تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - بیماریهاى معده

بیماریهاى معده
بدى هضم به علت گرمى مزاج
علائم :
عطش ، یبوست دهان ، كم شدن اشتها، طعم بد دهان مانند طعم دود و ترش ‍ كردن غذاهاى گرم ، بهتر هضم شدن غذاهاى غلیظ و سرد، اینگونه بیماران در مصرف غذاهاى گرم زیاده روى كرده و از حد اعتدال گذرانده اند. درمان :
شربت لیمو، شربت انار، شربت غوره ، مرباى سیب ، مرباى شیره خرفه ، و شربت زرشك و عناب و تمرهندى و آلوچه خشكه ، در صورتیكه زخم معده در كار نباشد مفید است .
بدى هضم در مزاج صفراوى خود معده
علائم
تلخى دهان ، خروج صفرا، با استفراغ و خروج صفرا با مدفوع ، بیمار پس از غذا خوردن احساس طعم بد دهان دارد مثل كسى كه دود زیاد كشیده باشد، بوى بد دهان و سوزش دل و عطش و حالت تهوع موجود، ممكن است در اثر بیمارى و اختلال كار سایر اعضاء مثل كبد یا روده ها و غیره باشد و همیشه مربوط به خود معده نیست اگر حالت تهوع زیاد باشد و بیمار از امتلاء رنج برد، مقدارى سكنجبین با آب گرم حل كرده نوشند تا استفراغ كنند بعد از آن پوست هلیله زرد 10 گرم جوشانده صبح و عصر میل نمایند اینگونه افراد صفراوى مزاج در موقع گرسنگى و دیر رسیدن غذا، بى طاقت شده و حتى ممكن است بیهوش گردند، براى درمان این حالت بهتر است شربت لیمو، شربت غوره ، شربت انار، یا شربت نارنج صبح ناشتا میل نمایند غذاهاى ترش براى افراد فوق مؤثر است و باید قبل از گرسنگى كامل غذا خورند.
نسخه :
شربت عناب 15 گرم
زرشك 10 گرم
آلوچه خشكه 15 گرم
لیمو 5 گرم
همه را جوشانده صاف كرده سه روز صبح و عصر میل نمایند.
و یا ایارج فیقرا با جوشانده هلیله تواءما بكار برند و یا اینكه افسنطین 2 گرم گل سرخ 5 گرم جوشانده صاف كرده با شربت قند آمیخته یك گرم صبر به آن اضافه نموده صبح و عصر میل كنند و اگر بدى گوارش مربوط به بیماریهاى كبد باشد پاكسازى بدن به وسیله ماءالجبن یا به وسیله حب صبر زرد نمایند و با گل قند و آب لیمو تقویت معده نمایند و براى تقویت كبد، طباشیر و ریوند از هر یك 5 گرم كوبیده با گل قند دهند، سوپ مرغ و آب غوره یا آب لیمو مفید است .
بدى هضم در مزاج گرم و تر بطور عموم
در اینجا اشتهاى بیمار بر اعتدال بوده اما لعاب كثیر از دهان جارى مى شود بخصوص وقتى كه معده خالى و گرسنگى در كار باشد و بیشتر اینگونه افراد حالت تهوع داشته و گاهى استفراغ رطوبتى دارند (مانند سفیده تخم مرغ ) اینگونه حالتها را بایستى با دادن آب شبت و سكنجبین مجبور به استفراغ نمایند تا معده پاك گردد و محتویات آن خارج شود سپس مرباى هلیله ، گل قند و طباشیر تجویز نمایند.
بدى هضم در مزاجهاى گرم و خشك
درمان :
شیرگاو، ماءالشعیر، حریره از آرد جو و روغن بادام و شكر تهیه كرده میل نمایند. اینگونه افراد بایستى از غذاهاى رطوبتى و خنك استفاده كنند.
بدى هضم در مزاجهاى گرم و تر بدون ماده رطوبتى
در دستگاه گوارش اینگونه بیماران غذاهاى مصرف شده زودتر تغییر شكل داده و متغیر مى شود و آب دهان جارى مى گردد تبخیر یا (پوترى فیكاسیون ) در دستگاه گوارش اینگونه بیماران بیشتر از معمول است لذا باعث ایجاد گاز و نفخ زیادترى مى گردد.
درمان :
براى تبرید و تجفیف یا خشكانیدن و جذب گازها و نفخ ، بایستى از معجون اطریفل صغیر یا اطریفل كبیر استفاده نمایند.
بدى هضم در مزاج سرد
علائم :
ضعف هضم ، تمایل زیاد به غذا خوردن یا كثرت خواهش طعام ، توقف بیش از حد معمول غذا در معده و ترش كردن آن و آروغ ترش و برگشت غذاى ترش به دهان كه اینها همه در اثر زیادى اسید معدى است و موجب ناراحتى بیمار مى گردد مدفوع در اینگونه بیماران شل و گاهى با یبوست تواءم است اینگونه بیماران با خوردن غذاهاى گرم مثل عسل ، مرباجات ، كمپوتهاى گرم بهبودى مى یابند.
درمان :
انیسون 10 گرم
تخم كرفس 15 گرم
گل قند 200 گرم
نرم كوبیده در گل قند ریخته 2 روز میل كنند اگر به این دستور قرنفل تخم گشنیز و زیره اضافه كنند مفیدتر است .
بدى هضم در مزاج سرد و خشك
درمان :
ماءالشعیر و عسل میل نمایند شربت گاوزبان ، شربت انار شیرین و شربت زوفا نوشند.
درد در ناحیه سر دل (مربوط به معده )
براى تسكین اینگونه دردها كه به علت زیادى اسیدیته معده به وجود مى آید خنثى كردن محیط اسیدى معده لازم است كه داروهاى زیر مؤثر و از بین برنده درد مى باشند، این فرمول در زخمهاى معده و اثنى عشر و سوء هاضمه مؤثر بوده و ضد نفخ و ضد كلیت نیز مى باشد.
آویشن شیرازى 10 گرم
بابونه شیرازى 5 گرم
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
مخلصه 10 گرم
افسنطین 5 گرم
شاه تره 5 گرم
گل بومادران 5 گرم
نعناع 5 گرم
پودینه 5 گرم
نیم كوب كرده 15 قسمت نموده هر قسمت را پس از شستن در یك قورى با دو لیوان آب جوش خیسانده پس از چند ساعت محلول را جوشانیده صاف كرده بهتر است صبح ناشتا و عصر این مقدار را میل نمایند اگر شب این دستور را عمل كرده صبح بجوشانند بهتر است .
ایارج فیقرا، ماءالشعیر، و شربت عسل مفید است اطریفل صغیر نیز مؤثر مى باشد. زكریاى رازى عقیده دارد كه امراض معدى در مزاج صفراوى بهترین درمان را از ایارج فیقرا بدست مى آورند در صورتیكه با جوشانده افسنطین تواءم باشد. جالینوس عقیده دارد كه اگر مایل به داشتن معده اى سالم از اخلاط هستید، از افسنطین 10 گرم ، گل سرخ 15 گرم ، هر دو را به مدت سه روز پس از مخلوط كردن و جوشاندن در صبح و عصر میل نمایند.
در دردهاى معدى تواءم با صدا كردن شكم ، دادن انیسون ، جوز هندى ، پوست نارنج ، دارچین و زنجبیل از هر كدام 10 گرم به صورت پودر سائیده كه روى غذا پاشیده شود بكار برده مى شود.
ضعف معده یا سوء هاضمه
در اینجا چون غذا مدت بیشترى را در معده توقف مى نماید لذا اسید بیشترى ترشح شده و موجب ناراحتى و درد و گاهى باعث پیدایش زخم مى گردد. اگر منجر به تخمه و یا هیضه گردد، آروغهاى بدبو از علائم مهم این بیمارى است . داروهائى كه در بالا گذشت همه براى این حالت مؤثرند.
نسخه براى نفخ و صدا كردن شكم
زیره كرمانى 10 گرم
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
تخم شوید 5 گرم
شاه تره 5 گرم
افسنطین 5 گرم
آویشن شیرازى 10 گرم
همه را مخلوط كرده نیم كوب نموده روزى 10 گرم از آن را جوشانده در دو لیوان آب ، صبح و عصر میل نمایند.
كسانى كه مبتلا به سوء هضم و حالت تخمه گى باشند مى توانند بر روى غذاهاى روزانه مقدارى سماق بپاشند آب انار و جوشانده عناب ، زرشگ و آلوچه خشكه مؤثر است .
نسخه دیگر
جوز هندى 5 گرم
بسباسه 5 گرم
هیل غرابى 5 گرم
زنیان 10 گرم
بادیان 10 گرم
همه را با 5/2 گرم زعفران درهم كوبیده نرم كرده در گل قند حل نموده روزى سه قاشق مرباخورى ، این نسخه مقوى قلب ، معده مبهى و مشهى نیز مى باشد.
كم شدن اشتها
این بیمارى به علل مختلفى از جمله ضعف و ناتوانى كبد، ورم دستگاه گوارش و بیماریهاى آن و امتلاء خون از چربى ها و املاح اضافى و خوردن چربى زیاد و غذاهاى سرخ كرده و چرب و نیز داراى علل بیشمارى است كه ساده ترین آنها ناراحتى هاى روانى است .
براى تحریك اشتها بهتر است از غذاها و داروهاى ترش مزه استفاده نمود مثل سماق ، آب لیمو، آب انار، شربت غوره و غیره .
نسخه ضد كم اشتهایى
تخم كرفس 10 گرم
بادیان 10 گرم
سداب 10 گرم
زنیان 10 گرم
نعناع خشك 10 گرم
پونه 10 گرم
بابونه 5 گرم
پس از نیم كوب كردن روزى 10 گرم از آن را در دو لیوان آب جوشانده صبح و عصر میل نمایند، ایارج فیقرا با كمى افسنطین مؤثر است .
نسخه هاى اشتهاآور
جدوار را كوبیده با گلاب و قند و شكر، نخم سداب 5 گرم نرم كوبیده در یك استكان شربت قند حل كرده صبح و عصر و یا زیره 5 گرم سائیده با یك استكان گل قند صبح و عصر به كار برند.
نسخه :
هیل غرابى 5 گرم
دارچین 5 گرم
بادیان 10 گرم
مصطكى 5 گرم
همه را نرم كوبیده در یك لیوان گل قند حل كرده روزى سه قاشق غذاخورى .
نسخه :
جوزهندى 5 گرم
فلفل 5/2 گرم
شكر 10 گرم (بادشكن )
همه را نرم كوبیده روزى چهار قاشق مرباخورى كفلكه نمایند این نسخه علاوه بر هضم كنندگى غذا، محلل ریاح نیز مى باشد
عطش یا تشنگى مفرط
این بیمارى بیشتر در افرادى به وجود مى آید كه مبتلا به بیمارى قند مى باشند غیر از بیمارى قند بیمارى دیگرى به نام دیابت بى مزه (مرض قند بدون قند) كه در اینجا قند در ادرار نیست اما بیمار داراى عطش فراوان است و گوئى عاشق آب است ، در خون ریزیها و تصادفات و هنگامى كه مقدارى زیاد خون از بدن دفع شده باشد بیمار مبتلا به عطش زیاد مى گردد، خوردن غذاهاى شور و چرب میل به خوردن آب را زیاد مى نمایند.
درمان :
سكنجبین با آب گرم نوشند و حب صبر با ایارج فیقرا بكار برند تا بدن از خلط غالب پاكسازى شود. جوشانده بادیان به صورت گرم و داغ مؤثر است ، یا بادیان را كوبیده با آب گرم كفلمه نمایند، از خوردن غذاى غلیظ و چرب و میوه جات بپرهیزند، در بیماریهاى تب دار كه بیمار مبتلا به عطش ‍ است مى توان از لعاب اسپرزه بتدریج استفاده نمود و عطش بیمار را ساكت كرد.
ماءالشعیر لعاب اسپرزه ، لعاب به دانه ، آب خیار، شیره خرفه ، مرباى آلو، شربت آب غوره همگى مسكن عطش مى باشند، غذاهاى سرد و دوغ نیز در تسكین عطش مؤثرتر است . ناگفته نماند كه خوردن آب یخ باعث عطش ‍ مى شود و آب گرم یا نیم گرم در تسكین عطش بهتر است ، در مزاجهاى گرم و خشك كه مرتبا دهان ، حلق و مرى مى خشكد درمان آن با شربت لیمو، سكنجبین ، شیره خرفه ، آب تمرهندى ، آب انار، آب مرباى آلو مؤثر است مبتلایان به عطش شربت بنفشه را با لعاب به دانه و آب انار شیرین مخلوط كرده بتدریج بجاى آب بنوشند، آب برگ خرفه ، آبغوره بى نمك ، و ماءالشعیر را با هم آمیخته یا به تنهائى مصرف كنند: تمرهندى ، آلوچه خشكه با غذاى روزانه تواءم سازند، اگر معده مبتلا به املاح صفراوى گردیده باشد بدى طعم دهان و تلخى آن و حالت خفقان و تهوع از علائم بیمارى است .
نسخه ضد عطش
تخم كاهو 10 گرم
كاسنى 10 گرم
خرفه 10 گرم
مغز تخم كدو 20 گرم
تخم بارهنگ 10 گرم
همه را نرم سائیده روزى سه قاشق مرباخورى با عرق بیدمشگ یا لعاب اسپرزه و یا شربت بنفشه یا شربت عود میل نمایند.
دستور
بایستى بیمار استفراغ كند، شربت لیمو، شربت نارنج ، شیره خرفه خورند از غذاهاى خنك استفاده نمایند.
عطش به علت گرمازدگى یا آفتاب زدگى
اگر عطش به علت حرارت آفتاب یا آفتاب زدگى یا به علت آتش و یا واقع شدن در وزش باد گرم یا روزه داریهاى طویل باشد. دست و پاى بیمار را بایستى در آب سرد گذارند و در آفتاب زدگى باید بیمار را در وان یخ قرار دهند و دست و پاى بیمار را با آب سرد ماساژ داده تا حرارت به وجود آمده فروكش نماید سر بیمار را بایستى با گلاب بشویند و قدرى تمرهندى در دهان او گذارند تا به تدریج آب آنرا فرو برد.
در عطشهاى مفرط، بیماران مى توانند بدن خود را با آب برگ گل خطمى بشویند، مغز تخم خیار و مغز خربزه و ترنجبین را شیره كش كرده با لعاب به دانه یا لعاب اسپرزه میل نمایند.
جوشانده ریشه شیرین بیان به تنهائى براى تسكین عطش به كار مى رود. یا خاكشیر را در آب یخ و شكر حل كرده بدهند.
ورم معده یا گاستریت
در مزاجهاى صفراوى و دموى بیشتر به وجود مى آید و در بلغمى و سوداوى كمتر، در مزاجهاى دموى و صفراوى درد سر دل التهاب ، سوزش ، عطش ، سستى ، حالت استفراغ ، سقوط اشتها، زردى یا سرخى زبان ، تلخى دهان ، گرفتگى رنگ صورت متمایل به زردى ، در فشار با كف دست درد شدیدى در سر دل احساس مى شود در گرم مزاجان كه پرخون مى باشند باید فصد نموده و سپس شربت بنفشه ، شربت نیلوفر، آب انار، آب غوره ، آب كاسنى ، و یا عرق كاسنى و یا آب تاجریزى را با گلاب میل نمایند، كسانى كه مبتلا به خشكى مزاج و یبوست هستند از دستور زیر مى توانند استفاده كنند:
تاجریزى 5 گرم ، كاسنى 5 گرم ، گل سرخ 10 گرم ، تمرهندى 10 گرم ، همه را جوشانده با شیر خشت میل نمایند یا فلوس را در آب كاسنى حل كرده میل نمایند.
بهترین نسخه براى انواع یبوست ها كه به تجربه زیاد رسیده است داروهاى زیر است .
انجیر 200 گرم
تمرهندى 100 گرم
آلوچه خشكه 250 گرم
شكر 250 گرم
همه را جوشانده تا مربا شود سپس هسته ها را جدا كرده خوب مخلوط كنند سپس ترنجبین ، گل بنفشه ، سنا و گل سرخ را مطابق نسخه زیر را نرم كوبیده به مرباى فوق اضافه نمائید، هر شب موقع خواب یك قاشق غذاخورى با قدرى آب میل نمائید.
نسخه ایكه باید به مرباى فوق اضافه شود
ترنجبین 10 گرم
گل بنفشه 15 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
سنا 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
نسخه یبوست
آب آلو، آب تمرهندى ، رب به ، رب انار، را مخلوط كرده نصف استكان از آنرا در آب حل كرده بنوشند.
زخم معده
مبتلایان به زخم معده و اثنى عشر با خوردن چیزهاى ترش و تند و سرخ كرده میوه هاى خام سبزیجات و نان طرید و آشها ناراحت مى شوند لذا رعایت رژیم غذاى مناسب در زخم معده و اثنى عشر مؤثر است . در هنگامى كه زخم تازه باشد طباشیر و گل سرخ ، تخم ترشك از هر كدام 10 گرم به مدت 6 روز به صورت جوشانده بعد از هر غذا نصف لیوان میل نمایند. در زخمهاى تازه معده و اثنى عشر نبایستى از داروهاى پاك كننده (منقیات ) قوى استفاده نمایند زیرا زخم را تازه تر مى سازد.
نسخه :
مبتلایان به زخم معده و اثنى عشر مى توانند تا بهبودى كامل روزانه صبح ناشتا و شب از جوشانده زیر استفاده نمایند.
ریشه شیرین بیان 15 گرم
مخلصه 5 گرم
آویشن شیرازى 10 گرم
بابونه شیرازى 5 گرم
شاه تره 5 گرم
سنبل الطیب 5 گرم
نعناع خشك 10 گرم
پودینه 5 گرم
زیره 5 گرم
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
وج یااگیرتركى 5 گرم
مرزنجوش 10 گرم
افسنطین 5 گرم
داروهاى مزبور را بایستى نیم كوب نموده 15 قسمت كرده 15 روز مصرف نمایند. یا زنیان - بادیان - زیره - سیاه دانه ، بابونه ، مرزنجوش ، آویشن ، گل بومادران ، درمنه تركى ، تخم كرفس از هر كدام 10 گرم ، پس از نیم كوب كردن روزى 10 گرم در 2 لیوان آب 2 لیوان آب جوشانده صبح ناشتا و قبل از شام میل كنند.
یا گل مامیثا، گل حلوا، مغزناخنك ، بابونه شیرازى و تخم شنبلیله را جوشانده صبح و عصر بكار برند.
ضد نفخ معده
داروهائى كه در بدى هضم معده به علت گرمى مزاج گفته شد در اینجا مى تواند مصرف شود.
همچنین داروهاى مؤثر در سوءهضم نیز در اینجا اثر درمانى دارد.
نسخه ضد نفخ معده
هیل غرابى 5 گرم
هیل باد 5 گرم
نرم كوبیده بعد از هر غذا یك قاشق چایخورى در گلاب حل كرده میل نمایند.
براى رفع آروغ زدن
بعضى افراد عادت دارند كه بعد از تناول غذا مرتب آروغ زنند این عمل را هواخورى نامند كه ادامه آن باعث گشادى معده خواهد شد و این عمل ناپسندى است هم براى اطرافیان بیمار و هم براى خود او این مرض نزد كسانى كه غذا به تعجیل مى خورند و دهان خود را در هنگام غذا خوردن نمى بندند بیشتر پیش مى آید زیرا به عجله غذا خوردن مقدارى هوا با طعام وارد معده مى شود.
درمان :
علاوه بر رعایت نكات فوق بایستى بادیان را نرم كوبیده با گل قند بعد از غذا میل كنند یا 5 گرم هیل غرابى را نرم كوبیده با گلاب مصرف نمایند. (این مقدار براى یك روز در سه نوبت ).
نسخه ساده ضد آروغ
10 گرم برگ نعناع را جوشانده آب آنرا سه روز بعد از هر غذا میل كنند: یا پودینه را نرم كوبیده با هیل غرابى و گلاب بعد از غذا مصرف نمایند.
نسخه :
افسنطین ، سنبل رومى ، آبنوس ، اذخر، تخم كرفس ، شبت ، كرویا، زیره ، دارفلفل ، مشگ و سیر همه اینها دافع نفخ و دافع آروغ مى باشند.
نسخه :
مصطكى كوبیده با عسل یا زنیان كوبیده در سركه زایل كننده نفخ و گاز معده مى باشند.
نسخه براى تبدیل مزاج و تغییر آن
انیسون 10 گرم
مصطكى 10 گرم
قرنفل 5 گرم

همگى را نرم كوبیده در نصف لیوان گل قند حل كرده همراه با جوشانده كرو یا آویشن و سداب و نعناع كه از هر كدام 5/2 گرم انتخاب شده است مصرف نمایند این مقدار دارو را به مدت 10 روز صبح و عصر مصرف نمایند اگر بیمارى داراى مزاجى سرد و بدنى ضعیف و مبتلا به سستى و كسالت عمومى باشد تقویت معده به وسیله گل قند توصیه مى شود.
نسخه :
بادیان 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
تاجریزى 5 گرم
تخم گل شبو 5 گرم
انیسون 5 گرم
تخم كرفس 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
زنیان 10 گرم
همه را نیم كوب كرده جوشانده در شربت گل قند ریخته چهار روز صبح و عصر قبل از غذا میل نمایند.
استفراغ خونى
در اینجا مقصود از خونى است كه مبداء آن زخمهاى معده و اثنى عشر است و در اثر پاره گى یكى از عروق معده یا اثنى عشر خونریزى شروع مى شود.
درمان :
اول بیمار بایستى از خوردن غذا منصرف شود و استراحت كامل نماید و از حركت جنبش و كارهاى سخت خوددارى كند. سپس از داروهاى ضد خونریزى كه قبلا ذكر شده است استفاده نمایند. مثل كندر، گلنار، فوفل ، مازو، گل ارمنى .
نسخه براى اشتهاى ساقط شده
به مدت سه هفته هر روز 5 گرم افسنطین را جوشانده صبح و عصر میل نمایند.
براى كم كردن اشتهاى زیاد اگر بیمارى قند در كار نباشد از دستور زیر استفاده شود.
2 گرم زعفران را نرم كوبیده در 50 گرم روغن حیوانى ریخته روزى سه قاشق چایخورى میل نمایند یا اینكه 10 گرم تخم شاهى را نرم كوبیده در چهار روز صبح ناشتا كفلمه كنند.
تمایل به خوردن گل و مهر و غیره
این تمایل بیشتر در زنان باردار دیده مى شود در اطفال هم گل خوارى شایع است كه باید هر چه زودتر درمان شود زیرا به كم خونى آنها منجر خواهد شد.
نمك 5 گرم
تخم شوید 10 گرم
تخم ترب 10 گرم
نرم كوبیده در 250 گرم عسل یا سكنجبین ریخته روزانه یك قاشق مرباخورى استفاده شود.
نسخه دیگر
پوست هلیله زرد 10 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
بلوط 5 گرم
آمله مقشر 10 گرم
انیسون 10 گرم
همه را نرم كوبیده در 250 گرم عسل ریخته صبح و ظهر و شب یك قاشق مرباخورى میل نمایند.
نسخه دیگر
قاقله كبار 5 گرم
قاقله صغار 5 گرم
كبابه چینى 5 گرم
بسباسه 5 گرم
(هیل غرابى )
در 200 گرم قند یا نبات نرم كوبیده در روز سه قاشق مرباخورى كفلمه نمایند.
یا روزى 5 گرم تخم كرفس را نرم كوبیده در شربت عسل حل كرده روزى سه مرتبه میل كنند. یا اینكه قبل یا بعد از غذا كمى مصطكى بخورند یا اینكه : زیره 5 گرم
مصطكى 5 گرم
زنیان 10 گرم
نرم كوبیده هر روز صبح ناشتا یك قاشق چایخورى كفلمه نمایند.
در زنان آبستن كه تمایل شدید به خوردن چیزى مثل مهر و غیره دارند دستورات زیر خیلى مؤثر است . سوپ اسفناج غوره و مرغ و شربت آب غوره و شربت انار مفید است .
نسخه :
زیره 5 گرم
انیسون 10 گرم
سعد 5 گرم
نعناع خشك 10 گرم
پوست هلیله زرد 5 گرم
آمله مقشر 5 گرم
همه را نرم كوبیده با 250 گرم نبات به صورت قائوت در آورده روزى سه قاشق مرباخورى كفلمه نمایند.
اگر زن آبستن مبتلا به ورم یا فشار خون نباشد بعد از هر غذا چند دانه بادام یا پسته شور میل نماید بجاى خوردن گل مقدارى نشاسته بو داده هر وقت میل به گل خوارى پیدا كرد قدرى از آن را میل نمایند یا اینكه مقدار 15 گرم زیره را در سركه در 24 ساعت خیسانده سپس خارج كنند و خشك نمایند و پس از نرم كوبیدن روزى سه قاشق چایخورى كفلمه نمایند.
نسخه دیگر
عود هندى 5 گرم
مصطكى 10 گرم
جوز هندى 5 گرم
قند 250 گرم
پوست نارنج 5 گرم
هیل غرابى 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
قرنفل 5 گرم
زعفران 2 گرم
همه را نرم سائیده روزى سه قاشق چایخورى
ضد تهوع و استفراغ و ضعف اشتها
آب سیب و آب زرشگ از هر كدام یك لیوان آب لیمو شیرین نصف لیوان شكر 250 گرم همه را خوب جوشانده تا به قوام آید روزى 3 استكان میل نمایند.
نسخه دیگر
شربت انجبار، شربت انار، شربت به ، شربت لیمو، شربت سیب قرص گلنار قرص طباشیر یا قرص كهربا یا آب بارهنگ و سماق یا شیره خرفه دهند.
نسخه دیگر كه براى خون ریزى نیز مؤثر است
گلنار 5 گرم
عفض یا مازو 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
كهربا 5 گرم
همه را نرم كوبیده روزى چهار قاشق مرباخورى كفلمه نمایند.
نسخه دیگر كه ضد خونریزى گوارش نیز مى باشد
گل ارمنى 10 گرم
صمغ عربى 5 گرم
گلنار 10 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
كندر 10 گرم
همه را نرم سائیده روزى چهار مرتبه هر دفعه یك قاشق مرباخورى با آب به میل نمایند.
نسخه دیگر
كندر 5 گرم
گل ارمنى 10 گرم
بلوط 10 گرم
خرنوب 5 گرم
همه را نرم كوبیده با آب سماق و آب به مصرف كنند.
داروهائى كه براى زخم معده گفته شد همگى در اینجا نیز مورد مصرف دارند ساده ترین نسخه ها شیره تخم خرفه است كه با كهربا مخلوط كرده به كار برند.
اسهال
علل اسهال متعدد است و مى تواند عللى همچون غذائى ، داروئى و عفونى و مسمومیت ها، داشته باشد.
اسهال به علت بیمارى خود معده در اثر سردى و ترى آن
علائم :
ترش شدن غذا در معده و جوشش و چنگ شدن سر معده و پوسیده و گندیده شدن غذا در معده كه این خود باعث اسهال مى باشد.
درمان :
زیره 5 گرم
عود 5 گرم
جوز 5 گرم
بادیان 5 گرم
زنیان 5 گرم
همه را نرم كوبیده در 200 گرم گل قند حل كرده روزى سه قاشق مرباخورى استفاده نمایند.
و یا شاه تره و سیاهدانه از هر كدام 10 گرم به مدت سه روز جوشانده بعد از هر غذا میل نمایند. بقیه درمان مثل معالجه در بدى هضم در مزاج سرد معدى است در اینجا غذاى سبك و زود هضم لازم است و خوردن غذاها با گرد سماق به بهبودى بیمار كمك بیشترى مى نمایند، یا اینكه روى غذاى روزانه بادیان ، نعناع و شبت كوبیده بپاشند و اگر صداهاى دستگاه گوارشى (قراقر) و نفخ زیاد آن باعث ناراحتى بیمار گردد از نسخه زیر استفاده نمایند.
نسخه :
زیره سبز 10 گرم
كرویا ((زیره سیاه )) 5 گرم
گشنیز 5 گرم
بلوط 5 گرم
در سركه ریخته پس از مدتى خارج كرده نرم كوبیده بعد از هر غذا یك قاشق مرباخورى
نسخه :
گلنار 5 گرم
كندر 5 گرم
سماق 5 گرم
مصطكى 5 گرم
پوست نارنج 5 گرم
بسد 5 گرم
گشنیز 5 گرم
گل قند 200 گرم
همه را تؤ ام كرده ، نرم كوبیده در گل قند ریخته بعد از هر غذا یك قاشق غذاخورى كفلمه نمایند.
نسخه :
كندر 5 گرم
عفض 5 گرم
بلوط 5 گرم
گشنیز 5 گرم
سماق 15 گرم
زیره 5 گرم
تخم كرفس 10 گرم
زنیان 5 گرم
همه را نرم كوبیده صبح و ظهر و شب یك قاشق مرباخورى كفلمه نمایند.
نسخه :
كندر 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
قرنفل 5 گرم
جوز هندى 5 گرم
هیل غرابى 5 گرم
نرم كوبیده در 250 گرم عسل حل كرده هر مرتبه یك قاشق مرباخورى مصرف شود.
نسخه :
فوفل 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
عفض 5 گرم
گل ارمنى 5 گرم
پوست پسته 5 گرم
گلنار 5 گرم
همه را نیم كوب كرده چهار روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند.
اسهال و هضم ناقص
كسانى كه مبتلا به ورم روده و كولیت و زخم روده و بیماریهاى دیگر از قبیل تومورها، غده ها و گاهى تومورهاى بدخیم مى باشند بیشتر دچار اسهال و زور و پیچ شكم مى گردند گاهى به مدفوع خونى و هضم ناقص مبتلا مى شوند كه در اینجا مقدارى مواد غذائى هضم نشده در مدفوع وجود دارد، داروهاى مؤثر عبارتند از صمغ عربى ، نشاسته ، كتیرا، لعاب به دانه ، لعاب اسپرزه شربت مورد، طباشیر.
نسخه :
گل ارمنى 10 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم ترشك 10 گرم
همه را نرم سائیده روزى چهار قاشق مرباخورى با دوغ میل نمایند.
خوردن ترشیجات ، سبزیجات ، غذاهاى چرب و نفاخ و بطور كلى پرهیز از مواد سلولزدار مثل سبزیجات و حبوبات بهتر است ، سماق داروئى است كه در اینجا هم آن را مى توان به غذاى بیمار افزود و هم پودر آنرا مى توان مستقیما كفلمه كرد یعنى با آب فرو داد و نیز از جوشانده آب آن مى توان بهره گیرى نمود.
طباشیر 5 گرم
دانه انار 5 گرم
صمغ عربى 5 گرم
كتیرا 5 گرم
مصطكى 10 گرم
همه را نرم كوبیده با آب سیب ترش یا با آب سماق روزى چهار قاشق مرباخورى
نسخه :
گل ارمنى 5 گرم
گل مختوم 5 گرم
طباشیر 5 گرم
كهربا 5 گرم
گلنار 5 گرم
همه را نرم كوبیده روزى چهار قاشق مرباخورى كفلمه نمایند.
نسخه جهت كلیت اولسر و یا زخم روده
25 گرم ریشه انار را جوشانده 2 مرتبه در 24 ساعت تنقیه نمایند.
اسهال و هضم ناقص در مزاج بلغمى و صفراوى
علائم :
زردى مدفوع تواءم با بلغم ، درد، قراقر شكم این علائم بیشتر در كسانى دیده مى شود كه میوه هاى خام زیاد مصرف مى كنند مانند آلوچه ، آلو، زردآلو، آلبالو و غیره .
درمان :
هلیله زرد 5 گرم
تخم مورد 2 گرم
سماق 10 گرم
گلنار 5 گرم
همه را نرم كوبیده با آب ترشك كفلمه نمایند.
تخم ضد اسهال خونى
بارهنگ 10 گرم
انیسون 5 گرم
دانه انار 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
همه را نرم كوبیده با شربت آب لیمو میل نمایند.
نسخه ساده ضد اسهال
پوست انار ترش 10 گرم
عفض 5 گرم
هر دو را خوب سائیده در 2 استكان سركه انگور جوشانده تا كمى سفت شود هر دفعه 1 قاشق مرباخورى .
نسخه ضد اسهال
پوست پسته 5 گرم
گلنار 5 گرم
مصطكى 5 گرم
طباشیر 5 گرم
فوفل 5 گرم
بادیان 10 گرم
چاى سفید 5 گرم
همه را نرم كوبیده روزى چهار قاشق مرباخورى به صورت كفلمه
نسخه دیگر
زنیان 5 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
چاى سفید 5 گرم
هر یك را جداجدا بو داده سپس درهم ریخته نرم سائیده روزى چهار قاشق مرباخورى در ماست كیسه انداخته (ماست آب رفته ) ریخته میل نمایند.
اسهال مزمن
انیسون (10 گرم ) بو داده با 10 گرم ریشه انجبار هر دو را نرم كوبیده چهار قسمت نموده براى یك روز، هر دفعه یك قسمت مصرف نمایند.
نسخه دیگر
صمغ عربى 5 گرم
مصطكى 5 گرم
دانه انار 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
پوست خشخاش 5/2 گرم
همه را نرم كوبیده هر دفعه یك قاشق چایخورى .
نسخه ساده دیگر
10 گرم سعد را نرم كوبیده در یك استكان عسل ریخته هر دفعه یك قاشق مرباخورى .
براى اسهالهاى خیلى سخت از این نسخه میتوان استفاده كرد.
طباشیر 5 گرم
گلنار 5 گرم
گل مختوم 5 گرم
تخم ترشك 10 گرم
شادنج 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
كندر 5 گرم
پوست كوكنار 5/2 گرم
همه را نرم كوبیده هر چهار ساعت یك قاشق مرباخورى با آب سرد یا دوغ میل نمایند.
اگر نسخه قوى تر لازم باشد از داروهاى زیر مى توان بكار برد.
صمغ عربى 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
حضض 5 گرم
بسد 5 گرم
كهربا 5/2 گرم
گل انار 5 گرم
اسپرزه 5 گرم
تخم ریحان 5 گرم
بارهنگ 10 گرم
همه را بو داده سپس نرم كوبیده مخلوط كرده هر چهار ساعت یك قاشق مرباخورى مصرف نمایند.
اسهال خونى
در اسهالهاى خونى بایستى از داروهاى قابض و داروهاى ضد خونریزى تواءما استفاده گردد مثل قرص طباشیر، شربت انجبار، قرص كهربا، شربت مورد، پوست انار، گل ارمنى ، گلنار، مازو، بلوط و فوفل بیمار بایستى حداقل 24 ساعت تا سه روز از خوردن غذا پرهیز كند و نیز از ماست آب رفته و آب جوشانده سماق و یا انار استفاده نمایند.
نسخه :
گلنار 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
بلوط 5 گرم
ارزن كوبیده 15 گرم
جومقشر 15 گرم
همه را جوشانده سپس 5 گرم گل ارمنى و 5 گرم خون سیاوشان را نرم كوبیده به آن جوشانده اضافه كرده صاف نموده روزى چهار قاشق غذاخورى .
جالینوس و نفوذ او در 45 نسل
جالینوس ركن اصلى پزشكى بود او آخرین پایه مهم طب یونان قدیم محسوب مى شود. جالینوس (1200 - 130 میلادى ) پزشك پادشاهان و شخصیت هاى برجسته روم كه مسافرت هاى زیاد انجام داد، سخنرانیهاى بى شمارى نمود و نوشته هاى گوناگونى از خود به یادگار گذاشت . این یونانى بزرگ محقق باهوشى بود كه تجربیات زیادى با آزمایشات گوناگون كسب نمود حجامت یكى از ابداعات او مى باشد. رشته داروسازى نیز مثل پزشكى از فرمولهاى او كه بنام جالینوسى معروف مى باشد بهره مند گردید. جالینوس پیشتاز علم پزشكى در زمان خود بود. و تعلیمات او مورد تاءیید استادان پزشكان در طول یك هزار و پانصد سال بوده است .
نسخه :
اسپرزه 5 گرم
تخم شب بو 5 گرم
تخم مرو 5 گرم
تخم ترشك 10 گرم
تخم خرفه 10 گرم
تخم كتان 10 گرم
گل ارمنى 5 گرم
طباشیر 5 گرم
نشاسته 10 گرم
سمغ عربى 5 گرم
كهربا 5 گرم
تخمه ها را بو داده غیر از اسپرزه و تخم مرو، بقیه را خوب سائیده به هم بیامیزند روزى چهار قاشق مرباخورى با شربت مورد میل نمایند.
در بیماران مبتلا به اسهال ساده یا اسهال خونى اگر مریض مبتلا به عطش ‍ زیاد باشد مى توان بجاى آب از شیره خرفه استفاده نمود براى این كار 25 گرم تخم خرفه را در چهار لیوان آب جوشانده از آن به جاى آب استفاده نمایند.
اگر اسهال خونى همراه با صدا كردن شكم و ایجاد گاز و نفخ باشد از گلنار، مازو و بلوط و زیره و یا گشنیز كه از هر كدام 5 گرم انتخاب شده باشد پس از نرم كوبیدن روزى چهار قاشق مرباخورى بكار برند.
نسخه :
تخم خرفه 5 گرم
اسپرزه 5 گرم
تخم مرو 5 گرم
تكمه گل 5 گرم
بارهنگ 10 گرم
تخمه ترشك 10 گرم
تخمه خطمى 5 گرم
طباشیر 5 گرم
نشاسته 10 گرم
صمغ عربى 5 گرم
گل ارمنى 10 گرم
غیر از گل ارمنى بقیه را بو داده سپس گل ارمنى را نرم كوبیده به آنها اضافه شود روزى چهار قاشق مرباخورى با آب بارهنگ و یا با آب خرفه كفلمه كنند.
نسخه مؤثر بر اسهال خونى
ریشه انجبار 10 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
كهربا 5 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
گل ارمنى 15 گرم
گلنار 10 گرم
بلوط 5 گرم
مازو 5 گرم
حضض 5 گرم
فوفل 5 گرم
همه را سائیده روزى چهار قاشق مرباخورى مصرف شود.
نسخه دیگر
گل سرخ ، شهدالنج ، گلنار، گل ارمنى ، سماق ، صمغ عربى ، پوست خشخاش همه را برابر انتخاب كرده نرم كوبیده روزى چهار قاشق مرباخورى .
یبوست و خشكى مزاج
معمولا پس از بهبودى اسهال ممكن است چند روزى یبوست پیدا شود كه اگر مزاحم باشد میتوان دستور زیر را بكار برند:
مبتلایان به یبوست بایستى از غذاهاى سبزى دار، سوپ ها، میوه هاى پخته ،
استفاده نمایند ساده تر از همه اینكه مقدارى آلوچه خشكه را در شكر پخته تا مربا شود سپس هسته ها را جدا كرده شب هنگام خواب یك قاشق غذاخورى میل نمایند.
و یا اینكه شیر خشت را شیره كش كرده با روغن بادام هر شب موقع خواب استفاده كنند.
نسخه ضد یبوست
انجیر 200 گرم
گل بنفشه 15 گرم
ریشه شیرین بیان 20 گرم
مویز 40 گرم
همه را جوشانده صاف كرده شب موقع خواب یك استكان میل نمایند.
نسخه ضد یبوست
گل سرخ 5 گرم
گل گاو زبان 10 گرم
تخم خطمى 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
تاجریزى 10 گرم
مویز 40 گرم
انجیر 200 گرم
تمبر هندى 100 گرم
همه را جوشانده آب آن را با شكر به قوام آرند یا جوشانده ها را پس از صاف كردن در گل قند حل كرده 25 گرم شیر خشت و 25 گرم ترنجبین هر دو را شیره كش كرده به شربت فوق اضافه نمایند و شب موقع خواب یك قاشق غذاخورى میل كنند.
نسخه ضد یبوست
گل بنفشه 25 گرم
ریشه شیرین بیان 25 گرم
تخم شنبلیله 25 گرم
گل پنیرك 15 گرم
مخلصه 10 گرم
یك قاشق غذاخورى در 2 لیوان آب كمى جوشانده قبل از هر غذا یك قاشق غذاخورى
معالجه كرمهاى دستگاه گوارش
كرمها و انگلهاى روده اى انواع و اقسام مختلف بوده و از كرم دراز، كرم قلابدار، كرمهاى ریز سوزنى و كرمهاى پهن یا كرم كدو و ژیاردیا، در دستگاه گوارش (روده ها) زندگى مى نمایند براى از بین بردن كرمها بیمار بایستى قبل از خوردن داروى كرم ، سه روز صبحها غذایش منحصرا شیر باشد روز چهارم كه روز خوردن جوهر ضد كرم است اگر داروى ضد كرم با شیر خورده شود (شب هنگام خواب و صبح ناشتا) در تعقیب آن سوپى از سبزیجات و سركه تناول نمایند در اخراج كرمها مؤثرتر است .
درمان براى كرمهاى كدو یا كرم پهن
پس از اینكه سه روز متوالى ناشتا شیر مصرف نمودند روز چهارم از این نسخه استفاده شود.
نسخه :
برنگ كابلى مقشر 10 گرم
ریشه سرخس 10 گرم
تربد 10 گرم
قنبیل یا داروكله 10 گرم
باقلاى مصرى 10 گرم
قسط تلخ 5 گرم
درمنه تركى 15 گرم
همه را نرم سائیده 5 روز متوالى 10 گرم صبح با شیر صرف شود و 10 گرم شب .
در مزاجهاى گرم غذاهاى خنك مثل سوپ آلو و سوپ سبزیهاى خنك و آب غوره میتوان مصرف نمود و روزانه بجاى آب از شربت سكنجبین نوشند و اگر جوشانده پوست درخت توت و یا ریشه درخت انار ترش با سماق بجاى آب مصرف شود بهتر است زیرا همه اینها بى حس كننده گرم و قاتل آنها هستند.
بیمار در چند روزى كه مشغول معالجه مى باشد بهتر است از غذاهاى شیرین و چرب و غلیظ و همچنین از نان و غذاهاى سفت بپرهیزد.
نسخه :
درمنه تركى 20 گرم
برنگ كابلى 10 گرم
افتیمون 5 گرم
تربد 10 گرم
غاریقون 5 گرم
به تنهائى یا تركیبى كوبیده و در صورتیكه بخواهند از همه آنها استفاده نمایند سه روز صبح و عصر و یا اگر بخواهند از یكى از داروها استفاده نمایند به مدت سه روز بایستى صبح و عصر 5 گرم كفلمه نمایند.
براى از بین بردن كرم و تخم آن هر شب بایستى یك گرم سیاهدانه نرم كوبیده با دو قاشق سركه در نصف لیوان آب حل كرده وقت خواب نوشند و اگر بتوانند روزانه با غذا مقدارى سركه مصرف كنند از بسیارى از انگلها در امان خواهد بود.
جوشانده ریشه درخت انار به مدت سه روز صبح ناشتا كرم كدو را هم در انسان و هم در گوسفندان از بین مى برد.
نسخه جهت ژیاردیا و سایر كرمها
بوماردان 15 گرم
درمنه 20 گرم
شاه تره 5 گرم
آویشن 10 گرم
یك قاشق غذاخورى در 2 لیوان آب كمى جوشانده صبح ، ظهر، شب قبل از غذا 2 استكان .
مجددا نسخه اى براى اسهال خونى
گلنار 10 گرم
صمغ عربى 5 گرم
مازو 5 گرم
سماق 5 گرم
آقاقیا 5 گرم
نرم كوبیده به مدت شش روز، روزى 5 گرم كفلمه نمایند.
نسخه دیگر ضد اسهال
گل سرخ 5 گرم
صمغ عربى 10 گرم
گل ارمنى 10 گرم
درمنه 10 گرم
ریشه ؟ 15 گرم
نشاسته 10 گرم
كتیرا 5 گرم
تخم كاهو 10 گرم
همه را نرم كوبیده روزى سه مرتبه هر دفعه 5 گرم كفلمه نمایند.
در اسهالهاى خونى كهنه و مراغى مى توان از تریاق كبیر روزى یك گرم استفاده نمود و این مقدار را تا 5 گرم مى توان رسانید و یا مى توان از 5 گرم مصطكى كوبیده كه در دوغ حل شده باشد روزانه استفاده كرد.
گیاهان مؤثر بر بیمارى هاى كبد
ابن سینا گفته است كه ((خوردن غذا بلافاصله بعد از غذاى هضم نشده قبلى زیان بارترین چیزها براى كبد است و خوردن آب بلافاصله بعد از غذا مخصوصا بعد از نهار آنهم بطور یك دفعه سر كشیدن آزاردهنده كبد است )).
اگر عطش در كار باشد باید قدرى آب به صورت جرعه جرعه نوشند.
براى حفظ سلامتى كبد باید از مولدات سودا مثل بادنجان مخصوصا سرخ كرده آن و نیز غذاهاى بسیار گرم و محرك و پر انرژى مثل چربى ها، سرخ كرده ها، مواد رنگى مثل نوشابه هاى زیاد شیرین پرهیز كرد.
آثار كبد سالم در چهره
قرمزى طبیعى و سفیدى (مثل برگ گل ) تازگى رنگ صورت و شادابى آن دلیل بر خوبى و سلامتى كبد است زردى ، آثار گرمى است و تیرگى پوست صورت و بدن نیز از آثار سردى و خشكى كبد است . چاقى گوشتى آثار گرمى وترى كبد چاقى با چربى زیاد آثار سردى و ترى كبد، لاغرى آثار گرمى كبد است سطبرى و پیدایش برجستگى عروق آثار گرمى و بزرگى و باریكى و پوشیدگى عروق نشانه سردى كبد است .
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها