونت و بدبویى شدید دهان گردند مى توان از نشادر 5/2 گرم ، نمك 5/2 گرم ، زاج 5 گرم همه را نرم كوبیده در سركه جوشانده مضمضه نمایند.
نسخه :
آب برگ كاسنى یك لیوان ، آب برگ تاجریزى یك لیوان مخلوط كرده 25 گرم گل سرخ را جوشانده آب آنرا به داروهاى فوق اضافه نموده مضمضه كنند.
نشاسته ، گل سرخ ، طباشیر، عدس مقشر، تخم خرفه ، گشنیز، سماق ، صندل سفید، گلنار، سنا از همه برابر هم با قدرى شكر همه را درهم سائیده در دهان بپاشند و مرتبا این عمل را انجام دهند تا بهبودى حاصل شود و بعد از آن قدرى گلاب و سركه در دهان گیرند.
نسخه :
كتیرا 5 گرم
نشاسته 10 گرم
طباشیر 5 گرم
شكر 15 گرم
همه را سائیده به تدریج در دهان بپاشند.
نسخه :
زاج 5 گرم
نمك 5 گرم
نشادر 5/2 گرم
همه را نرم كوبیده در سركه حل كرده غرغره نمایند.
نسخه :
گل بومادران 10 گرم
برگ مورد 10 گرم
مغز ناخنك 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
آمله مقشر 5 گرم
پوست هلیله زرد 5 گرم
به مدت 7 روز این جوشانده را صبح و عصر غرغره نمایند.
نسخه دیگر
برگ مورد 10 گرم
بومادران 5 گرم
تكمه گل 5 گرم
جومقشر 10 گرم
پوست انار 10 گرم
سه روز این جوشانده را صبح و عصر مضمضه نمایند (یا غرغره كنند)
نسخه :
بهترین راه در ابتداى معالجه این است كه همانطور كه مكرر گفته شده بدن را از خلط غالب پاكسازى نمایند كه در اینجا بهتر است به وسیله جوشانده پوست هلیله زرد در آب تمرهندى و دادن شربت بنفشه درمان را آغاز كنند.
نسخه :
گاهى شدت عفونت به حدى زیاد است كه باعث ناراحتى اطرافیان بیمار مى گردد در اینجا بایستى از نشادر، ریشه شیرین بیان ، مرمكى ، هر یك یك گرم كوبیده روى زخم بپاشند و سپس با آب توت سیاه و جوشانده سماق و شاخه هاى زیتون و یا جوشانده عدس ، گلنار، گل سرخ ، كزمازوج ، غرغره نمایند. یا از برگ حنا كه در گلاب اضافه كرده باشند مضمضه كنند. اگر به این فرمول سماق یا گشنیز یا عدس مقش یا صندل سرخ یا فوفل اضافه كنند مؤثرتر است اگر آب ریزى از دهان زیاد بوده كه موجب ناراحتى بیمار شود بایستى عفض را در آب تاجریزى پس از كوبیدن و نرم كردن اضافه نموده قدرى سركه به آن بیفزایند تا از سیلان و آبریزش دهان جلوگیرى شود. اگر از این معالجات خشكى زیادى در دهان پدید آید مى توان دهان را با روغن گل چرب كرد. (عفض یا مازو، كزمازج یا چوب درخت گز).
نسخه :
جوشانده برگ گل شبو یا عفض یا عدس یا حنا یا هیل یا فوفل یا گشنیز سوخته یا پوست انار و گل زوفا و نمك طباشیر، كبابه چینى ، در دهان بمالند و یا از سائیده گل سرخ با بلوط یا تخم خرفه در دهان بپاشند.
زخمهاى فرورونده دهان (آكله ) و آفت ها دپم فى گوس
درمان :
پاكسازى و تنقیه بدن به وسیله افتیمون سه روز، روزى 10 گرم افتیمون را صبح و عصر دم كرده میل نمایند ناگفته نماند كه افتیمون را نباید جوشانید زیرا طاقت جوشیدن را ندارد بعد از تنقیه سركه را با سماق آمیخته و كمى جوشانده مضمضه نمایند یا زاج ، عاقرقرحا یا مامیران و هلیله و سركه را جوشانده مضمضه كنند تا از پیشروى باز ایستد و جلوگیرى به عمل آید، مضمضه جوشانده ریشه انار براى زخمهاى دهان خیلى مفید است .
نسخه :
گلنار 5 گرم
صبر زرد 5/2 گرم
گل ارمنى 10 گرم
پوست كدوى سوخته 10 گرم
كندر 5 گرم
كات كبود 5/2 گرم
مردار سنگ 5/2 گرم
سفیداب 5 گرم
همه را نرم سائیده به محل زخم بپاشند.
سیلان یا آب ریزش دهان
در حرارت و رطوبت معده و وقت خالى بودن شكم یا كم كردن غذا زیاد مى شود و در زمان سیرى كمتر مى گردد.
درمان :
آب غوره آب انار نوشند و 5 گرم برگ كاسنى را با 50 سانتى گرم نمك نیم كوب كرده كفله نمایند.
نسخه :
سماق 10 گرم
عدس 20 گرم
گل سرخ 10 گرم
برگ توت 20 گرم
همه را نیم كوب كرده به مدت 5 روز مضمضه نمایند.
و روزانه با خوردن اطریفل صغیر مداومت نمایند و در هنگامى كه ضعف معده و سردى و بلغم غالب باشد درمان را با ایارج فیقرا ادامه باید داد و از جوشانده تخم ترب تخم شبت و ریشه شیرین بیان كوبیده در عسل ریخته روزانه استفاده نموده یا انیسون ، مصطكى را نرم كوبیده در گل قند حل كرده تجویز نمایند.
خردل 2 گرم قند، 20 گرم درهم سائیده روزى سه قاشق چاى خورى میل نمایند، كندر یا مصطكى بجوند اگر بیمار طفل باشد آقاقیا را در سنكنجبین حل كرده در دهان بمالند و بالغین مى توانند كنجد بو داده را با شكر آمیخته هر شب وقت خواب یك قاشق مرباخورى میل كنند.
نسخه :
تخم كرفس 10 گرم
تخم زردك 15 گرم
تخم شبت 15 گرم
قرنفل 5 گرم
مصطكى 10 گرم
عود 5 گرم
عسل 250 گرم
داروهاى فوق را نرم كوبیده در عسل ریخته بسرشند روزى سه قاشق مرباخورى .
این فرمول مقوى معده خوشبو كننده دهان ، هضم كننده غذا و بادشكن و از بین برنده بلغم و مفید براى بواسیر و سردى سیلان آب دهان و قاتل كرم شكم و پاك كننده مثانه از رسوبات است .
برطرف كننده بوى بد دهان
انیسون یا بابونه یا بادرنجویه را به صورت مضمضه با سركه یا پوست بالنگ ، سنبل الطیب ، قرنفل ، جوز هندى ، نارمشگ ، كبابه چینى ، زنجیل ، بسبابه و سعد كوفى را كوبیده قرص ساخته بمكند (از هر كدام 10 گرم روزى 3 قرص ).
بوى سیر و غیره از دهان را به وسیله جویدن یك داروى بودار مثل میخك ، جوز هندى و قهوه و حتى چاى مى توان برطرف كرد.
داروهائى كه بوى نامطبوع دهان را زایل مى كنند.
باقلا و عدس بو داده ، سداب و گشنیز و برگ توت و پودینه ، زرنباد، بادیان هر یك از آنها را به تنهائى یا با هم باید جوید و آب آنرا فرو برد.
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها