تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - یرقان یا زردی

یرقان یا زردى
دو نوع یرقان وجود دارد یكى مربوط به گرفتارى كیسه صفرا و انسداد مجراى آن به وجود مى آید دیگرى در اثر ویروسها پیدا شده كه آن را یرقان ویروسى نامند، در یرقان انسدادى كه بیشتر مربوط به كیسه صفرا مى باشد باید علت آن را برطرف كرده تا یرقان بهبودى یابد درمان زیر در هر دو یرقان به كار برده مى شود.
آب انار، لعاب اسپرزه ، لعاب به دانه ، آب تربزه ، آب كدو، آب خیار، ماءالشعیر، آب یا شیره كاسنى یا عرق آن .
براى پاكسازى از فرمول نسخه ایكه براى پاكسازى بطور عموم گذشت مى توان استفاده كرد یا از جوشانده پوست هلیله زرد 10 گرم ترنجبین 50 گرم یا آب آلوچه خشكه و آب تمرهندى و یا از شربت بنفشه و آب آلو و تمرهندى و عرق كاسنى و گلاب استفاده نمایند. یرقانهاى دیگرى مثل یرقان همولیتیك نیز وجود دارد و نیز مسمومیتها.
نسخه :
زرشك 25 گرم
گل سرخ 10 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم خرفه 15 گرم
تخم خیار 30 گرم
تخم خربزه 30 گرم
تخم كاسنى 10 گرم
ریوند 5 گرم
تخم كرفس 10 گرم
غیر از تخمه ها همه را نیم كوب كرده جوشانده 6 روز صبح و عصر با تخمه هاى شیره كش شده میل نمایند. یعنى تخمه ها را باید شیره كش كرده روزانه به جوشانده سرد شده فوق اضافه عرق كاسنى و عرق شاه تره بجاى آب نوشند و یا آب تاجریزى و سكنجبین خورند بیمار در حمام آب كدو و بنفشه گل پنیرك ، گل شب بو، گل نیلوفر، بخوابد ((بصورت وان ))
نسخه حمام داروئى براى یرقان
جوشانده برگ گل بنفشه ، مغز ناخنك ، گل بومادران ، بابونه ، گل شب بو ((بصورت وان )) سپس بدن را با آب سبوس گندم و سبوس نخود بشویند.
نسخه :
جوشانده ریشه ترشك و ریشه كاسنى از هر كدام روزى 10 گرم صبح و عصر بسیار نافع و مفید براى انواع یرقانها مى باشد.))
نسخه :
پوست خیار و پوست ریشه كاسنى از هر كدام 20 گرم جوشانده با شكر سرخ به مدت 5 روز صبح ناشتا و عصر میل نمایند این درمان نیز برطرف كننده یرقان ، درد مثانه و درد آلت و ضد تب نیز مى باشد.
نسخه براى پاكسازى بدن
آلوچه خشكه 100 گرم
پوست هلیه زرد 10 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
ریشه كبر 10 گرم
ریشه كاسنى 20 گرم
بادیان 10 گرم
به مدت سه روز صبح و عصر جوشانده با 15 گرم افتیمون كه قبلا به صورت پودر سائیده شده باشد روى آنها ریخته میل كنند روزى 5 گرم تمر، 5 گرم فلوس اگر اضافه شود بهتر است
نسخه ضد یرقان
آب ترب ، آب برگ بید، آب تاجریزى ، آب برگ كاسنى ، آب برگ كبر، جوشانده صبح ناشتا میل شود از هر كدام به تنهائى 10 گرم در دو نوبت 5 گرم صبح و 5 گرم عصر.
گیاهان مؤثر بر بیماریهاى طحال
كسانى كه مى خواهند طحال سالمى داشته باشند تا آنجا كه ممكن است از خوردن مولدات سودا مثل عدس بادنجان ، سیر، پیاز، خرما، عسل ، گوشت مانده بایستى خوددارى كنند و در موقع پرى شكم از انجام كارهاى سنگین و سخت پرهیز كنند و از فریاد زدن هاى شدید و نعره كشیدن خوددارى نمایند، غذاهاى لطیف كه براى كبد مفید است در اینجا نیز مؤثر است .
بیماریهاى شایع و معمولطحال
بیماریهاى طحال فراوان و از همه مهمتر بیماریهاى خونى است كه باعث بزرگى طحال مى شود، بیماریهاى عفونى نیز یكى از عوامل مهم در بزرگى طحال مى باشد، سرطانها و بیماریهاى مادرزادى مى توانند طحال را بزرگ نمایند، بزرگى طحال اكثر اوقات با بزرگى كبد همراه است ، كم خونیها كه انواع و اقسام بیماریهاى خون را تشكیل مى دهند اكثر اوقات طحال را بزرگ مى نمایند. بطور كلى غذاهاى سودازا براى طحال مناسب نیستند بخصوص ‍ اگر طحال رنجور باشد هر چه براى تقویت كبد و آنچه براى زیان كبد گفته شد درباره طحال نیز صادق است . غیر از سنگها كه در طحال سنگ دیده نشده است .
ورم طحال
براى درد ناحیه طحال روزانه 10 گرم تخم ترب را كوبیده در سكنجبین حل كرده صبح و عصر تا درد ادامه دارد میل نمایند.
براى درمان ورم طحال روزانه 5 گرم مغز ناخنك ، 5 گرم افسنطین را جوشانده صبح و عصر میل نمایند تا از بین رفتن ورم این درمان را مى توان ادامه داد.
در ورم طحال بر حسب مزاج بیمار درمان انتخاب مى شود در گرم مزاجان دادن آب كاسنى یا عرق آن روزى سه استكان یا آب بادیان و شكر (10 گرم بادیان در 20 گرم شكر براى یك روز).
در بیماریهاى طحال آب فلوس و تاجریزى یا پوست هلیله زرد و سیاهدانه یا شاه تره با تخم كشوث یا ریشه كاسنى یا آلوچه ورقانى یا آلوى معمولى یا تمرهندى یا طباشیره یا انیسون یا گل بنفشه یا گل سرخ ، همه مفیدند (یك یا چند تاى آنها را انتخاب كرده روزى 5 گرم صبح و 5 گرم شب جوشانده میل نمایند).
اگر بیمار مبتلا به تب باشد یك عدد كدوى كوچك را پخته در سنكجبین حل كرده میل نمایند.
تخم خرفه 10 گرم نرم كوبیده در عرق كاسنى ریخته روزى سه استكان میل نمایند، یا تمرهندى ، سكنجین و تخم خرفه و مغز فلوس را با هم آمیخته بكار برند.
نسخه :
مغز فلوس 5 گرم
تخم خرفه 10 گرم
تمرهندى 15 گرم
سكنجبین 100 گرم
براى یك روز در سه نوبت میل كنند.
نسخه براى ورم كبد یا طحال
ریشه ایرسا 20
سداب 5 گرم
زراوند طویل 5 گرم
ریوند چینى 5 گرم
افسنطین 5 گرم
گرم همه را نرم سائیده به مدت 5 روز میل نمایند.
جالینوس عقیده دارد كه جوشانده ریشه كبر با سكنجبین بهترین دارو براى ورم كبد و طحال است ((5 گرم ریشه كبر یا یك استكان سكنجبین )) محمد زكریاى رازى نیز چنین گفته است كه ((انجیر را شب در سركه خیس كرده هر روز صبح 7 عدد ناشتا میل نمایند))
سقراط نیز چنین گفته است (آنچه مطحول است مهزل تن است و عكس آن نیز صادق است )) یعنى آنچه باعث بزرگ شدن طحال شده لاغر كننده بدن است .
نسخه هاى مؤثر دیگر براى بزرگ طحال
5 گرم بادیان و 5 گرم تاجریزى را در یك استكان سكنجبین حل كرده صبح ناشتا میل نمایند.
نسخه :
ریشه كاسنى 20 گرم
ریوند چینى 5 گرم
تخم كشوث 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
این مقدار جوشانده براى سه نوبت در روز است (اگر به نسخه فوق شیره تخم خیار، خربزه ، كدو، هندوانه از هر كدام 5 گرم اضافه نمایند بهتر است .)
نسخه :
كشمش 20 گرم
ریشه شیرین بیان 10 گرم
شاه تره 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
همه را جوشانده صبح و عصر میل نمایند (این داروها براى مصرف چهار روز است )
گیاهان مؤثر بر بیماریهاى امعاء (روده )
براى علاقه مندان حفظ صحت دستگاه گوارش لازم است كه گاهگاهى از تخم شربتى ، تخم بالنگو، تخم ریحان اسپرزه و داروهاى ملین براى جلوگیرى از خراشهاى احتمالى روده ها میل نمایند مثلا زیره یكى از داروهاى مقوى دستگاه گوارش است كه در برقرارى سلامتى آنها رل مؤثرترى را به عهده دارد چنانچه رسول گرامى (صلى الله علیه و آله ) مى فرماید هو یقوى المعده و یقطع البلغم و امان من اللقوه ، زیره معده را تقویت مى كند و بلغم را زایل مى سازد و از رعشه و لرزش جلوگیرى مى نمایند.
هضم ناقص و پیدایش مواد غذائى در مدفوع
این بیمارى گاهى با اسهالهاى نامرتب و بهم خوردگى شكم ، نفخ ، تلخى دهان ((و صدا كردن شكم همراه مى شود كه سرانجام منجر به پیدایش ‍ كلیت ها مى گردد، علاوه بر این ، انگلها و میكروبها و مسمومیتها و غیره در به وجود آوردن كلیت ها تاءثیر زیادى دارند بیشتر عواملى كه باعث اسهال مى شوند، در اینجا مى توانند مزاحمى براى روده ها باشند.
درمان :
حریره برنج غذاى مناسبى است ، ماست آب گرفته (كیسه انداخته ) آب جو یا ماءالشعیر روغن بادام شیرین مؤثر مى باشد. سماق در اینجا اگر با هر غذائى میل شود تاءثیر شایانى در بهبودى بیماریهاى روده اى دارد.
نسخه ضد اسهال - ضد نفخ و ضد هضم ناقص
صمغ عربى 5 گرم
كتیرا 5 گرم
نشاسته 10 گرم
تخم مورد 10 گرم
فوفل 5 گرم
خارخسك 20 گرم
مغز ناخنك 20 گرم
سیاه دانه 10 گرم
بلوط 5 گرم
گلنار 5 گرم
همه را (غیر از نشاسته ، كتیرا و صمغ عربى ) نیمكوب كرده روزى 10 گرم از آن را در دو نوبت جوشانده صبح و عصر میل نمایند. نشاسته ، كتیرا و صمغ را نرم كوبیده روى جوشانده ها پاشیده میل نمایند.
نسخه دیگر
طباشیر 5 گرم
دانه انار بوداده 5 گرم
صمغ عربى 5 گرم
كتیرا 5 گرم
مصطكى 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
گل ارمنى 5 گرم
همه را نرم كرده در شربت انار یا بدون آن روزى سه قاشق مرباخورى .
نسخه دیگر
گل سرخ 5 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم ترشك 10 گرم
همه را نرم سائیده با دوغ یا با آب انار سه روز صبح ناشتا میل نمایند این عمل را مى توان تا بهبودى كامل ادامه داد.
بیماران مبتلا به ناراحتیهاى روده اى از ترشیجاتى كه با سركه درست شده است بایستى پرهیز كامل نمایند غذاهاى روزانه را بهتر است با سماق و آب انار میل كنند.
نسخه ضد اسهال ساده و خونى
گل ارمنى 10 گرم
گل مختوم 10 گرم
طباشیر 5 گرم
كهربا 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
همه را نرم كوبیده سیب ترش یا در آب سیب ترش حل كرده روزى سه نصفه استكان میل نمایند.
ورم روده ها به علت میكروبى یا ویروسى یا مسمومیتها یا در اثر غذاى فاسد شده .
شربتها و دستورهائیكه در هضم ناقص گذشت در اینجا مؤثر مى باشد، ایارج فیقرا نیز مفید است در مسمویتها بهتر است كه غذا داده نشود اسهالهائى كه با خوردن غذاهاى فاسد شروع شده است و هم چنین در تخمه ها و گندیدگى غذا در دستگاه گوارشى ، بهتر است بیمار از خوردن و آشامیدن ، تا آنجا كه ممكن است خوددارى كند تا كم كم مواد فاسد شده دفع گردد. پس از بهبودى مى توان غذائى كه با ارزن مقشر درست شده باشد استفاده نمود چنانچه گفته شد سماق را با غذاى روزانه به كار برند.
اگر مزاج رطوبتى باشد، از فرمول زیر استفاده مى شود.
تخم مورد 5 گرم
سماق 10 گرم
گل ارمنى 5 گرم
كزمازج ((چوب گز)) 5 گرم
نشاسته بوداده 15 گرم
بلوط 5 گرم
گلنار 5 گرم
فوفل 5 گرم
مازو 5 گرم
همه را نرم سائیده با آب سیب ترش یا همچنان خشك روى زبان ریخته با آب بلع نمایند (كفلمه ) این مقدار براى 5 روز است .
اگر خون در مدفوع دیده شد از نسخه زیر مى توان استفاده كرد.
گل سرخ 5 گرم
پوست برون پشه 5 گرم
مازو 5 گرم
پوست انار 10 گرم
گلنار 5 گرم
بلوط 5 گرم
شادنج سنگى 5 گرم
گل ارمنى 10 گرم
سماق 10 گرم
صمغ عربى 5 گرم
كتیرا 5 گرم
همه را نرم كوبیده روزى سه قاشق مرباخورى به صورت كفلمه .
نفخ و صدا كردن شكم
اگر در اثر غذاها نفاخ و باددار باشد، جلوگیرى از میل مجدد آن لازم است دادن گلاب و گل قند در اینجا مؤثر است .
اگر بعلت سردى مزاج باشد
زیره 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
اگیر تركى 5 گرم
زنیان 5 گرم
بادیان 5 گرم
تخم شوید 5 گرم
نعناع خشك 10 گرم
بابونه شیرازى 5 گرم
آویشن شیرازى 10 گرم
همه را پس از نیم كوب كردن روزى 10 گرم جوشانده صبح ناشتا و شب میل نمایند.
اگر نفخ و صدا كردن شكم با اسهال و نامرتبى دفع همراه باشد بایستى از داروهاى مؤثر بر اسهال بكار برند.
دردهاى پراكنده در سطح شكم
سیاهدانه 10 گرم
خولنجان 5 گرم
زراوند 5 گرم
آویشن شیرازى 10 گرم
قرنفل 5 گرم
هیل غرابى 5 گرم
زیره كرمانى 10 گرم
انیسون 10 گرم
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
بابونه شیرازى 5 گرم
گل بومادران 5 گرم
پس از تمیز كردن نیم كوب كرده 10 گرم از آن را شب در 2 لیوان آب جوش ‍ خیسانده صبح پس از جوشاندن یك لیوان صبح ناشتا و یك لیوان عصر میل نمایند.
نسخه دیگر
زنیان 10 گرم
بادیان 10 گرم
زیره 5 گرم
تخم كرفس 15 گرم
حب بلیسان 5 گرم
همه را نرم كوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزى چهار قاشق مرباخورى .
نسخه ضد یبوست
تمرهندى 200 گرم
انجیر 200 گرم
آلوچه خشكه 250 گرم
شكر 250 گرم
همه را پخته تا به صورت مربا درآید سپس گل نیلوفر 10 گرم گل بنفشه ، 20 گرم این داروها را نرم سائیده بر مرباى فوق اضافه كرده هر شب یك قاشق غذاخورى موقع خواب اگر باز یبوست مقاوم باشد مى توان با این فرمول 10 گرم فلوس نیز اضافه نمود.
نسخه ضد یبوست دیگر
گل سرخ 15 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
تخم خطمى 10 گرم
گل بنفشه 15 گرم
تاجریزى 10 گرم
مویز 100 گرم
عناب 25 گرم
همه را نیم كوب كرده و جوشانده در شربت آلوچه كه با آن شیرخشت و ترنجبین شیره كش شده اضافه شده باشد ریخته هر شب یك قاشق غذا خورى میل نمایند.
شربت ریوند، شربت انجیر، تمرهندى و سكنجبین همه ملین هستند، ساده ترین دستورات ضد یبوست خوردن پنج دانه آلوچه ایكه قبلا در آب جوش خیس خورده باشد هر شب موقع خواب ، براى تند شدن حركات دودى روده ها، مى توان روزانه 5 گرم گل گاوزبان را جوشانده در دو نوبت صبح و عصر میل نمود.
قولنج روده اى یا كلیت
این بیمارى را علل بیشمارى است كه بخصوص ناراحتى روانى در آن بى تاءثیر نیست و تمام علل اسهالها و ناراحتیهاى گوارشى مى تواند باعث پیدایش كلیت یا ورم روده ها گردد.
ناگفته نماند، قولنجهاى ناگهانى كه بیشتر در طرف راست شكم پیدا مى شود بایستى مورد توجه كامل قرار گیرد زیرا ممكن است ورم آپاندیس در كار باشد كه لازم است به طبیب مراجعه نمایند.
درمان قولنج روده اى
تخم كرفس 15 گرم
زنیان 10 گرم
بادیان 10 گرم
زیره كرمانى 5 گرم
تخم شوید 5 گرم
بابونه شیرازى 5 گرم
آویشن شیرازى 10 گرم
مخلصه 5 گرم
بومادران 5 گرم
همه را نیم كوب كرده روزى 10 گرم جوشانده صبح و عصر میل نمایند.
نسخه ضد نفخ و گاز
تخم كرفس 15 گرم
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
نرم كوبیده روزى سه قاشق مرباخورى یا 10 گرم دانه اسفند را كوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزى سه قاشق مرباخورى .
نسخه : 
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
زیره كرمانى 5 گرم
تخم كرفس 10 گرم
ریشه كرفس 20 گرم
ریشه بادیان 20 گرم
خولنجان 5 گرم
مثل بالا عمل شود پس از نیم كوب كردن 10 گرم در 2 لیوان جوشانیده صبح و عصر میل كنند یا این كه همه را نرم كوبیده روزى 3 قاشق مرباخورى .
نسخه براى عصبى مزاجهاى مبتلاء به قولنج
زیره كرمانى 20 گرم
افتیمون 20 گرم
كرویا 10 گرم
همه را نرم سائیده روزى سه قاشق مرباخورى كفلمه نمایند.


منبع : http://www.ghadeer.org/salamat/Nskh_shfa/1/shafa.html

آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها