تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - كلیه

كلیه

بیماریهاى كلیه انواع و اقسام مختلف است كه هر كدام به عللى به وجود مى آید و مهمترین آنها عبارتند از ورم كلیه ها به علل عفونى و ناراحتى به علت سنگها، سرطانها، سل ، میكروبها و غیره .
نارسائیهاى كلیه در مزاجهاى گرم ساده كه به علل مختلفى به وجود مى آید:
بیماریهاى كلیوى بخصوص عفونت هاى آنرا باید با درمان صحیح و كامل ادامه داده و از داروهاى ضد عفونت و ضد میكروب و ضد سمى شیمیائى استفاده نمود.
داروى گیاهى زیر محیط خون ، بدن و كلیه را آماده بهتر پذیرفتن داروهاى شیمیائى مى نماید، همچنان كه گفته شد در صورتیكه مزاج بیمار گرم ساده باشد مى توان از شربت انار، شربت زرشك ، شربت نیلوفر، شربت صندل ، لعاب اسپرزه ،لعاب به دانه ، شیر تخم خرفه ، تخم كاهو به كمك بهبودى كلیه شتافت ناگفته نماند كه در بیماریهاى كلیوى ، افراط در صرف مایعات و داروها جایز نیست .
در بیماریهاى حاد كلیه نبایستى از داروهاى مدر استفاده شود نارسائى كلیه در مزاج گرم ، دموى كه با علائمى مانند سنگینى ناحیه كلیه ، درد، ورم و تغییرات خونى و ادرارى همراه مى باشد درمان زیر مؤثر است .
خون گیرى یا فصد و آنچه در بالا گذشت مى توان براى این مزاج بكار برد.
نارسائى كلیه در مزاج گرم صفراوى
علائمى از قبیل سوزش ادرار، زردى بول ، عطش فراوان ، تلخى دهان سنگینى بدن و دیگر آثار ازدیاد صفرا دیده مى شود با درمان زیر به بهبودى بیمار كمك مى توان داد، براى پاكسازى بدن ، مغز فلوس ، شیرخشت ، شربت بنفشه ، شربت انار را مى توان تجویز نمود و آنچه در مزاج گرم ساده گذشت نیز مؤثر واقع مى شود.
نارسائى كلیه در مزاج سرد
درمان :
دادن گل قندى كه با عسل تهیه شده باشد و یا عرق بادیان ، عرق زیره ، فندق پسته ، بادام و نارگیل و مالیدن یكى از روغنهاى زیر به محل كلیه بعنوان گرم شدن خود و جایگاه آن و تسهیل گردش خون مؤثر است (روغن زنبق ، جوز، قسط، كرچك ، بادام تلخ ، یا روغن دانه كاوشه ).
درد ناحیه كلیه ها
این درد داراى علل بیشمارى است كه ساده تر و فراوان ترین آنها به علت وجود سنگهاى این ناحیه است هر یك از بیماریهاى كلیه مى تواند داراى دردى در محل كلیه داشته باشد كه انتشار این دردها بیشتر اوقات كمك به تشخیص بیمارى مى نماید از جمله درد كلیه با انتشار به كشاله ران و پوست بیضه و پرینه كه بیشتر اوقات این علائم مربوط به سنگ در خود كلیه است ، دردهاى تیر كشنده بطرف آلت بیشتر وجود سنگهاى حالب را مى رساند، سوزش و درد درون مجراى آلت خبرى از ورم مثانه و یا وجود سنگهاى درون آن را مى دهد ناگفته نماند كه بهترین مسكن همه این دردها نشستن بیمار در حمام داروئى است خاصه اینكه از جوشانده بابونه ، شبت ، گل خطمى و برگ كلم تهیه شده باشد.
ورم كلیه
اگر حاد و تازه باشد بیمار مبتلا به تب ، سنگینى بدن ، ورم و درد ناحیه پشت است و بدتر شدن از خوردن غذاهاى شور و ترش یكى از علائم مهم است اینگونه ورمها بسیار خطرناك بوده و بیمار بایستى تحت مراقبت كامل پزشك قرار گیرد براى كمك به درمان بیمار، داروهاى گیاهى زیر و غذاهاى مناسب پیشنهاد مى گردد. شربت بنفشه كه با شیره تخم خیار و خربزه یا با شیر تخم خرفه تواءم باشد مفید و مؤثر است جوشانده ریشه كاسنى ، عناب ، تاجریزى ، و ماءالشعیر كه همراه با جوشانده عناب و سه پستان باشد به كار برده مى شود ضماد گل مامیثا، صندل ، آرد جو یا ضما صندل ، مغاث ،كاسنى ، و آب تاجریزى ، بر ناحیه كلیه مفید شناخته شده است پس از گذشت یك هفته كه بیمار در اثر معالجه بهبودى یافته است ، براى تحلیل ماده بیمارى زا، دادن لعاب تخم خطمى یا لعاب كتان یا لعاب دانه شنبلیله پیشنهاد مى شود و ضماد زیر در هنگام درد مؤثر است مغز ناخنك ، گل خطمى ، تخم شنبلیله ، تخم كتان ، آرد جو، با روغن كنجد یا آرد گندم و تخم شنبلیله ، برگ خطمى ، ایرسا، شبت ، با روغن كنجد، شستشوى محل درد در ورم كلیه با داروهاى زیر به بهبودى بیمار كمك مى نماید.
گل بنفشه ، گل خطمى ، مغزناخنك ، تخم شبت ، تخم كتان .
براى معالجه اینگونه دردها بایستى مزاجهاى مختلف بیمار در نظر گرفته شود و داروى انتخاب شده متناسب با آن باشد مثلا در مزاجهاى صفراوى از شربت بنفشه یا شربت عناب و ماءالشعیر و آب انار و شیره تخمه جات و در مزاج بلغمى از جوشانده ریشه كاسنى ، ریشه شیرین بیان و بادیان و شربت انجیر یا از تخم كرفس انیسون و پرسیاوشان و در سوداوى نیز از شربت بنفشه تواءم با افتیمون و شربت بنفشه تواءم با مغز فلوس و غیره و در مزاجهاى پرخون و دموى از كم كردن خون و دادن شربت بنفشه با شیره چهار تخمه (تخم خیار، خربزه و هندوانه و كدو) یا شیره خرفه تواءم با شیره چهار تخمه یا عرق كاسنى تواءم با جوشانده عناب و تاجریزى یا ماءالشعیر تواءم با جوشانده عناب و سه پستان استفاده مى شود.
خونریزیهاى كلیوى
علل وجود خون در ادرار زیاد بوده و عوامل بیشمارى مى تواند باعث وجود خون در ادرار گردد كه فراوانترین آنها سنگ كلیه هنگام عبور از مجارى ادرارى ضربه ها، سل ، بیماریهاى بدخیم ، بیماریهاى خونى و مسمومیت هاى كلیوى است عفونتها و حساسیت هاى داروئى عامل مهمى براى پیدایش خون در ادرار مى باشند.
آبسه هاى كلیه بعد از سرباز كردن ممكن است خون و چرك همراه داشته باشند.
اگر زخمى در خود كلیه به عللى به وجود آمده باشد باعث پیدایش خون در ادرار مى شود علائم زیر راهنماى تقریبى محل زخم مى باشد.
1- اگر زخم و ورم در غشاى كلیه باشد درد بسیار شدید و گرمى و سوزش ‍ آن ناحیه ، سخت و آزار دهنده است .
2- اگر زخم در نسج كلیه باشد درد شدید و سوزش اندك است .

- زخمهاى جالب دردهاى انتشارى به كشاله ران و بیضه ها مى دهند.
4- درد مربوط به زخم حالب گاهى ممكن است تا زانو و زمانى به آلت منعكس مى شود.
5- زخمهاى درون آلت درد آنها موضعى است .
درمان را با اشربه و اغذیه مناسب شروع كرده تا بدین وسیله تعدیل اخلاط گردد.
پس از پاكسازى و تعدیل مزاج مى توان داروهاى مدر بكار برد تا زخم را پاك و بهبودى بخشد براى این كار نسخه زیر تجویز مى گردد.
نسخه :
ریشه كرفس 15 گرم
ریشه بادیان 10 گرم
اذخرمكى 10 گرم
تخم بادیان 10 گرم
نیم كوب كرده 6 قسمت نموده هر قسمت را با 2 لیوان آب خیسانده پس از چند ساعت 5 تا 7 دقیقه بجوشانند.
این جوشانده را صبح و عصر قبل از غذا بكار برند اگر اندكى مزاج متمایل به گرمى باشد تخمه خیار، خربزه ، كتان را شیره كش كرده با عسل یا قند بدهند براى تسهیل عبور ادرار و رسوبات آن مى توان از آبزن زیر (حمام داروئى ) استفاده نمود.
خارخسك ، بابونه ، پرسیاوشان ، گل بنفشه ، و سبوس گندم همه را به مقدار كافى انتخاب كرده جوشانده بیمار را در آب آن بنشانند ناگفته نماند كه این حمام داروئى را مى توان دو روز بكار برد منتهى باید در موقع استفاده دوباره جوشانده شود.
نسخه ساده ضد خونریزى
تخم كرفس 10 گرم
بادیان 10 گرم
انیسون 10 گرم
كندر 5 گرم
همه را سائیده با آب عسل روز چهار قاشق مرباخورى (این مقدار دارو و براى سه روز كافى است ).
اگر بیمار دچار درد شدیدى در ناحیه كلیه باشد داروهاى زیر را نرم كوبیده خمیر نموده به محل درد ضماد نمایند. و یا اگر: زخم در حال بهبودى است مى توان براى تسریع آن از فرمول زیر بصورت خوراكى استفاده كرد. ((همه را با هم آمیخته نرم كوبیده روزى 4 قاشق مرباخورى ))
بذرالنج 5 گرم
نعناع 10 گرم
مهرگیاه 10 گرم
خون سیاوشان 10 گرم
گل ارمنى 10 گرم
كندر 5 گرم
نشاسته 10 گرم
كتیرا 5 گرم
صمغ عربى 5 گرم
ابوعلى سینا عقیده دارد كه دادن شیر اسب به اینگونه بیماران بسیار مؤثر است و همچنین ادویه مدر با آب عسل براى تصفیه چرك زخمهاى كلیوى نافع است .
سایر دانشمندان گیاه درمانى من الجمله صاحب ذخیره به دادن شیر به اینگونه بیماران نظر مساعدى داشته است .
نسخه :
این نسخه براى ادرار خونى و زخمهاى دستگاه كلیوى و سوزش مثانه خیلى مؤثر است .
كاكنج 5 گرم
بارهنگ 15 گرم
گل ارمنى 10 گرم
كندر 5 گرم
صمغ عربى 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
مغز بادام شیرین 10 گرم
مغز بادام تلخ 5 گرم
عصاره شیرین بیان 10 گرم
نشاسته 20 گرم
تخم كرفس 15 گرم
كتیرا 5 گرم
همه را نرم كوبیده سه قاشق غذاخورى كفلمه نمایند.
نسخه مشابه دیگر
گل ارمنى 10 گرم
گل مختوم 10 گرم
ریشه مرجان 5 گرم
صمغ عربى 5 گرم
كتیرا 5 گرم
تخم ترشك 10 گرم
همه را نرم كوبیده مثل بالا مصرف نمایند.
در ادرارهاى خونى مزمن یا زخمهاى كهنه مزمن كلیه ، زراوند گرد را كوبیده با شكر آمیخته و یا صبر زرد را كوبیده با شیر تازه آمیخته مصرف نمایند.
این نسخه براى سوزاكهاى مزمن و كهنه تجویز مى شود.
مغز فلوس یا آب خرفه یا جوشانده برگ تازه گل خطمى و تمرهندى یا برگ گل خطمى و جو مقشر را جوشانده با شربت نیلوفر میل نمایند یا عرق خرفه یا گلاب یا شیره چهار تخمه یا جوشانده گل خطمى و ریشه شیرین بیان اینگونه بیماران مى توانند روزانه بجاى آب ، دوغ بنوشند یا شربت بنفشه با آب گل خطمى آمیخته مصرف نمایند.
اگر زخم در آلت تناسلى باشد لعاب اسپرزه ، لعاب به دانه ، لعاب تخم خطمى ، با شیره چهارتخمه و شربت بنفشه و ماءالشعیر موثر است .
نسخه :
تخم تاج خروس 15 گرم
كندر 5 گرم
قند یا شكر 20 گرم
همه را نرم سائیده روزى چهار قاشق مرباخورى مصرف شود
نسخه :
تخم گشنیز 5 گرم
بادیان 10 گرم
گل ارمنى 5 گرم
همه را نرم كوبیده روزى چهار قاشق مرباخورى این دارو علاوه بر خاصیت هاى فوق از بین برنده سیلان منى نیز مى باشد
سنگهاى ادرارى تناسلى
علت جمع شدن و رسوبات سنگهاى دستگاه ادرارى تناسلى زیاد بوده و مهمترین آنها عبارتند از تغییر PH محیط داخل كلیه ، پیدایش هسته اولیه ، به علت ورم یا عامل دیگر از نظر گیاه درمانى علت پیدایش آنها رطوبت خام لزج است از نظر علمى عبارت است از زیاد شدن آب بدن یا ئیدروتاسیون ، زیرا جمع شدن مایعات و فیلتره نشدن ان از كلیه ها باعث رسوب سوداوى به نام سنگ مى شود.
و نیز علت پیدایش سنگ را چنین توصیف مى نمایند، كیموس خام ، غلیظ لزج كه از اغذیه غلیظ مثل لبنیات ، تخم مرغ و پنیر و كله پاچه و شیرینى جات و حلیم به وجود مى آید باعث رسوب و پیدایش سنگ مى گردد.
درمان :
بر حسب مزاج بیمار دارو را بایستى انتخاب نمود و سعى شود كه داروهاى سنگ آور بیشتر از داروهاى خنك انتخاب شود از تجزیه سنگهاى دفع شده میتوان اساس درمان را انتخاب نمود.
آبزن مؤثر براى اخراج سنگ
خارخسك ، بابونه ، برگ كلم ، پرسیاوشان ، تخم كاوشه ، ریشه شنبلیله ، برگ اسپرزه ، برگ خرفه ، گل بنفشه ، برگ كنجد، همه را جوشانده بیمار روزى سه مرتبه در آب آن بنشیند هنگامى كه بیمار در حمام داروئى نشسته باشد، اگر داروى مدر به او داده شود بهتر است و چون از حمام داروئى برخاست محل كلیه را با روغن شب بو و بنفشه ، شبت ، خارخسك ، بابونه و یا روغن ترب چرب نموده و خیلى ماساژ دهند بعد از مالیدن بایستى كمر بیمار را با جوشانده بادیان كاملا ماساژ داده و اگر قادر باشد، ورزش كند و مرتبا بنشیند و برخیزد.
این دستور زیر بسیار مفید است
بیمار هر روز بایستى سه مرتبه در آب زن بنشیند، آب سرد، آب میوه جات مثل هندوانه چاى كم رنگ و آب خیار میل نماید و از خوردن غذاهاى غلیظى كه ذكر مى شود خوددارى كند و از غذاهاى مفید زیر مثل :
سوپ هاى جو با اسفناج و گشنیز و كدو استفاده نماید و از شیره چهارتخمه روزى 2 لیوان میل كند و از امتلاء و پرى معده بخصوص در شب و از غذاهاى چرب و گوشت شتر و گوشت گاو، و نانهاى خمیر و آشهائى كه از حبوبات تهیه شده باشد و همچنین از شیرینى هاى زیاد و سیب درختى ، شفتالو، زردآلو كاملا بپرهیزد.
ادویه مسهله كه در اینجا بكار آید عبارت است از:
سه پستان ، انجیر، ریشه شیرین بیان ، گل خطمى ، مغز فلوس ، و ترنجبین .
ادویه مدر مثل :
تخم كرفس ، بادیان ، انیسون ، آویشن ، سیاهدانه ، مارچوبه ، برنجاسف ، گل زوفا، كبابه و زنیان ، سداب ، وج ، سلیخه ، دارچینى ، حب بلیسان ، تخم كتان ، افسنطین ، كرویا، تخم شلغم ، پونه كوهى ، خیار و خربزه ، خارخسك ، بهدانه ، تخم كدو، كالنج ، ریشه كاسنى ، تخم خرفه و سكنجبین همه مفیدند.
داروى معتدل مدر
پر سیاوشان ، تخم خربزه و داروهاى خنك دیگر را با داروهاى گرم تواءم نموده تجویز نمایند.
(سعى شود كه داروى مدر بطور یكنواخت و مداوم بكار برده نشود)
ادویه باز كننده و یا متسع كننده مجراى ادرارى تناسلى براى خروج سنگ
خارخسك ، پودینه ، افسنطین ، ریشه مارچوبه ، (هلیون ) ریشه غاز، ریشه كاكنج ، بادیان ، سداب برى تخم خیار، حرشف ، پرسیاوشان ، گل سرخ ، از اینها معجون یا شربت یا قائوت ساخته به كار برند (از هر كدام 5 تا 15 گرم روزانه مصرف مى شود) هر مقدار داروئى كه انتخاب شد تقسیم بر 15 یا حداكثر 20 مى نمایند مثلا اگر 100 گرم دارو انتخاب شده 5 تا 7 روز بایستى جوشانده صبح و عصر قبل از غذا مصرف شود این دستور تقریبا براى بیشتر داروهاى گیاهى بكار مى رود.
اگر سنگ در جائى از دستگاه تناسلى ادرارى ساكن باشد و نقل مكان ندهد بایستى از داروهاى گرم و تر به محل استقرار سنگ ضماد شود و اگر سنگ متحرك باشد ضماد محلل قوى مثل روغن سداب ، روغن بابونه گذارند، بایستى موضع سنگ همیشه گرم بوده تا جریان خون تندتر و سریع تر بگذرد و پمادها بیشتر به همین منظور مصرف مى شوند، به موضع درد بایستى همیشه مهاجم قرار دهند كه خیلى زود باعث زائل شدن سنگ مى شود.
نسخه :
خوردن عرق خارشتر بجاى آب در حل و خارج شدن سنگها بهترین معالجه است . دانشمندان گیاه درمانى معتقدند كه مبتلایان به سنگ بایستى انگشترى مخصوصا از آهن در دست داشته باشند در كفش آنها نیز مقدارى آهن به كار رفته باشد و بر آنند كه :
این امر در شكستن سنگ ها و تشكیل مجدد آنها مؤثر است . چرا نمى دانیم ! (مؤ لف ).
نسخه :
جوشانده ریشه مرغ و ماءالشعیر و دادن آب تره و ماءالشعیر و سكنجبین مفید است خوردن كره حیوانى (طبیعى ) با شكر ملین مجراى ادرارى است .
نسخه :
سنا 5 گرم
خارخسك 10 گرم
مامیثا 10 گرم
تخم كرفس 15 گرم
رازیانه 10 گرم
تخم كاسنى 5 گرم
گل بنفشه گرم
ریشه شیرین بیان 10 گرم
عناب 15 گرم
سه پستان 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
همه را نیم كوب كرده ده قسمت نموده هر قسمت را شب در 2 لیوان آب جوش خیس كرده صبح جوشانده 2 مرتبه میل نمایند.
نسخه :
كالنج 10 گرم
بادرنجویه 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
تخم كاهو 5 گرم
تخم خرفه 5 گرم
تخم كاسنى 5 گرم
كبابه چینى 5 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
گل مامیثا 5 گرم
لاله سرنگون 5 گرم
بالنگو 10 گرم
همه را نیم كوب كرده براى 8 روز صبح و عصر جوشانده میل كنند همزمان با مصرف این جوشانده از چهارتخمه شیره كش شده با سكنجبین استفاده شود.
نسخه :
ریشه مرغ 20 گرم
برگ شوید 15 گرم
برگ جعفرى 15 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
انیسون 5 گرم
كاكل ذرت 5 گرم
دم گیلاس 5 گرم
كبابه چینى 5 گرم
بالنگو 5 گرم
نیم كوب كرده براى 7 روز هر قسمت را جوشانده صبح و عصر مصرف شود.
نسخه :
خارشتر(اشترغاز) 15 گرم
ریشه مرغ 20 گرم
گل پنیرك 10 گرم
كالنج 5 گرم
اذخرمكى 5 گرم
براى مصرف 5 روز
نسخه :
ریشه مرغ 20 گرم
تخم جعفرى 10 گرم
تخم كرفس 10 گرم
برگ گشنیز 5 گرم
برگ شبت 10 گرم
لیمو 5 گرم
همه را جوشانده به مدت 7 روز مصرف شود.
نسخه :
حجرالیهود 5 گرم كوبیده دو روز با شربت سكنجبین صبح و عصر میل نمایند (حجرالیهود یكى از فسیلهاى دوران سوم زمین شناسى است كه به نام ترى لوبیت نامیده میشده ، بیشتر در ضمن حفر معادن به دست مى آید و از تركیبات نیترات ها مى باشد).
نسخه مدره قوى
این نسخه براى ورم عمومى بدن ، وجود آب شكم ، سنگهاى مجارى ادرارى تناسلى مفید است .
تخم خربزه 20 گرم
تخم خیار 20 گرم
تخم كدو 10 گرم
تخم هندوانه 10 گرم
ریشه رازیانه 5 گرم
انیسون 5 گرم
تخم كاسنى 5 گرم
ریشه كاسنى 5 گرم
تخم كشوث 5 گرم
تخمه ها را شیره كش كرده بقیه داروها را جوشانده با هم مخلوط نموده میل نمایند براى مدت 7 روز صبح و عصر.
رژیم در سنگهاى كلیه
وقتى سنگ كلیه ایجاد شود نمى توان آن را به كلى با رژیم غذائى از بین برد اما رژیم غذائى میتواند از سنگ سازى مجدد بعد از عمل و یا بزرگتر شدن سنگهاى ساخته شده در پیشگیرى مؤثر باشد در هر صورت باید با رژیم سعى در زیاد كردن ادرار بیمار و رقیق كردن آن شد به علاوه باید كوشید كه مقدار دفع كلسیم از طریق ادرار كم شود، زیرا چنانكه مى دانیم سنگهاى كلیه غالبا تركیباتى از كلسیم است (البته نه همه سنگها) سنگهاى كلیه معمولا از نوع سنگهاى فسفاته قلیائى یا سنگهاى اگزالات كلسیم یا سنگهاى اوراته و یا سنگهاى تشكیل شده از سیستین مى باشد كه رژیم هاى متفاوتى دارند و ما در اینجا به ذكر رژیم هاى مربوطه مى پردازیم .
یك نكته را نیز همینجا لازم است تذكر دهیم و آن اینكه درست است كه ما به نوشیدن آب بیشتر براى رقیق كردن ادرار توصیه مى كنیم ، اما در رابطه با این موضوع نباید كسانى كه در كلیه سنگ بزرگ دارند در یك وعده مقدار زیادى آب بنوشند، بلكه بهتر است آب مصرفى را بتدریج در طول روز بیاشامند.
الف ، رژیم در سنگهاى فسفاته قلیائى
اساس رژیم اسیدى كردن محیط ادرار است به این منظور از مواد غذائى زیر بیشتر استفاده میشود:
حبوبات ، نان ، برنج ، غلات ، گوشت ها، كره ، شكلات ، تخم مرغ ، در واقع موادى كه فسفر و گوگرد بیشترى دارند محیط ادرار را اسیدى مى كنند. به عكس كلسیم و منیزیوم و پتاسیم محیط ادرار را قلیائى مى كنند: به این جهت است كه مصرف میوه جات ، سبزیجات و شیر در این رژیم باید كمتر داده شود. میوه جات و سبزیجات حتى اگر خودشان ترش و اسیدى باشند و حتى آب لیمو، آب غوره و سركه ادرار را قلیائى مى كنند زیرا محصول دفعى آنها در بدن قلیائى است .
ب . رژیم در سنگهاى اگزالیك
اساس رژیم در این مورد كاهش اگزالات ها در رژیم و جلوگیرى از تخمیرات روده اى است زیرا وقتى غذا در روده تخمیر مى شود و گاز ایجاد مى گردد، مقدارى اسیداگزالیك نیز ساخته مى شود، كاكائو، چاى ، فلفل ، سبز، شكلات ، اسفناج ، كاسنى ، انجیرخشك ، ریواس ، ترشك كه داراى مقدار قابل توجهى اسید اگزالیك و املاح آن مى باشند ممنوع است و ضمنا مصرف خیار، هویج ، سیب زمینى ، لوبیا سبز و لوبیاى سفید كلم ، گوجه فرنگى و كنگر كه آنها هم داراى اگزالیك منتها به مقدار كمتر مى باشند. محدود خواهد شد ضمنا به منظور جلوگیرى از نفخ از آشامیدن آب در وسط غذا، ترید (تیلیت كردن ) نان ، خوددارى كرده و جویدن كامل مواد غذائى توصیه مى شود.
سنگهاى تشكیل شده از مواد اوریك اورات ها
در اینجا باید از داروها و غذاهائیكه قلیائیت ادرار را زیاد مى كنند استفاده كرد كه آن غذاها عبارتند از: میوه جات ، مرباجات ، سبزیجات ، لبنیات ، ترشیها، حبوبات ، و مایعات فراوان : چون مقدارى از پروتئین هاى بدن دفع مى شود روزانه باید از گوشت تازه نیز استفاده نمود.
غذاهاى غیرمجاز
گوشت بیات ، گوشت شكار، گوشت حیوانات جوان گوشت پرندگان ، گوشتهاى كنسرو شده ، جگر سیاه ، سیرابى مغز، دل و قلوه ، كله پاچه ، تخم مرغ ، ماهى ، چربیها، آبگوشت ، برنج ، باقلا، لوبیاى سبز، اسفناج ، قارچها، قندها، مرباها، قهوه ، كاكائو، شكلات ، الكل .
رژیم در سنگهاى تشكیل یافته از سیستین
رژیمى كه در این مورد به كار مى رود اگر از نوع قلیائى ساده باشد (شامل سبزیجات ، میوه جات ، شیر بیشتر و گوشت و غلات كمتر) و همراه با
ویتامین A و B مقدار كافى تجویز شود مفید خواهد بود.


منبع : http://www.ghadeer.org/salamat/Nskh_shfa/1/shafa.html

آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها