تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - درد ستون فقرات

درد ستون فقرات
درد ستون فقرات مربوط به عوامل متعددى است كه به اهم آنها بطور اختصار اشاره مى شود از جمله ضربه ها، ورم ها و تغییرات مهره اى در اثر فشار خارجى یا داخلى روى مهره ها، تورم یا جابجائى و یا تغییر مكان دیسكها، دست اندازیهاى بدخیم سایر اعضاء روى مهره هاى پشت ، خوردگى و یا روئیدن استخوانهاى اضافى روى لبه مهره ها، سنگینى وزن و بیماریهاى زنان از نوع دستگاه تناسلى ادرارى و بسیارى عوامل دیگرى كه مى تواند به علت فشار روى تنه یا شاخه هاى عصب سیاتیك درد ایجاد نماید.
درمان درد در اثر ضربه
ضماد آرد جو، آرد باقلا، تاجریزى از هر یك 50 گرم همه را نرم كوبیده در روغن دنبه حل كرده یا با 250 گرم دنبه با هم كوبیده در محل درد ضماد نمایند یا مورد، شوید، بومادران از هر یك 20 گرم مغز ناخنك و افسنطین از هر كدام 15 گرم نرم كوبیده با 250 گرم دنبه ضماد نمایند.
درد به علت ورم
درمان اینگونه دردها با مالش یا ضماد داروئى تسكین مى یابد مثل لعاب تخم شنبلیله ، لعاب تخم كتان گل بنفشه ، گل خطمى ، میتوان چندتاى آنها را كوبیده با پیه مرغ و مغز ساق قلم گاو داخل كرده بمالند. مسكن هاى دیگر كه در اینجا بكار مى رود عبارتند از روغن قسط، روغن بابونه ، روغن سوسن .
داروهاى خوراكى ضد درد متعدد بوده از جمله مصطكى و انیسون را میتوان نام برد.
نسخه ضد درد
مصطكى 10 گرم
انیسون 10 گرم
سورنجان 10 گرم
زیره كرمانى 5 گرم
مقل 5 گرم
زنیان 10 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
همه را نرم كوبیده در 250 گرم قند حل كرده روزى سه قاشق مرباخورى .
مالیدنى ضد درد
میعه (یابسه ) 5 گرم
قسط 5 گرم
قصب الرزیره یا (وج ) 10 گرم
ابهل 10 گرم
فرفیون 5 گرم
بادیان 10 گرم
سداب 10 گرم
همه را نرم كوبیده در روغن بابونه یا روغن سداب ریخته بمالند.
مالیدنى ضد ورم
مرزنجوش 10 گرم
سداب 10 گرم
برنجاسف 10 گرم
سوسن 20 گرم
بابونه 10 گرم
اذخر 5 گرم
همه را جوشانده با گلاب و سركه بمالند.
نسخه ضد درد و ورم بصورت خوراكى
وج 5 گرم
دارچین 5 گرم
اسارون 5 گرم
مرمكى 5 گرم
زرنباد 5 گرم
درونج 5 گرم
تخم كرفس 15 گرم
دانه اسفند 5 گرم
همه را نرم كوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزى چهار قاشق مرباخورى میل نمایند.
نسخه دیگر
سورنجان 15 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
همه را نرم كوبیده با آب تاجریزى خمیر كرده قرص به اندازه نخود تهیه نموده صبح و عصر هر دفعه دو قرص میل نمایند.
درد كمر به علت سردى مزاج
درمان :
با ماءالاصول و گل قند عسلى و تریاق اربعه این دردها تسكین مى یابد و ضماد روغن بابونه ، روغن قسط، روغن سداب نیز مؤثر است . مالیدنى داروهاى زیر را براى تسكین درد توصیه مى نماید.
تخم شنبلیله ، اوشق ، حب الغار، آب تخم كتان و روغن بیدانجیل .
درد كمر به علت غلبه بلغم
این درد به علت گرفتارى عضلات و مهره هاى پشت ممكن است بوجود آید و در اثر مصرف مواد بلغم افزا، شدت مى یابد، با خوردن ماءالاصول و مصرف وج ، زیره و عسل دردها ساكت مى شوند پس از دادن داروهاى فوق از حب یا تركیبات سورنجان میتوان استفاده نمود و از تركیبات زیر به صورت شیاف میتوان به كار برد.
جاوشیر، اوشق ، مقل ، میعه ، آنزروت ، نمك هندى ، زنجبیل ، سورنجان ، شقاقل ، شحم حنظل ، تخم كرفس ، بادیان ، انیسون ، زرنباد و قسط از همه برابر نرم كوبیده خمیر كرده شیاف سازند.
داروهاى فوق را مى توان نرم كوبیده با گلاب و سركه بمالند و روغن هاى بالا نیز براى مالیدن مفید است .
دردهاى پشت كه عارضه اى از نوع شركت دیسكها نداشته باشد همه با داروهاى خوردنى ، مالیدنى ، و ضمادهاى فوق بهبودى مى یابد: دردهاى زمان قاعدگى و یا شركت ناراحتیهاى زنانگى با درمان فوق بهبودى مى یابد مالیدن پودینه و سیر با روغن زیتون و یا مغز ساق گاو به دردهاى كمرى خیلى مؤثر است .
درد مفاصل
هر درد كه در بندگاهها پیدا شود، درد مفاصل نامیده مى شود مثل مفصل مچ دست و یا مفصل انگشتان و غیره دردهاى مفصلى بیشتر مربوط به ماده است (رسوب املاح ، جمع شدن مایعات و غیره ) دردهاى مربوط به دررفتگى و شكستگى جدا از ماده است دردهاى مفصلى بیشتر از ماده بلغم و خون بوده و كمتر از ماده صفراوى و سوداوى است ، گاهى دو ماده مثل صفرا و بلغم تواءما موجب ایجاد دردهاى مفصلى مى شوند.
درمان :
درد مفاصل در مزاج سرد را با دادن داروهاى گرم و غذاهاى گرم و در مزاج گرم با اغذیه و داروهاى سرد تعدیل مزاج نمایند. اگر مربوط به مزاج خشك باشد به ترطیب مزاج بپردازند و اغذیه رطوبتى چون شیر گاو و غیره خورند، روغن بادام ، روغن مغز تخم كدو، پیه مرغ و مغز ساق قلم گاو مخلوط كرده بمالند. در زیادى خون فصد و كم كردن خون لازم است و شربت لیمو و سكنجبین و شیره چهارتخم و عناب ، زرشك و لیمو و آلوچه خشكه مفید است با فرمول زیر.
عناب 100 گرم
آلوچه خشكه 250 گرم
زرشك 100 گرم
قره قات 20 گرم
لیمو 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
كاكنج 5 گرم
همه را مخلوط كرده 10 قسمت نمایند هر قسمت را صبح و عصر جوشانده میل نمایند. این فرمول براى گرم مزاجان و چاقها و فشارخونیها و دموى مزاجها و كسانیكه مبتلا به خشك شدن دهان هستند و عطش دارند خیلى مفید و مؤثر است .
مالیدنیهاى زیر براى دردهاى مفصلى كمرى و همچنین در ضرب و جرح و سقطه و ورم به كار مى رود.
مالدینى رادع (حل كننده )
گل سرخ 10 گرم
مامیثا 5 گرم
صندل سفید 5 گرم
گل ارمنى 10 گرم
فوفل 5 گرم
نرم كوبیده با سركه و گلاب بمالند.
مالیدنى مسكن
مرزنجوش ، مغزناخنك بابونه ، تخم اسفند از هر كدام 10 گرم همه را نرم كوبیده با روغن گل ضماد نمایند.
ضماد محلل
آرد جو 20 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
تخم كتان 20 گرم
بابونه 10 گرم
نرم كوبیده در 50 گرم روغن كرچك و 5 گرم موم زرد حل كرده بمالند (قبلا بایستى موم را در روغن حل كرده حرارت دهند و داروها را اضافه نمایند)
دردهاى مفصلى با تورم و تب و حرارت
این دردها - بیماریهاى حاد و مفصلى را تشكیل مى دهند علاوه بر معالجه از طریق داروهاى شیمیائى و بررسى آزمایشگاهى ، میتوان به عنوان كمك در تسریع بهبودى بیمار از داروهاى گیاهى نیز استفاده نمود.
نسخه :
ریشه كاسنى 20 گرم
عناب 10 گرم
سه پستان 5 گرم
گل بنفشه 10 گرم
همه را نیم كوب كرده چهار قسمت نموده هر قسمت را پس از جوشانیدن با 10 گرم ترنجبین شیره كش شده و 10 گرم تمرهندى میل نمایند.
پس از تمام شدن این دستور از روز پنجم از قرص بنفشه یا از ریشه كاسنى 10 گرم ، تاجریزى 5 گرم گل سرخ و گل شب بو هر كدام 5 گرم جوشانده صاف كرده با مغز فلوس 5 گرم به مدت سه روز مصرف نمایند. حال كه این دستورات را عمل كرده اند از ضماد آرد جو، گل خطمى ، عدس ، گل بنفشه و برگ و گل شقایق هر كدام 10 گرم نرم كوبیده در روغن گل و سفیده تخم مرغ حل كرده خمیر مزبور را ضماد كنند یا اسپرزه ، آب كدو، آب خیار، آب گشنیز، آب كاهو، آب گل همیشه بهار و كمى كافور به محل درد ضماد نمایند.
و نیز با مایعات فوق مفصل دردناك متورم را بشویند، اگر درد شدید باشد بذرالنج ، پوست خشخاش ، اسپرزه و آقاقیا و مغاث را با شیر گاو حل كرده ضماد نمایند و با روغن گل و لعاب اسپرزه ماساژ دهند.
تركیبات : سورنجان با زیره كرمانى و هلیله و مقل براى تسكین درد و برطرف كردن ورم بكار برده مى شود همزمان با مصرف سورنجان بایستى مفصل یا محل درد را با پیه مرغ و مغز ساق گاو و موم مالش دهند و با آب جوشیده بابونه ، شبت ، مغزناخنك ، سداب ، نعناع ، مرزنجوش ، ریشه كبر و جو كوبیده مرتبا مفصل دردناك را بشویند.
نسخه معجون
سورنجان 10 گرم
زیره 5 گرم
دارفلفل 5 گرم
پودینه باغى یا شهرى 5 گرم
نرم كوبیده با عسل روزى 10 گرم میل شود (براى 7 روز)
نسخه براى ورم ، درد مفاصل و كمر و نقرس
گل سرخ 10 گرم
كنجد 20 گرم
شقایق 5 گرم
مقل 5 گرم
عود 5 گرم
جوزهندى 5 گرم
تخم شنبلیله 10 گرم
سورنجان 10 گرم
جدوار 5 گرم
پودینه 10 گرم
زنیان 10 گرم
تخم شوید 10 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
نرم كوبیده با گلاب و سركه بمالند.
نسخه براى دردهاى مفاصلى به صورت خوراكى
بابونه 10 گرم
بادرنجویه 15 گرم
بومادران 10 گرم
بوزیدان 10 گرم
این داروها را نیم كوب كرده 6 روز جوشانده صبح و عصر میل نمایند.
و از داروهاى این نسخه بمالند. میخك ، زنجبیل ، دارچین ، خولنجان ، سورنجان ، جوز هندى (در موم و روغن زیتون حل كرده بمالند).منبع : http://www.ghadeer.org/salamat/Nskh_shfa/1/shafa.html

آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها