تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - کبد

كبد
براى حفظ و بهداشت و سلامتى كبد دستورات زیر مفید است
1 - پرهیز از مولدات سودا مثل بادنجان مخصوصا سرخ كرده و غذاهاى بسیار گرم و پر انرژى مثل چربى ها و سرخ كرده ها.
2 - مواد رنگى مثل مشروبات غیر الكلى ، این بحث بنابر اهمیت خاصى كه دارد مجددا گوشزد گردیده است . (مشروبات الكلى خود یكى از مضرترین نوشابه ها براى كبد است )
نارسائى و ضعف كبد در حالت گرمى
علائم :
عطش مفرط، تلخى دهان ، خشكى زبان ، كم شدن اشتها، یبوست شكم ، قرمزى ادرار، پریدگى رنگ چهره .
درمان :
آب كاسنى ، آب انار شیرین و ترش ، شیره تخم خیار و خربزه ، لعاب اسپرزه شربت صندل ، شربت لیمو، شربت سكنجبین .
ماءالشعیرى كه در آن جوشانده ریشه كاسنى ریخته باشند هر روز صبح ناشتا میل نمایند و با ماءالشعیر و طباشیر و خرفه و یا آب تمرهندى مخلوط با آب آلو.
نارسائى كبد با مزاج سرد.
علائم :
برافروختگى صورت ، كمى عطش ، گرفتگى رنگ صورت ، سفیدى زبان و لب و كم رنگ بودن ادرار، كمى مدفوع و سفیدى آن .
درمان :
گل قند عسلى با جوشانده بادیان و تاجریزى از هر كدام 5 گرم براى صبح و عصر و یا انیسون 10 گرم به گل قند آمیخته دهند.
افسنطین 5 گرم
اذخر 10 گرم
قسط 5 گرم
سلیخه 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
كوبیده در روغن سوسن حل كرده و به ناحیه كبد ضماد نمایند.
و با جوشانده داروهاى زیر ناحیه كبد را مرتبا ماساژ دهید.
بابونه 5 گرم
مرزنجوش 10 گرم
مغز ناخنك 10 گرم
نسخه :
ریوند 10 گرم
سنبل 5 گرم
مصطكى 10 گرم
عصاره غافث 5 گرم
افسنطین 5 گرم
بادیان 10 گرم
انیسون 10 گرم
نرم كوبیده روزى سه قاشق مرباخورى یا همه را پس از كوبیدن در 250 گرم عسل ریخته روزى سه قاشق غذاخورى میل نمایند.
نسخه :
بادیان 10 گرم
ریشه شیرین بیان 15 گرم
تخم كرفس 10 گرم
جوشانده به مدت سه روز صبح و عصر با گل قند میل نمایند.
نارسائى كبد در دموى مزاج
طبق معمول كم كردن خون و پاكسازى بدن با جوشانده هلیله و خیار شنبر نمایند.
نسخه :
تمر هندى 200 گرم
آلوچه خشكه 200 گرم
زرشك 100 گرم
به مدت 10 روز جوشانده صبح و عصر میل كنند.
اگر به جوشانده فوق روزى 20 گرم ترنجبین شیره كش شده بیفزایند بهتر است و یا اینكه 5 گرم عناب را نیمكوب كرده جوشانده آب آن را با سكنجبین و آب انار به كار برند و آنچه در نارسائى كبد در مزاج گرم گذشت در اینجا نیز نافع است .
نارسائى كبد در حالت صفراوى
علائم :
یبوست و گرمى و حرارت بدن ، تلخى دهان ، رنگ پریدگى چهره ، استفراغهاى سبز و زرد و گاهى تب .
درمان :
پاكسازى بدن با جوشانده هلیله و مغز فلوس : اگر حرارت زیاد باشد دوغ گاو نوشند: طباشیر 5 گرم نرم كوبیده با رب به میل نمایند.
نارسائى كبد در مزاج بلغمى :
علائم :
سردى بدن در لمس ، سفید و گاهى پر رنگ بودن ادرار، قى بلغمى ، گرفتگى رنگ چهره ، درد در طرف راست ناحیه كبد.
درمان :
ماءالاصول یا افتیمون یا ماءالجبن با افتیمون و مالیدن روغن شب بو به ناحیه كبد.
نسخه مؤثر براى نیرو و قدرت كبد.
ریشه كاسنى ، تخم كشوث ، شاه تره ، بادرنجویه ، تخم خیار و خربزه ، ترنجبین ماءالشعیر، آب انار، شربت غوره ، شربت آب لیمو، زرشك و عناب .
انسداد مجارى صفراوى
علل بیشمارى باعث انسداد مجارى داخل كبد مى شود از جمله ورم ، عفونت ها، چربى بیش از حد سرطان ، تومورها، كیست ها، و رسوبات و غیره و معتقدند كه آب خوردن زیاد بعد از غذا مخصوصا اگر غذا چرب باشد پیامبر گرامى محمد مصطفى (صلى الله علیه و آله ) فرمود شرب الماء على اثر الدسم یهیج الداء یعنى زیادى آب خوردن بعد از غذاهاى چرب زیان آور است . حركت هاى خیلى سخت بعد از غذا و حمام و دوش آب گرفتن بعد از شكم پر.
درمان :
بر حسب علت و سبب معالجه شروع مى شود و با برطرف شدن آن مجارى باز و كبد به حالت عادى بر خواهد گشت .
بطور كلى داروهاى زیر در انسداد مجارى كبدى مورد مصرف قرار مى گیرد.
روغن كرچك با ماءالاصول ، تخم خیار، تخم خربزه ، شیره كش شده با جوشانده ریشه كاسنى یا عرق كاسنى و تخم كشوث و پرسیاوشان .
آب بارهنگ و آب بادیان را گرفته با سكنجبین یا آب كاسنى یا سكنجبین اگر مزاج سرد باشد سكنجبین با جوشانده اسارون ، سلیخه افتیمون ، تخم كرفس و انیسون آمیخته بكار برند.
در مزاجهاى سرد كه انسداد كبدى همراه آن باشد از جوشانده بادیان ، كاسنى ، اذخر، تخم كرفس ریشه كبر و افسنطین از هر كدام 10 گرم به مدت 7 روز به كار برده مى شود.
در گرفتگى مجراى كبدى از نرم كننده هائى (ملین نات ) مثل كبر، قسط، غافث ، روغن بادام مر، غاریقون و سكنجبین استفاده مى شود و بازكننده هائى (مفتحات ) مثل گل خطمى ، گل شب بو، گل پنیرك بابونه ، مغز ناخنك و غیره مفید است ، این داروها را هم از طریق داخلى به صورت جوشانده و هم از راه خارجى به صورت ضماد و آب زن به كار مى برند.
اگر انسداد سخت و شدید باشد از 5 گرم صبر زرد محلول به آب تره استفاده میگردد یا ریوند، مرزنجوش ، كبر از هر كدام 5 گرم نرم كوبیده با شربت گل یا گلاب صبح و عصر قبل از غذا مصرف نمایند.
تخم ترشك ، آب مرزنجوش به صورت جوشانده با شكر مفید است .
نسخه :
ریوند 10 گرم
عصاره غافث 5 گرم
غاریقون 5 گرم
قند یا شكر 20 گرم
نرم كوبیده روزى سه قاشق مربا خورى این نسخه ملین طبع ، مفتح یا باز كننده مجارى كبد بوده و براى آب آوردن شكم (استسقاء یا اسیت ) و دیگر امراض كبدى نافع است .
غذاها و داروهاى پاك كننده (منقى )
ریشه كاسنى براى انواع دردهاى كبدى مفید است و در مزاجهاى گرم داورى مؤثر سكنجبین است و در مزاجهاى سرد از داروهاى گرم و عسل و گل قند و نیز در مزاجهاى گرم خارخسك جوشانده با سركه و سكنجبین و تخم ترشك و آب انار میخوش مفید است .
كشمش براى مزاج سرد مفید و براى انسداد مجارى كبدى تمرهندى و كشوت نیز نافع است .
ریوند، تخم كرفس ، انیسون ، قسط، نعناع ، عرق كاسنى ، عرق جوز، اسارون ، همه مقوى كبد هستند 10 گرم از هر یك از آنها را به تنهائى به صورت جوشانده با سكنجبین مى توان مصرف نمود، داروهاى فوق بازكننده مجارى كبد نیز مى باشند.
آب آوردن شكم (آسیت )
داروهاى مؤثر بر این بیمارى مثل معالجه و درمان ((نارسائى كبد در حالت سردى )) است .
پاكسازى بدن از جرم و رسوبات بیمارى با ایارج فیقرا میسر است .
تریاق اربعه 5 گرم با ماءالاصول مفید است .
زنیان و انیسون از هر كدام 5 گرم جوشانده میل نمایند (صبح و عصر)
زنیان 5 گرم ، تخم كرفس 10 گرم جوشانده دو روز مصرف نمایند.
نسخه :
هلیله سیاه 15 گرم
غاریقون 5 گرم
تربد 10 گرم
عسل 250 گرم
با عسل مخلوط كره روزى سه قاشق مربا خورى .
اگر بدن ورم داشته باشد براى خروج آن از داروهاى فوق بكار برده میشود. و داروهاى زیر را هم مى توان بر بدن ضماد كرده تا در خروج ورم كمك نماید.
بوره ارمنى را با بابونه آمیخته در آب جوش حل كرده ضماد كنند یا نمك را در پیه گاو حل كرده یا زراوند گرد را در روغن سوسن و یا دارچین ، (سلیخه ) و وج را كوبیده با روغن سوسن بمالند این داروها را بهرجائى كه ورم داشته باشد اگر مالیده شود آن عضو كوچك شده و یا لاغر مى شود این لاغر كردن را مى توان از شن داغ و گرم كه عضو در آن قرار گیرد، استفاده كرد، حتى میتوان بیمار را لخت كرده بدن او را غیر از سر، در زیر شن پنهان كرد، البته باید مراقبت كرد كه شنها خیلى داغ نباشد كه بدن بیمار را بسوزاند، آب چشمه هاى گوگرددار نیز براى لاغر كردن بدن براى دردهاى مفصلى كه با ورم تواءم باشد خیلى مفید است ، شستن بدن در آب دریا نیز باعث لاغر شدن مى گردد.
نسخه :
فلفل 5 گرم
ریوند 10گرم
غاریقون 5گرم
تربد 5گرم
انیسون 5گرم
زراوند 5گرم
همه را نرم كوبیده روزى سه قاشق مرباخورى كفلمه نمایند.
شربت هلیله ، شربت گل سرخ ، شربت گل بنفشه ، براى پاكسازى بدن از املاح و جرم اضافى ، بسیار نافع است (مثل املاح صفراوى ).
نظریه ابن سینا
مبتلایان به آب آوردن انساج ، اگر مدتى زیاد انار مصرف كنند در بهبودى آنها خیلى مؤثر است یا رب انار را شربت كرده هر روز سه مرتبه میل كنند. دادن آب ترب و سكنجبین به مدت خیلى زیاد مثلا سه ماه از پیشرفت بیمارى جلوگیرى كرده گاهى ممكن است بهبودى كامل به دست آید شیر شتر نیز به همین طریق موثر است لاكن براى گرم مزاجان خوب نیست ، معتقدند كه بجاى آب و غذا فقط شیر مصرف شود، شیر خر هم چنین خاصیتى را داراست ولیكن بایستى به مدت چند ماه داده شود بجاى شیرهاى فوق میتوان هر روز صبح براى یك ماه این نسخه را به كار برد.
نسخه :
عرق گل ، عرق مورد عرق فرنجمشك ، از هر كدام نصف لیوان روزانه میل شود. اگر روزانه 5 گرم انیسون را نرم كوبیده با عرقهاى فوق بكار برند اثرات بیشترى به دست خواهد آمد این دستورات براى زیادى آب انساج و شكم هر دو مفید است .
اگر آب فقط در شكم باشد و صفاق پر از مایع گردیده باشد دستورات زیر مفیدتر است .
1- پاكسازى بدن 2 كم كردن غذا و مایعات مخصوصا آب 3 دادن داروهاى مدر 4 مصرف شربت ریشه كاسنى ، تخمه كاسنى ، ریشه بادیان ، تخم بادیان ، تخم كرفس ، شربت ریشه كرفس ، تخم كشوث ، تخم خربزه و ترنجبین داروها را نیم كوب كرده جوشانیده ترنجبین و تخمه جات را شیره كش كرده با هم صبح ناشتا هر روز میل نمایند (مقدار داروها هر كدام 15 گرم ، تخم خربزه و خیار از هر كدام 50 گرم ، ترنجبین 100 گرم ) داروهاى فوق را میتوان همراه با عرق نعناع مصرف نمود شیر شتر و تریاق اربعه را نیز میتوان تواما بكار برد، آب برگ كاسنى و آب ترب با هم مفید مى باشند.
نسخه براى زیاد شدن ادرار (مدر)
اسارون 10گرم
بادیان 10گرم
تخمه كرفس 15گرم
وج 5گرم
پودینه 10گرم
مارچوبه 5گرم
كاكنج 5گرم
این جوشانده را به مدت 12 روز صبح ناشتا و عصر میل نمایند بجاى آب از عرق بادیان یا عرق كاسنى میتوان استفاده كرد، از خوردن حبوبات بهتر است خوددارى شود.
نسخه دیگر
مرزنجوش 15گرم
گل سرخ 5گرم
ریشه كاسنى 20گرم
این جوشانده براى 6 روز صبح و عصر میل نمایند.
بیماران مبتلا به اسیت یا مایع درون شكم ، بایستى چند ماه از خوردن آب خوددارى كرده بجاى آن عرق كاسنى بنوشند و در ضمن معالجه داروهاى زیر را كه مقوى كبد است ، بكار برند:
مثل افسنطین ، تخم كشوث ، غافث ، ریشه كاسنى ، تاجریزى ، سنبل ، و ریوند خوردن روزانه 5 گرم از جوشانده برگ نیلوفر به مدت زیادى تاءثیر در بهبودى بیمار خواهد داشت .
نسخه :
آب كاسنى ریشه خرفه و سكنجبین هر سه تواءم در بر طرف كردن مایع شكم مؤثر است .
آب انار گل سرخ ، غافث ، تخم كشوث و شكر یا آب انار طباشیر و كاسنى و بادیان و تخم كرفس و عاقرقرها و سكنجبین و یا مصطكى را با افتیمون و تخم كرفس كوبیده در سكنجبین ریخته مصرف نمائید.
نسخه :
این دستور براى پاكسازى در بیشتر امراض بدن داده مى شود (به نام جوشانده هلیله )
سنا 5گرم
هلیله سیاه 10گرم
پوست هلیله زرد10گرم
هلیله كابلى 5گرم
آمله مقشر 15گرم
گل بنفشه 15گرم
گل نیلوفر 5گرم
ریشه كاسنى 10گرم
آلوچه خشكه 100گرم
عناب 100گرم
سه پستان 15گرم
مغز فلوس 5گرم
ترنجبین 100گرم
این دستور براى 15 روز صبح و عصر به صورت جوشانده مصرف مى شود ترنجبین را باید روزانه شیره كش كرده به جوشانده اضافه نمایند.
نسخه دیگر
بادیان 5گرم
تخم كرفس 10گرم
تاجریزى 5گرم
ریشه كاسنى 20گرم
شاه تره 5گرم
مرزنجوش 5گرم
براى 7 روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند ناگفته نماند كه هر دستورى را باید تا مدتى كه مرض مستقر است ادامه دهند و این انتخاب درمان بستگى به دستور طبیب دارد.
نسخه :
زیره ، تخم كرفس ، بادیان ، افتیمون ، اسارون ، قسط، ریوند، از هر یك 10 گرم براى 7 روز صبح و عصر به صورت جوشانده .منبع : http://www.ghadeer.org/salamat/Nskh_shfa/1/shafa.html

آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها