تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - بیماریهاى مثانه

بیماریهاى مثانه
بیماریهاى مثانه مزاحم كه بیشتر باعث ناراحتى بیمار مى شوند ورم مثانه است (سیس تیت ) بعد از آن سنگها و انگلها و زخمهاى داخل مثانه را میتوان نام برد.
ورم مثانه در مزاج گرم پرخون
علائم :
سوزش ادرار، بخصوص بعد از تمام شدن آن و تكرار ادرار و احساس ‍ سنگینى در قسمت پائین شكم .
درمان :
خون گیرى و دادن شربت كاسنى ، شربت گل بنفشه ، عناب و ترنجبین و خوردن ماءالشعیر بجاى آب و استفاده از شیره تخم خرفه و شیره چهار تخمه و جوشانده تخم انجره و گل بنفشه و ریشه شیرین بیان و كاكنج از هر كدام 15 گرم براى 5 روز توصیه مى شود.
شستشوى ناحیه مثانه با محلول گل بنفشه ، گل نیلوفر، و خطمى و پوست خشخاش .
برگ شلغم 15 گرم
برگ كلم 15 گرم
خارخسك 25 گرم
بابونه 5 گرم
بایستى نرم كوبیده بپزند و به شكل خمیر به ناحیه ضماد كنند.
و یا از ضماد گل بنفشه آرد جو گل خطمى یا آب كاسنى و آب تاجریزى به طریق بالا عمل نمایند.
مالیدن روغن بنفشه و بابونه به محل ، در تسكین درد مؤثر است و از جوشانده مرزنجوش ، بابونه خارشتر به صورت حمام داروئى استفاده مى شود، این محلول را باید صاف نموده در آب آن بنشینند براى تسكین سوزش ادرار از این نسخه مى توان استفاده نمود.
تخم كرفس 10 گرم
مغز تخم خربزه 20 گرم
عصاره شیرین بیان 10 گرم
با قدرى شكر به صورت سائیده و نرم شده 5 گرم صبح و 5 گرم عصر داده شود بعد از خوردن این دارو مى توان شربت سكنجبین یا شربت بنفشه نوشید.
ورم مثانه در سوداوى مزاج
این نوع نادرتر است ، براى درمان از شیره چهار تخمه و از جوشانده مارچوبه و انیسون و پرسیاوشان استفاده مى شود و محل مثانه را با آب جوشانده بابونه ، خطمى ، كتان ، شنبلیله ، تخم كاوشه ، خارخسك ، پرسیاوشان شستشو داده تا در كم كردن ورم و درد تسریع شود.
زخم مثانه
درمان را با تعدیل مزاج همراه كرده و آنچه در زخم كلیه مفید است در اینجا نیز قابل استفاده مى باشد بطور كلى داروهاى دستگاه تناسلى ادرارى بایستى از نوع خنك و سرد و یا معتدل باشد (در این حالات )
سوزش ادرار
این بیمارى در تعقیب عفونت هاى مجارى تناسلى و در تعقیب خوردن داروهاى محرك و گرم به وجود مى آید و یا لعاب به دانه و لعاب اسپرزه ، شیره تخم خرفه ، تخم كاهو، شربت بنفشه ، ماءالشعیر و شیره چهار تخمه تسكین مى یابد، خوردن آب انار با شیره چهار تخمه ، مغز بادام مقشر، كتیرا، نشاسته ، عصاره شیرین بیان ، گل ارمنى به مقدار مساوى براى درمان این بیمارى مفید است بایستى از جماع و از غذاهاى شور، محرك ترش و خیلى شیرین بپرهیزند، شربت بنفشه و كاكنج و اذخر گل و ریشه ایرسا و لاله سرنگون مفید و مؤثر است داروهاى ورم مثانه را میتوان در اینجا مورد مصرف قرار داد.
حبس البول یا رتانسیون ادرار
اگر نیامدن ادرار مربوط به مثانه باشد خطرناك نیست و لیكن كم شدن و یا عدم آن به علت بیمارى كلیوى خطرناك و آنچه مربوط به بزرگ شدن پرستات باشد نیز كم خطر مى باشد داروهاى متسع كننده مجراى ادرار كه گذشت در اینجا خیلى مؤثر است .
برگ شاه توت و ریحان كوهى جوشانده صبح و عصر میل نمایند، جوشانده برگ سماق و برگ كرفس مفید است حمام داروئى براى حبس البول مفید و مؤثر است در بند آوردن ادرار خیار را رنده كرده با اسپرزه و گل خطمى بر ناحیه مثانه ضماد نمایند تا در دفع ادرار كمك نماید مامیران 25 گرم جوشانده در یك لیوان یا اینكه مامیران را جوشانده آب آن را مخلوط با مرباى آلبالو بجاى آب مرتبا نوشند.
جوشانده برگ غافث داروى مؤثرى است .
ساده ترین درمان نشاندن بیمار در آب گرم مى باشد. در این موقع مى توان از نسخه زیر استفاده نمود (به صورت خوردنى )
آب جوشانده پرسیاوشان ، با شربت سكنجبین یا جوشانده برگ كرفس و مرزنجوش .
نسخه آب براى زن (حمام داروئى )
گل بنفشه ، بابونه ، گل خطمى ، خارخسك ، برگ كلم ، برگ كتان ، پرسیاوشان ، بصورت جوشانده صاف كرده و یا ضماد تخم شنبلیله ، گل بنفشه ، گل پنیرك ، بابونه ، مغز ناخنك ، با آب برگ كلم یا روغن خارخسك یا كوبیده این داروها در پیه مرغ یا روغن دیگر به ناحیه مثانه به صورت موضعى بكار برده مى شود.
نسخه :
زنیان 5 گرم ، سداب 5 گرم ، نرم كوبیده در آب هندوانه ریخته سه لیوان در یك روز، یا ریوند چینى 5 گرم نرم كوبیده با یك استكان آب ترب یا ریوند را با جوشانده آب كبابه یا آب كاسنى یا با شیره چهارتخمه و یا اینكه با جوشانده پرسیاوشان میل نمایند.
نسخه :
انیسون 10 گرم
بادیان 10 گرم
تخم كرفس 10 گرم
ریشه بادیان 15 گرم
كرویا 5 گرم
زیره 5 گرم
تخم كشوت 5 گرم
جوشانده به مدت چهار روز صبح و عصر مصرف نمایند.
تقطیرالبول یا قطره قطره ادرار كردن
درمان با شیره تخم خرفه و شیره چهارتخمه ، شیره تخم كاهو، شربت بنفشه ، طباشیر و لعاب اسپرزه مؤثر است . درمان اصلى این بیمارى مساوى است با درمان كلى مزاج بیمار و برطرف نمودن عوارض حاصله در دستگاه ادرارى تناسلى است .
سلسله بول یا تكرر ادرار
یعنى ادرار بدون اراده خودبخود خارج شود براى درمان این حالت این نسخه مؤثر است كنجد سیاه 25 گرم زنیان 25 گرم هر دو را نرم كوبیده هر شب وقت خواب یك قاشق مرباخورى كفلمه نمایند. ((جوشانده 10 گرم سماق در روز نتیجه ى خوبى داده است ))
نسخه :
مغز فندق 20 گرم
مغز پسته 20 گرم
بادام 20 گرم
چلغوزه 10 گرم
كنجد مقشر 20 گرم
مغز تخم خربزه 15 گرم
بوزیدان 5 گرم
دراچینى 5 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
زبان گنجشك 10 گرم
خولنجان 5 گرم
شكر 200 گرم
عسل 250 گرم
داروها را نرم كوبیده در شكر و عسل ریخته روزى سه قاشق مرباخورى نسخه :
بلوط 10 گرم
كندر 5 گرم
مصطكى 10 گرم
دارچین 5 گرم
هیل 5 گرم
بسد 5 گرم
ریشه شیرین بیان 20 گرم
همه را نرم كوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزى سه قاشق مرباخورى
نسخه :
بلوط 5 گرم
كندر 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
گل ارمنى 10 گرم
صمغ عربى 5 گرم
همه را نرم سائیده صبح و شام یك قاشق مرباخورى .
نسخه :
كهربا 5 گرم
هلیله كابلى 5 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
بلوط 5 گرم
كندر 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
شادنج 5 گرم
با 250 گرم مویز و 250 گرم عسل مخلوط كرده خوب بسرشند روزى سه مرتبه هر دفعه به اندازه یك بادام میل نمایند.
شب شاشى
علل اصلى این بیمارى هنوز به خوبى معلوم نشده است ، اما شلى عضله تنگ كننده و پرآبى بدن عامل بزرگى در پیدایش این بیمارى است . عامل روانى در اینجا بى تاءثیر نیست .
درمان :
1 - از خواب بیدار نمودن اطفال در یك ساعت معین مثلا همیشه 2 بعد از نصف شب .
2 - كم كردن مایعات بدن از طریق امساك در نوشیدنى ها
3 - تقویت روحیه اطفال و آرامش دادن به آنها
4 - نوازش ، دلجوئى و رفتار ملایم با آنها
5 - نخوابیدن در بستر گرم و لطیف و حریر و غیره .
نسخه :
گل قند عسلى 20 گرم
زیره 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
كندر 10 گرم
پودینه 10 گرم
تخم شاهى 10 گرم
داروها را نرم كوبیده در 250 گرم عسل حل كرده صبح و عصر یك قاشق مرباخورى
نسخه :
تخم شاهى 30 گرم
كندر 15 گرم
سیاهدانه 40 گرم
بلوط 15 گرم
همه را نرم سائیده صبح ، ظهر، شب یك قاشق مرباخورى با شربت قند میل نمایید.
یا تخم سداب 5 گرم ، انغوزه 5 گرم ، زعفران یك گرم ، عود و مصطكى از هر كدام 5 گرم ، همه را نرم كوبیده روزى سه قاشق مرباخورى كفلمه نمایند.
نسخه :
بلوط 10 گرم
گل سرخ 10 گرم
گلنار 10 گرم
نرم كوبیده را اطریفل صغیر آمیخته صبح و شب یك قاشق مرباخورى میل نمایند.
بلوط را كوبیده به تنهائى صبح و شب به اندازه یك قاشق چایخورى مؤثر است چون باعث یبوست و خشكى مزاج مى گردد بهتر است بیمار چند عدد انجیر در روز میل كند یا كنجد سیاه را به تنهائى سائیده 5 روز صبح و عصر یك قاشق مرباخورى بدهند، مالش روغن سداب به مهره هاى پشت براى اینگونه بیماران مفید است .
معجون ضد شب شاشى و ضد احتلام شبانه و خروج منى
بهمن سرخ 20 گرم
بهمن سفید 20 گرم
جوزهندى 5 گرم
سنبل الطیب 10 گرم
خولنجان 5 گرم
قرفه 5 گرم
اگیرتركى 5 گرم
سعدكرفى 10 گرم
بسباسه 5 گرم
بلوط 10 گرم
كندر 5 گرم
دانه مورد 5 گرم
سیاهدانه 10 گرم
زعفران نیم گرم
قرص كمر 30 گرم
همه را نرم كوبیده مغز قرص كمر را خارج كرده پس از نرم سائیدن به بقیه داروها اضافه كرده در نیم كیلو عسل ریخته روزى سه قاشق مرباخورى مصرف نمایند.
نسخه شب شاشى
كندر، سعد، خولنجان ، مورد، گلنار، خرفه همه را نرم سائیده روزى 5 گرم از مجموع در سه نوبت بدهند یا عسل یا با مربا همه را نرم كوبیده در یك شیشه مرباى بالنگ ریخته سه مرتبه در روز میل شود. جوشانده 5 گرم اسطوخدوس روزانه خیلى مؤثر میباشد.
مصطكى 10 گرم
بلوط 5 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
نرم كوبیده 12 روز بدهند یا زیره كرمانى ، كندر، مورد از هر كدام 5 گرم به مدت 15 روز.
معجون ضد سلسله بول و نیز مؤثر بر شب ادرارى
كندر 10 گرم
بلوط 5 گرم
سعد 5 گرم
خولنجان 5 گرم
قرفه 5 گرم
عود 5 گرم
همه را نرم كوبیده در 250 گرم عسل حل كرده روزى سه قاشق مرباخورى میل نمایند.
نسخه دیگر
آقاقیا 5 گرم
گلنار 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
صندل سفید 5/2 گرم
صندل سرخ 5/2 گرم
تخم خرفه 5 گرم
عدس 25 گرم
طباشیر 5 گرم
تخم ترشك 15 گرم
صمغ عربى 5 گرم
وج 5 گرم
كندر 5 گرم
همه را نرم كوبیده در 250 گرم عسل حل كرده روزى سه قاشق مرباخورى این دستور براى سیلان منى و شب ادرارى نیز مؤثر است .
نسخه :
بلوط مقشر 5 گرم
تخم سداب 5 گرم
كندر 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
جوزهندى 5 گرم
بسباسه 5 گرم
قرنفل 5 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
سعدكوفى 5 گرم
سیاهدانه 10 گرم
هیل 5 گرم
انجیر خشك 200 گرم
عسل 250 گرم
انجیر را پخته بقیه داروها را نرم كوبیده با عسل و انجیر مخلوط كرده در یخچال یا جاى خنكى قرار داده روزى سه قاشق غذاخورى .
نسخه ساده زیر نیز خیلى مؤثر است
30 گرم پوست انار خشك تمیز را نرم كوبیده با 50 گرم شكر داخل كرده روزى سه قاشق مرباخورى مصرف نمائید.


منبع : http://www.ghadeer.org/salamat/Nskh_shfa/1/shafa.html

آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها