تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - نقرس

نقرس
بیمارى است كه در اثر زیاد شدن اسید اوریك خون به وجود مى آید علت ایجاد درد، در اثر جمع شدن رسوبات اوراتها در لابلاى مفاصل (مفصل انگشت بزرگ پا) است درمان این بیمارى مثل درمان دردهاى مفصلى است كه قبلا گفته شده است ، فرمول معجون سورنجان و بقیه داروهاى آن از همه مفیدتر است زیرا سورنجان داراى كلشین است و داروى اصلى نقرس همان كلشى سین مى باشد، بقیه داروهاى مالیدنى و ضمادى قبلى نیز براى نقرس ‍ مفید است .
مبتلایان به نقرس اگر مى توانند از تریاق كبیر استفاده كند نتیجه بهترى به دست خواهند آورد تا داروهاى دیگر، بیماران نقرسى اگر روزانه بجاى آب از آب آلو و سكنجبین استفاده كنند بهتر است اگر التهاب و درد شدید باشد از نسخه زیر استفاده نمایند.
آلوچه خشكه 20 گرم
عناب 100 گرم
زرشك 100 گرم
گل بنفشه 2 گرم
كاكنج 10 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
تخم خرفه 10 گرم
تخم كاهو 10 گرم
بالنگو 10 گرم
همه را نیم كوب كرده 15 روز صبح و عصر جوشانده آب آن را با لعاب اسپرزه یا 5 گرم ترنجبین شیره كش شده میل نمایند.
محل التهاب و درد را باید با آب برگ چغندر و سكنجبین بشویند یا با گل ارمنى ، تخم شوید، تخم كرفس ، بادیان ، زنیان ، آویشن شیرازى ، انیسون و تخم گشنیز از هر كدام به نسبت مساوى كوبیده در پیه یا روغن زیتون ریخته بمالند، میتوان از چندتاى آنها نیز استفاده نمود.
خرفه در گلاب حل كرده قدرى كافور افزوده ضماد كنند دادن آب ترب و سكنجبین و تبدیل مزاج به مزاج طبیعى باعث از بین رفتن رسوبات شده ، درد را ساكت مى كند.
بیماران مبتلا به نقرس مى توانند روزانه بجاى آب ماءالشعیر نوشند و نیز بایستى از داروهاى زیاد كننده ادرار استفاده نمایند و از غذاهاى غلیظ و چرب و سرخ كرده و گوشت پرهیز كنند و غذاهاى سرد و رقیق مصرف نمایند.
رژیم مبتلایان به اسیداوریك
خوددارى از مصرف گوشت مخصوصا حیوانات جوان ، دل ، قلوه ، جگر، مغز، كله پاچه ، ماهى ، خاویار، تخم مرغ ، دوغ خیلى ترش ، چاى پررنگ ، كاكائو، قهوه ، باقلا، لوبیا و مواد دیگر پورین دار.
نسخه :
این داروها در تسكین درد نقرس بسیار مؤثرند از جمله آنها:
انسیون 10 گرم
زیره كرمانى 10 گرم
فلفل سیاه 5 گرم
زنیان 10 گرم
مغز دانه كاوشه 50 گرم
سلیخه 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
فرفیون 5 گرم
مصطكى 10 گرم
سورنجان 20 گرم
همه را نرم كوبیده روزى سه مرتبه هر دفعه 3 گرم با ماءالشعیر میل نمایند.
معجون
سورنجان 10 گرم
تخم كرفس 15 گرم
بادیان 10 گرم
فلفل سفید 5 گرم
آویشن 10 گرم
نمك هندى 3 گرم
كف دریا 3 گرم
بوزیدان 5 گرم
هلیله زرد 15 گرم
گل سرخ 10 گرم
كنجد 50 گرم
زنجبیل 5 گرم
سورنجان 15 گرم
تربد (كلم صحرایى ) 10 گرم
همه را نرم كوبیده روزى سه مرتبه هر دفعه 5 گرم با آب ماءالشعیر بخورند.
مسهل ضد رطوبات موضعى و منقى اعضاء از خلط غالب (عامل بیمارى زا)
ایارج فیقرا 15 گرم
افتیون 5 گرم
غاریقون 5 گرم
شحم حنظل 5 گرم
عسل 250 گرم
همه را نرم كوبیده در عسل ریخته خوب بسرشند روزى 3 قاشق مرباخورى
نسخه مؤثر براى ورم مفاصل و دردهاى پراكنده
زرنباد 5 گرم
درونج 5 گرم
تخم كرفس 10 گرم
دانه اسفند 5 گرم
سورنجان 10 گرم
پوست هلیله زرد 10 گرم
صبر زرد 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
بادیان 5 گرم
زنیان 5 گرم
زبان گنجشك 10 گرم
مقل 5 گرم
گل نفشه 10 گرم
گل زوفا 10 گرم
همه را نرم كوبیده در مرباى بالنگ ریخته روزى سه قاشق مرباخورى .
درد عصب سیاتیك یا عرق النساء
این بیمارى كه فراوان ترین دردهاى كمر و پشت پاها را تشكیل مى دهد دامنگیر بیشتر افراد چاق مى باشد دردهاى منتشره از عصب سیاتیك بستگى به محل آزردگى عصبى دارد دو نوع درد سیاتیك وجود دارد یكى مربوط به تنه عصب و دیگرى مربوط به شاخه هاى آن است دردهاى تنه اى بیشتر در اثر فشار مهره ها و تومورها و دیسكها و دردهاى شاخه اى اكثر مربوط به عوامل خارجى از قبیل ضربه - ورم - فشار و تغییر شكل مهره هاى ستون فقرات مى باشد.
داروهاى بیمارى نقرس و دردهاى مفصلى كم و بیش روى دردهاى سیاتیكى مؤثر است .
حمام داروئى
مرزنجوش ، پودینه ، بومادران ، مغز ناخنك همه را به مقدار كافى جوشانده بیمار در آب آن بنشیند.
بیمار مبتلا به دردهاى سیاتیكى مى تواند روزى دو گرم دانه اسفند كوبیده را در دو نوبت صبح و عصر كفلمه نمایند: این عمل را تا پایان بهبودى درد بایستى ادامه دهند.
نسخه :
انغوره 5 گرم با كره حیوانى (50 گرم ) خوب مخلوط كرده مرتبا محل درد را ماساژ دهند.
نسخه :
جوزهندى 5 گرم
قرنفل 5 گرم
دارچین 5 گرم
پوست نارنج 10 گرم
گل سرخ 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
زرنباد 5 گرم
گل زوفا 10 گرم
حب الغار 5 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
سورنجان 15 گرم
همه را نرم كوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزى سه قاشق مرباخورى .
نسخه :
پوست هلیله زرد 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
گل سرخ 5 گرم
تخم كرفس 15 گرم
تخم كاسنى 5 گرم
سورنجان 10 گرم
نرم كوبیده مثل دستور فوق عمل شود.
نسخه ساده اما مؤثر بر ضد دردهاى سیاتیكى
نیم كیلو پوست سفیدار با پوست بید و پوست و شاخه هاى زبان گنجشك نیم كوب كرده خوب جوشانیده تا به قوام آید آب را بمالند.
نسخه مؤثر بر ورم و درد كمر ((سیاتیك )) و مفصل زانو
بابونه 5 گرم
كتیرا 5 گرم
مغز ناخنك 5 گرم
تاجریزى 5 گرم
گل پنیرك 10 گرم
برگ كتان 10 گرم
مرزنجوش 10 گرم
آرد جو 25 گرم
همه را نرم كوبیده در 25 گرم موم و 4 استكان روغن كنجد حل كرده خوب بسرشند سپس قدرى از آن را روى پارچه نازكى قرار داده به محل درد یا تورم ضماد نمایند.


منبع : http://www.ghadeer.org/salamat/Nskh_shfa/1/shafa.html

آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها