تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - قلب

قلب
براى حفظ و نگهدارى قلب باید از بوها و استنشاق روایح غیرمطبوع و خوردن غذاهاى سودازا و افكار متشنج و خیالات واهى بپرهیزند. و از استرس و هیجان و نگرانیهاى شدید و نیز از غم و اندوه و عوامل وحشت زا كه همگى موجب تند شدن ضربان قلب و فشارهاى روحى كه باعث درد و سوزش جلو قلب است دورى گزینند و آرامش خاطر را فراهم نمایند براى تقویت قلب بوئیدن روایح مطبوع چون عنبر، مشگ و سیب و گلاب مؤثر است .
نسخه :
این نسخه تقویت كننده نیروى قلبى است
عنبر 5 گرم
مصطكى 10 گرم
عود 5 گرم
در آب طلا و عسل حل كرده روزى سه قاشق مرباخورى میل نمایند.
اگر به این فرمول یاقوت و مروارید از هر كدام یك گرم و نبات 10 گرم اضافه نمایند بهتر است ، ناگفته نماند كه بیشتر بیماریهاى قلبى در تعقیب ابتلاء به بیماریهائى چون روماتیسم مفصلى و گلودردهاى شدید، بیماریهاى مزمن ریه و عفونت هاى كلیوى و غیره به وجود میآید.
در طپش و خفقان قلبى كه بیشتر در تعقیب هیجانات ، شكنجه هاى شدید روحى ، غصه فكر زیاد توقف در هواى بسیار گرم مانند حمام و تشنه ماندن به مدت زیاد در هواى گرم به وجود مى آید، سكنجبین و گلاب و یا شربت لیمو شربت نارنج ، شربت سیب ، شربت سنبل ، مرباى سیب ، مرباى به مفید واقع مى شود.
شربت گاوزبان ، شربت بادرنجویه ، شربت عود، كه با مشك و زعفران یا سنبل و عنبر و گل سرخ تواءم باشد نافع است (شربت مقوى قلب : شربت سیب با عرق گل گاوزبان یا گل گاوزبان ، درونج ، زرنباد را برابر انتخاب كرده نرم سائیده در شربت یا كمپوت سیب حل كرده روزانه میل نمایند) شربت قرنفل ، عرق بیدمشگ و گلابى همگى مفرح قلب هستند.
نسخه مفرح قلب
مروارید 5 گرم
بسد 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
مصطكى 10 گرم
دارچین 5 گرم
گاوزبان 10 گرم
ابریش مقرض 5 گرم
پوست نارنج 5 گرم
كهربا 5 گرم
بهمن سفید 10 گرم
زرنباد 5 گرم
اشنه 5 گرم
مغز تخم كدو 20 گرم
تخم خرفه 5 گرم
تخم زردك 10 گرم
تخم شبدر 5 گرم
فرنجمشگ 5 گرم
طباشیر 5 گرم
درونج و عودهندى 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
هیل غرابى 5 گرم
بادرنجویه 10 گرم
همه را نرم كوبیده و در یك كیلو عسل ریخته روزى 3 قاشق مرباخورى .
اگر بتوان آب طلا و نقره و آب لعل به این فرمول اضافه نمود مفرح تر و جامع تر است .
مفرح گرم
بسباسه 5 گرم
جوزهندى 5 گرم
هیل غرابى 5 گرم
هیل باد 5 گرم
گل سرخ 10 گرم
قرنفل 5 گرم
مصطكى 10 گرم
سنبل 5 گرم
اسارون 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
عود 5 گرم
همه را نرم كوبیده در 250 گرم عسل حل كرده روزى سه قاشق مرباخورى .
مفرح خنك
طباشیر 10 گرم
گل سرخ 10 گرم
تخم گشنیز 10 گرم
همه را نرم كوبیده در نیم كیلو شربت سیب ریخته روزى سه قاشق غذاخورى
مفرح اعظم
شاه تره 10 گرم
بادرنجویه 10 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
گل مختوم 5 گرم
طباشیر 5 گرم
زعفران 5/2 گرم
درونج 5 گرم
زرنباد 5 گرم
كبابه 10 گرم
هلیله كابلى 5 گرم
ابریشم 5 گرم
صندل سفید 5 گرم
پوست بیرون پسته 5 گرم
هیل 5 گرم
مروارید 5 گرم
بسد 5 گرم
كهربا 5 گرم
عود 5 گرم
آب طلا 5 گرم
آب نقره 5 گرم
قند یا شكر یا نبات 250 گرم
همگى را با شكر نرم كوبیده خوب سائیده در آب به و آب سیب و آب انار و آب لیمو حل كرده از این شربت روزى سه قاشق مرباخورى مى توان میل كرد.
این نسخه علاوه بر نیرودهندگى به قلب از بین برنده اخلاط فاسد و زایل كننده كسالت ، بر طرف كننده غم و اندوه و ترس و وحشت و مؤثر بر مالیخولیا و وسواس و صرع و تقویت كننده حواس پنجگانه و مزید فهم و هوش بوده و براى نیروى باه بسیار نیكو و مؤثر است .
نسخه مقوى قلب
گل گاوزبان 15 گرم
بادرنجوبه 15 گرم
هر دو را جوشانده و صاف كرده با یك لیوان عرق بیدمشگ و گلاب مخلوط كرده 5/2 گرم زعفران كوبیده به آن اضافه نموده با 250 گرم عسل شربت ساخته روزى سه قاشق غذاخورى میل نمایند.
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها