تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - ورم

ورم      

علت این بیمارى زیاد و متعدد بوده و شناسائى آن لازم است زیرا براى معالجه و درمان ، با شناخت علت آن مى توان نتیجه مطلوب را به دست آورد مثلا ورمهاى موضعى با ورم عمومى بدن یا ورم هاى داخلى و خارجى بدن با هم فرق داشته ، لذا محل استقرار ورم مهم است . ضرب خوردگیها، تصادفات ، تصادمات ، همه باعث ورم موضع آسیب دیده مى گردند، شكستگى هاى استخوانى تواءم با ورم و خون مردگیهاى زیر پوستى و همراه با برآمدگى ، آبسه ها، عفونتها، پیدایش مایه در انساج همه تواءم با ازیاد حجم خواهند بود، گستردگى و وسعت دامنه ورمها و متفاوت بودن درمان آنها، توجه خاصى را به خود جلب مى نماید!
اگر ورم سطحى باشد با چشم دیده مى شود و اگر عمقى باشد از روى علائم و آثار آن پى به وجودش برده مى شود. ورمهائى كه داراى مبداء بلغمى بوده و در رسوبات و تركیبات آنها بلغم بكار رفته است كه در حقیقت جمع شدن مواد لنفى مى باشد معمولا بدون درد بوده ولى بیمار سنگینى خاصى را احساس مى كند اگر عامل بیمارى زا و رسوبات حاصله در محل تورم از مواد سوداوى باشد با صلابت و سفتى همراه است و آثار دیگر، سودا، در بیمار مشهود مى باشد.
درمان :
درمان این بیمارى با احتیاط و در عفونت هاى شدید بایستى از داروهائى شیمیائى استفاده شود مثل ورم عمومى بدن به علت نارسائى حاد كلیه و یا ورمهاى شدید مفصلى در روماتیسم حاد و غیره .
داروهاى گیاهى كمكى به كم كردن ورم و گاهى در از بین بردن آنها كمك شایانى مى نمایند از جمله جوشانده حب الغار، گل بومادران ، افسنطین ، زیره ، ریشه ایرسا، كرویا، پودینه ، مرزنجوش این داروها در ورمهاى بلغمى (به علت جمع شدن لنف ) بسیار نافع است ، ضماد زیره ، ضماد بومادران ، گوگرد و انیسون براى این نوع ورم ها بسیار مؤثر است .
توجه باید دانست كه گل بومادران در هنگام احتراق یا موقعى كه آن را پودر كرده موضعا به كار برند حرارت بسیار زیادى از خود خارج مى كند زیرا ثابت شده است كه داراى خاصیت اشعه مادون قرمز مى باشد.
نسخه :
روغن بادام ، روغن بومادران ، به نسبت مساوى كرده آرد باقلا و كمى سركه اضافه نموده بپزند تا به شكل خمیر در آید به موضع ورم ضماد نمایند در همان روزهاى اول آثار بهبودى و كم شدن تورم مشهود خواهد شد این دستور براى ورم بیضه (اوركیت ) نیز بكار مى رود.
در ورم هائى كه به علت خونریزى زیر پوستى ایجاد شده باشند داروهاى رادع مثل صندل سرخ و سفید فوفل ، گل ارمنى ، مامیثا، آقاقیا، گل سرخ و غیره بكار مى رود بعضى ها معتقدند كه رادع و مرخى با هم داده شود (یعنى داروى پخش كننده و شل كننده با هم بكار برند).
داروهاى مرخیه (شل كننده )
مثل آرد جو، گشنیز تر، گل خطمى ، گل پنیرك و غیره .
داروهاى محلله مرخیه (شل كننده و حل كننده )
مثل بابونه ، اكلیل ، تخم شوید و غیره .
داروهاى مرخیه محلله
مثل آرد باقلا، آرد خطمى ، گل پنیرك (خبازى ) بابونه و غیره .
داروهاى محلله
مثل بابونه اكلیل ، تخم شنبلیله و غیره .
رعایت دستورات زیر براى ورمها بطور كلى لازم است .
1 - در ابتداى بیمارى هنگام پیدایش و شروع باید از داروهاى رادع استفاده شود.
2 - در استقرار ماده از داروهاى رادع و مرخمى .
3 - در انتهاى بیمارى محلل مرخمى .
4 - كه مرحله انحطاط است محلل تنها بكار برند.
اگر ماده به تحلیل نرود و ورم تمام نشود از داروهاى منضج یا پزنده مثل (تخم كتان ، انجیر، چلغور كبوتر و غیره ) استفاده تا ماده پخته سرباز كند اگر در این حال هم سرباز نكند بایستى محل تورم را كه مسلما با چرك زیادى تواءم است ، شكافت . و این شكافتن موقعى فرا مى رسد كه : داروى منفجره داده شده باشد اگر با داروى منفجره چرك خارج نشد نوبت شكافتن فرا مى رسد.
در ورمهاى با علت خون مردگى ، خرفه را كوبیده در سركه محل كرده ضماد نمایند یا در داروهاى رادع گذشته را ضماد كنند اگر خون مردگى تواءم با درد شدید و التهاب باشد آب گل خطمى یا آب برگ خرفه یا كاهو یا ترشك یا خشخاش به كار برند.
نسخه مرهم رادع
گل ارمنى 10 گرم
گل مختوم 10 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
روغن گل 50 گرم
موم 5 گرم
داروها را كوبیده در مقدار كافى سركه حل كرده به صورت مرهم در بیاورند و استعمال كنند.
نسخه رادع
گل ارمنى ، سفیده تخم مرغ ، روغن گل ، روغن بنفشه ، كاهو.
جالینوس عقیده دارد كه : اگر خون مردگى و ورم با درد شدید همراه باشد از داروهاى ملینه استفاده شود مثل آرد جو پخته شده در شیر تواءم با سفیده تخم مرغ و لعاب اسپرزه ، پس از اینكه این مرهم خشكید، براى تسكین درد از ضماد گل بنفشه نیز مى توان استفاده نمود.
نسخه :
گل بنفشه 10 گرم
گل بومادران 5 گرم
مغزناخنك 10 گرم
تخم كتان 20 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
گل خطمى 5 گرم
پخته ضماد نمایند.
اگر خون مردگى به له شدگى نسج تواءم باشد و مدتى جریان خون قطع گردد و تغذیه عضو آسیب دیده دچار اختلال شود، پوسیدگى و سیاه شدگى در عضو پیدا شده كه باعث غانغاریا (كانگرن ) مى گردد. در اینجاست كه بایستى عمل جراحى انجام پذیرد. قبل از شروع كانگرن در صورتیكه عضو گرم باشد و جریان خون كمى در آن برقرار باشد و عضو گندیدگى و سیاه شدگى نداشته باشد محل ورم را شرط زده یعنى تا حد امكان كارى كنند كه از آن محل خون جارى شود تا خونهاى سیاه و فاسد شده خارج گردد، سپس از دستورات زیر پیروى كنند.
نسخه براى جلوگیرى از كانگرن
این داروها مانع عفونت و قاطع رطوبت یا ترشحات و گندیدگى هستند. مثل آرد گرسنه ((گاودانه )) سكنجبین یا مازو و گل ارمنى و زاج از هر كدام 5 گرم نرم كوبیده در 2 قاشق عسل حل كرده ضماد نمایند.
اگر رنگ ورم آبى باشد مرتبا آن را با آب گرم شستشو داده از آرد عدس كه در عسل حل كرده باشد ضماد كنند اگر ورم رو به سفتى گذارده باشد باید گاهى ملین و زمانى از محللها ضماد كنند تا سفت تر نشود زیرا سفت شدن ورم باعث نرسیدن خون و شروع كانگرن خواهد شد و اگر كاملا كانگرن پیش آمد باید هر چه زودتر قطع عضو نمایند تا سبب آسیب سایر اعضاء نشود.
ورم با علت صفرا كه شكل آن شبیه باد سرخ مى باشد، درمان با شربت بنفشه ، عناب ، شربت لیمو و نارنج به مدت سه روز بعدا كدوى رنده كرده و آب برگ خرفه و كاهو و بارهنگ و تاجریزى و گشنیز و صندل و فوفل با لعاب اسپرزه و قدرى سركه ضماد نمایند در اینجا به ضمادهاى حل كننده احتیاجى نیست .
ورم غدد لنفاوى (پشگ )
علت پیدایش این ورمها دفاعى است كه بدن در مقابل ورود میكروبها، انگلها، قارچها و غیره از خود نشان میدهد معمولا هر جا پشگى وجود داشته باشد زخم ، عفونت و آثار ورود میكروب به بدن را بایستى در آنجا جستجو كرد. عفونتهاى داخلى بدن و بیماریهاى بدخیم و بیماریهاى خونى و غیره غدد لنفاوى بدن را بزرگ مى نماید در هر صورت با مشاهده و لمس ‍ پشگها، بایستى به عفونتها مشكوك شده راه درمان ، پیدا كردن علت اصلى و رفع آن و پاكسازى بدن از خلط غالب است ، سپس داروهاى مرخى مثل گل خطمى ، گل بنفشه و تخم مرو را با موم و روغن مخلوط كرده ضماد نمایند استعمال و به كار بردن داروهاى رادع در اینجا ممنوع است مخصوصا اگر تعداد پشگها زیاد باشد.
پس از دادن داروهاى مرخى (داروهاى شل و نرم كننده ) بایستى داروهاى محلل به كار برند اگر غدد لنفاوى رو به كوچك شدن گذارده و جمع شوند، منضج و منفجر كننده بكار برند. در ورمهائى كه مبداء آنها زخم و عفونت یا عامل دیگر باشد 10 گرم زرنباد را كوبیده در آب خمیر كرده ضماد نمایند یا برگ توت سیاه سائیده ضماد نمایند اگر بخواهند سرباز كند از گذاردن ضماد برگ توت موقعى كه پشك خوب نرم شده باشد استفاده كنند ضماد برگ شانه یا تخم كتان ، اسپرزه ، گل خطمى و خمیر ترش مفید است یا آجر را پخته نرم كوبیده با روغن كرچك خمیر كرده ضماد نمایند تا باعث پخته شدن و سرباز كردن پشگ گردد.
مالش پشگها بطور عموم با روغن زیتون اكثرا مفید واقع مى شود.
این نكته لازم به تذكر است كه با دادن مبردات و رادعات ، چون صندل ، آقاقیا، فوفل ، گل ارمنى ، گلاب ، آب گشنیز و كاهو در ابتداى شروع بیمارى یعنى زمانى كه پشگها در حال بزرگ شدن هستند خیلى مفید و مؤثرتر است . هنگامى كه بیمارى استقرار پیدا كرد دادن محلل ها مثل بابونه ، گل خطمى ، تخم شنبلیله ، مغزناخنك توصیه مى گردد در این موقع فقط داروهاى حل كننده مؤثرند اگر تورم با درد و فشار همراه باشد، منضجاتى مثل بزرگ ، تخم شنبلیله ، انجیر، شیر مرو به محللها اضافه نمایند.
ضماد
این داروها كه در این ضماد به كار برده مى شوند، داراى چند خاصیت مى باشند از جمله تومورهاى ابتدائى را تحلیل برده و تومورهاى نرم شده را منفجر نموده و آنها كه نیمه خام شكافته شده باشند نرم نموده آماده سرباز كردن مى نماید این داروها عبارتند از گل شیره ، انگور (گلى است كه در ظرفهاى شیره انگور ته نشین شده است ) تخم شنبلیله ، تخم كتان از هر كدام 15 گرم صبر زرد، صابون مقل ، ریوند از هر كدام 5 گرم همه را نرم كرده در گل شیره انگور ریخته ضماد نمایند، اگر بخواهند تومورى سرباز كند از داروهاى زیر بكار برند.
قرفه ، اسپرزه ، تخم شنبلیله ، صبر یا مقل و آرد جو و صابون و پیاز پخته .
دمل
میكروبها، قارچها، باكتریها و همه عوامل چرك زا باعث به وجود آمدن اینگونه تومورها مى گردند. گاهى این تومورها بزرگ شده و به صورت تومور چركین كه پس از سرباز كردن سوراخ سوراخ مى باشد، روى بدن پیدا مى شوند كه اكثر آنها را با شكافتن و فتیله گذاردن میتوان درمان نمود این دملها را كفكیرگ گویند.
درمان :
مبارزه با خلط غالب یعنى عامل بیمارى زا و رسوبات املاح اضافى و عواملى كه باعث بهم خوردگى فرمول خونى شده باشند از قبیل كم شدن ها یا زیاد شدنها و هرگونه تغییراتى كه باعث به وجود آمدن بیمارى شده باشد ((مثل میكروبها)) خلط غالب نامند این دگرگونیها همه در اثر خلط غالب یا عامل بیمارى زائى است .
سه روز اول را با داروهاى رادع مثل فوفل ، صندل ، برگ خرفه ، تاجریزى (همه را نرم كوبیده در گلاب حل كرده به صورت ضماد بكار برند) از روز سوم لعاب اسپرزه یا مفید تخم مرغ آمیخته روى تومور گذارند تا در تسكین درد كمك نماید و ماده محتوى تومور را جمع نماید موقعى كه ماده جمع شد یعنى تومور به قوام طبیعى خود رسید و تورم اصراف آن كم شد مى توان داروهاى منضج بكار برد تا در پخته شدن محتویات محل تورم كمك نماید. با این معالجه بایستى غده متورم سرباز كند در غیر اینصورت لاجرم با عمل جراحى شكافته و چرك آن خارج میگردد.
پس از سرباز كردن در صورتى كه عفونت و چرك زیادى هنوز در غده باقى ماده باشد درمان زیر را بایستى بكار برد.
مر 10 گرم
صبر زرد 10 گرم
مازو 10 گرم
گلنار 10 گرم
زردچوبه 5 گرم
همه را نرم كوبیده روى زخم بپاشند.
نسخه براى روئیدن گوشت نو بر زخم ها
كندر، ایرسا، آرد گرسنه یا گاودانه ، زراوند، جاوشیر، یكى یا چند تاى از این داروها را جوشانده زخم را به وسیله آن بشویند.
براى حل و از بین بردن غده ها معتقدند كه در غده هاى صفراوى رادع بایستى سرد و تر و در دموى سرد و خشك و در سوداوى گرم و تر و در بلغمى مزاجها رادع گرم و خشك به كار برند و سه گونه رادع وجود دارد خاص ، قوى ، ضعیف .
در دملهاى زیر استعمال رادع مضر بلكه مهلك است .
1 - دملى كه در دستگاه منى ساز باشد.
2 - دمل هاى سمى یا عفونى .
3 - دمل بحرانى .
4 - دملى كه از ماده غلیظ باشد.
5 - دملى كه ماده او پخش اعضاء گردد یا تومورهاى چركى كه ممكن است چرك و میكروبهاى موجود در آن منتشر در سایر اعضاء به وسیله خون گردد.
6 - دملهائى كه از ضربه پدید آمده باشند (زیرا ممكن است مواد سمى كه در اثر له شدن تارهاى عضلانى ، گلبولها و سلولهاى منطقه آسیب دیده وارد خون شود).
7 - دملهاى امتلائى ، زیرا بدن در اینجا كشش ماده بیمارى زائى را ندارد.
8 - دملهائى كه در بدنهاى ضعیف و لاغر باشد.
9 - دمل هاى نزدیك حواس پنجگانه .
10 - دمل هاى خطرناك .
براى حل شدن و از بین رفتن دملها در شروع مرض رادع و محلل بكار برده مى شود تا زود نتیجه درمان مثبت شود در زمانى كه حجم تومورها در حالت پیشرفت مى باشد رادع دو برابر محلل بكار برده مى شود در انتها و پایان بیمارى رادع و محلل برابر هم و در پایان و دوران انحطاط بایستى محلل انها بكار برند در صورتى كه سفتى یا درد یا براقى محل وجود داشته باشد مى توان چند روزى داروى منضج روى آن قرار داد و كمى داروى رادع رقیق شده نیم گرم نیز جایز است .
گفتار جوانس
((محلل آن است كه ماده غلیظ را به حرارتى ضعیف ، رقیق كرده تنقیح مسام نموده دفع كند، پس معتدل مائل به نرمى و رقیق الجوهر باشد)) توجه را بدین طریق معطوف مى دارد كه محلل خاص ، گرم و خشك است (به درجه سوم ) لذا بایستى موقعى به كار رود كه تحلیل قوى لازم باشد محلل معتدل داروئى است كه براى از بین بردن دملهاى حاد و رقیق كه در زیر جلد وجود داشته باشند بكار مى رود.
ادویه محلله
بر نجاسف ، مغز ناخنك ، پودینه ، شبت ، كرفس ، سیر، پیاز، اسطوخدوس ، افسنطین ، اذان الغار، انیسون و سركه ، پى زر، گل بنفشه ، مغز حرام ، یا كلم پخته و شاهى و سفیده تخم مرغ .
تخمه جات محلل : مثل بادیان ، تخم شنبلیله ، تخم گشنیز، انیسون ، زیره ، تخم خطمى و غیره .
ریشه هاى محلل : ریشه گاوزبان ، ریشه خیاردشتى ، ایرسا، ریشه فاشرا، ریشه شلغم .
آردهاى محلله : آرد جو، آرد باقلا، آرد سبوس گندم ، مغز نان ، آرد فندق و غیره .
صمغهاى محلل : لادن ، موم ، زوفاى تر، اوشق ، جاوشیر، مقل و غیره .
روغن محلل : روغن بادام ، برنجاسف ، روغن شبت ، روغن مرزنجوش ، روغن سداب و غیره .
مراهم محلله : مرهم جیوه و ورقهاى سرب و غیره .
شحوم محلله : پیه مرغ ، پیه پرندگان ، پیه كلیه گوسفند، پیه گوساله ، زهره گاو، پشم كهنه میش و غیره .
دستورات كلى براى معالجه یك دمل
در بدو شروع از زردچوبه سائیده شده در روغن كنجد به صورت ضماد استفاده كنند یا گل و لاى ته نشین شده در ظرفهاى انگور و با خردل سائیده ضماد نمایند یا مقل و كنجد سیاه سائیده بكار برند تا دمل نضج یافته (شل شده ) و به اصطلاح پخته و سرباز كنند یا صابون و سرب را پخته براى رسیدن دمل به كار برند. ممكن است این دملها در داخل بدن در دستگاه ادرارى تناسلى و ریه و در روده ها و گاهى در مغز ایجاد شده باشد كه در اثر عفونت ، سرانجام به گند تمامى خون بدن انجامیده باعث هلاكت گردد در صورت وجود چنین دملهائى علائم بیمارى خیلى شدیدتر و تب و گاهى لرز وجود خواهد داشت .
تومور یا دمل دستگاه گوارشى ممكن است سرباز كرده چرك از راه مدفوع خارج شود. در صورتیكه دملى در روده ها پیدا شود و باعث نفخ و درد شدید گردد، داروهاى زیر براى كم كردن نفخ ، گاز و درد مفید خواهد بود.
نسخه :
زیره 5 گرم
بادیان 5 گرم
زنیان 5 گرم
كرویا (شاه ریزه ) 5 گرم
تخم شبت 5 گرم
بومادران 5 گرم
اكلیل 5 گرم
پس از نیم كوب كردن چهار روز صبح و عصر پس از جوشانیدن ، صاف كرده میل نمایند.
این داورها را نیز مى توان جوشانده صاف كرده به صورت تنقیه به كار برند.
دملهاى خارج از بدن را بایستى طبق روش درمان غدد متورم ، معالجه و پى گیرى نمود.
براى این كار اگر سخت باشد با روغن پیه مرغ ، روغن سداب ، یا روغن شبت محل را چرب نمایند و سپس مرزنجوش ، زیره ، برنجاسف ، نمك و اكلیل و روغن زیتون به محل ضماد نمایند. محل درد را با جوشانده گل گندم ، تخم شنبلیله ، بادیان ، كرویا، اسطوخدوس ، تخم شبت ، بومادران و سبوس گندم بشویند به علت فراوانى و كثرت تنوع دملها در زیر به چند گونه ضماد مؤثر براى تحلیل دملها اشاره مى شود.
نسخه :
گل سرخ 20 گرم نرم سائیده در گلاب حل كرده كمى گرم نموده ضماد نمایند. صمغ عربى : آذاراقى و قنیل از هر كدام به نسبت مساوى نرم كوبیده پخته به كار برند. یا مغز تخم شنبلیله تخم كتان - گل خطمى ، گل پنیرك ، تاجریزى ، خردل ، اكلیل ، و كاكنج را به نسبت مساوى كوبیده در شیر پخته یا زبل حمام را در آرد جو آمیخته یا مغز پنبه دانه را در آب پخته یا زبل گوسفند و گل خطمى و برگ مورد را بهم آمیخته ضماد كنند، برگ كنار از بین برنده و خشك كننده چرك نیز مى باشد، دیگر پیاز پخته یا زنیان را در روغن كنجد بپزند، یا شلغم را به تنهائى پخته یا مالیدن روغن كرچك براى نرم شدن سفتى تومورها بكار برند.
یا اسپرزه ، روغن گل ، و سركه یا مقل سائیده با صابون یا زبان گنجشك یا برگ گشنیز كوبیده پخته ضماد نمایند.
دملهاى معروف به نام خنازیر
براى درمان آنها از داروهاى پاك كننده بدن از سودا و بلغم استفاده مى شود و تقلیل مقدار غذاى روزانه كنند و از خشم و غضب و آواز بلند خوددارى نمایند و از پماد محلل زیر استفاده كنند.
تخم انجره ، خردل ، كف دریا، مقل ، زراوند، واشق به نسبت مساوى نرم كوبیده در روغن زیتون كهنه حل نموده تربد و كمى موم سفید اضافه كرده ضماد نمایند اگر ضماد منضج و منفجره لازم شد از آرد گندم ، آرد جو و روغن زیتون یا تخم كتان ، شنبلیله ، تخم مرو، ایرسا، را پخته قدرى زیل حمام اضافه كرده بكار برند (زیل حمام یعنى چلغوز كبوتر)
نسخه :
این داروها به صورت خوراكى براى خنازیر مفید و مؤثر است .
هلیله 15 گرم
افتیمون 10 گرم
آمله 10 گرم
تربد 5 گرم
بسفایج 5 گرم
اسطوخدوس 10 گرم
غدد خشك كننده گردن گوسفند 10 گرم
غاریقون 5 گرم
شیطرنج 5 گرم
انیسون 5 گرم
قرفه 5 گرم
میخك 5 گرم
جوز هندى 5 گرم
هیل غرابى 5 گرم
مصطكى 5 گرم
همه را نرم كوبیده روزى 15 گرم هر دفعه 5 گرم به صورت كفلمه یا با مربا یا عسل میل كنند.
نسخه دیگر
تربد 5 گرم
آنزورت 10 گرم
ایارج فیقرا 5 گرم
غاریقون 5 گرم
شحم حنظل 5 گرم
جاوشیر 5 گرم
تخم تره 10 گرم
همه را نرم كوبیده سپس روزى چهار گرم 2 گرم صبح و 2 گرم عصر كفلمه نمایند.
نسخه براى ضماد
خون سیاوشان ، گل ارمنى ، گل سرخ ، دانه مورد، تاجریزى ، گلنار برابر هم كوبیده در سفیده تخم مرغ حل كرده ضماد نمایند.
دملهاى كوچك به اندازه نخود گاهى بزرگ تر اما متحرك و بدون چسبندگى .
در اینجا تنقیه و پاكسازى خلط بلغمى كنند و حب غاریقون داده تا بزرگ نشود و بر روى آن ضمادهاى محلله گذارند اگر معالجه فوق نتیجه مثبت ندهد داروهاى پزنده چرك دهنده چنانچه قبلا بیان شده است یا روى این تومورها اوشق ، خاكستر ریشه كلم ، صابون ، روغن گل و كمى آهك آب ندیده مخلوط كرده روى تومور قرار دهند یا اوشق را در سركه حل كرده ضماد كنند.
دملهائى كه محتوى آنها چربى باشد (لیپوم ) قابل انفجار نیستند باید آنها را خارج نمود لیكن اگر زاج زرد را كوبیده با آب گشنیز روى آنها بمالند یا سنگبینج بر آنها ضماد كنند یا برنج را با دوغ پخته به صورت خمیر ضماد نمایند در كوچك شدن و از بین بردن آنها بى تاءثیر نیست .
غدد سرطانى
این تومورها از نظر طب گیاهى ورمى است سوداوى كه از احتراق صفرا یا احتراق بلغم كه اندكى صفرا نیز با آن سوخته شده باشد پدید مى آید و معتقدند كه سوداى طبیعى به تنهائى عامل اصلى آن نمى باشد این بیمارى بدخیم در زنان در سینه و رحم و در مردان در پا و دستگاه گوارشى و دستگاه تناسلى ادرارى و گاهى در صورت دیده مى شود اما این قانون كلى نیست هر جا كه میل او باشد، مى تواند نزول اجلال فرماید.
درمان :
امید است با پیشرفت دانش پزشكى روزى فرا رسد كه بیمارى بدون درمانى وجود نداشته باشد.
ابوعلى سینا معتقد است كه هر دردى با گیاهى درمان و هر گیاهى دردى را درمان خواهد كرد (به امید آن روز).
درمان مبتلایان سرطان و كم كردن خلط سوداوى
افتیمون ، را نرم كوبیده در ماءالجبین حل كرده مكرر بنوشند و از غذاهاى مولد خون رقیق مثل ماءالشعیر، سوپ مرغ ، سوپ گوشت بره و بزغاله ، شیره تخمه خرفه خیار و خربزه استفاده كنند و از خوردن مولدات سودا كاملا باید پرهیز كرد در ابتداء از ضماد ورق سرب حل شده در آب گشنیز و تاجریزى مرتب استفاده شود تا از بزرگ شدن آن حتى الامكان جلوگیرى كند (این دستور به صورت ضماد به كار مى رود).
مرهم اسفیداج (سفیداب قلع )
این دارو را با گل ارمنى و روغن زیتون و آب كاهو آمیخته ضماد كنند و از ضماد اشیاء قوى خوددارى نمایند، زیرا ممكن است باعث پراكندگى سلولهاى سرطانى شود. داروهاى گذشته را مى توان در اینجا نیز بكار برد لیكن باید توجه داشت ، داروئى بكار برده شود كه باعث سفت شدن كامل تومور شده تا از این طریق جریان تغذیه غده مختل شود و منجر به گچى شدن (كالیفیكاسیون ) داخل تومور گشته تا از دست اندازى بجاى دیگر جلوگیرى به عمل آید و این روش وقتى مؤثر است كه مبداء و منشاء اولیه تومور همان محلى باشد كه دارو گذارده میشود در صورتى كه این تومور از جاى دیگرى بدینجا آمده باشد هیچگونه معالجه اى سودبخش نخواهد بود.
داروئى كه مى تواند تومور را از رشد و نمو باز دارد قبلا در این مبحث آمده است .
لیكن براى بهره بردارى بیشتر به شرح زیادترى احتیاج است .
روغن گل 50 گرم ، آب گشنیز نصف لیوان ، آب تاجریزى نصف لیوان ، ورق سرب نازك 2 عدد سربها را بایستى روى جسم خشكى بسایند و آب آن را به محلولهاى فوق اضافه كنند از این مایعات مرتبا روى محل بیمارى بمالند.
نسخه مشابه دیگر
سفیداب قلع 5 گرم
كات كبود 5 گرم
گل ارمنى 10 گرم
مردارشنگ 5 گرم
شادنج 5 گرم
آب بارهنگ یك استكان
نشاسته 10 گرم
صمغ عربى 5 گرم
موم 5 گرم
همه را نرم كوبیده در روغن گل ریخته آب بارهنگ را اضافه نموده روى محل درد ضماد كنند.
نسخه مشابه دیگر
كات كبود، گل ارمنى ، گل سرخ همه را نرم كوبیده در روغن گل ریخته یك خرچنگ را سوزانده خاكستر آن را به این داروها اضافه كرده ضماد نمایند.
نسخه ضد سرطان
گل همیشه بهار 10 گرم یك فنجان عصر جوشانده به مدت زیادى مصرف نمایند تا 10 گرم سورنجان در سرطانهاى سخت صبح و عصر 5 گرم در سرطانهاى نیمه سخت جوشانده میل شود.
نسخه خیلى مهم
پنیر، مایه خرگوش ، را با ریشه كبر برابر هم سائیده در آب پخته به محل تومور سرطانى ضماد كنند.
نسخه خشك كننده تومورها
چنانچه گفته شد اگر بتوان هسته اولیه هر تومور سرطانى را به وسیله داروئى بى ضرر خشك كرده و از فعالیت باز داشت ، ممكن است به علت خفگى سلولهاى سرطانى و بى غذا ماندن آنها باعث از بین رفتن تومور گردد، داروهاى زیر كم و بیش داراى چنین خاصیتى هستند.
نسخه :
كات كبود 10 گرم
سرب 10 گرم
سفیداب قلع 10 گرم
روغن وزغ یا روغن زرده تخم مرغ یك استكان
لعاب اسپرزه یك استكان
لعاب به دانه یك استكان
آب تاج ریزى یك استكان
در ظرف سربى حل كرده یا در ظرفى كه در آن مقدارى سرب سائیده باشند، همه داروها را پخته مخلوط كرده روى تومور سرطانى قرار دهند و روزانه تومور را با آب تاجریزى ، آب برگ خرفه بشویند.
مرهم سرطان
خردل ، تخم انجره ، زراوند طویل ، كف دریا، اوشق ، مقل از هر كدام برابر نرم كوبیده در روغن زیتون خمیر كرده مقدارى موم آب كرده اضافه نمود ضماد نمایند.
براى شستشوى زخم هاى سرطانى
گزنه ، پر سیاوشان ، آب پیاز هر یك را به تنهائى جوشانده با آب آن زخم را شستشو نمایند، ضماد پوست اسب آبى یا آرد گرسنه به محل تومور مفید است .
نسخه براى شستشوى زخمهاى سرطانى
از تمام داروهاى خشك كننده مى توان استفاده كرد مثل آنزورت و ریشه ایرسا و گزنه ، و صمغ انجدان .
زخمهاى پیشرونده
این زخمها در اثر میكروب مخصوصى به وجود آمده در 24 ساعت اول باعث نفوذ و خورده شدن نسج شده بطورى كه در همان وحله اول باعث گود شدن زخمها مى گردد.
درمان :
گرداگرد محل زخم را اگر بسوزانند از پیشروى آن جلوگیرى مى شود، درون زخم را با آب جوشیده و سركه رقیق شده بشویند تا ازاله عفونت و قطع رطوبت شود سپس گل ارمنى را كوبیده در برگ پخته شده كلم با كمى سركه و مقدارى روغن گل ریخته ضماد نمایند.
سیاه شدن عضو (كانگرن )
بطوریكه گفته شد در این بیمارى خون به عضو مربوطه نمى رسد لذا تغذیه مختل شده ، كم كم باعث پوسیدگى و مردگى نسوج آن مى گردد كه در وحله اول بایستى هر چه زودتر داروهائى كه باعث انبساط عروق مى شوند داده شود. در مراحل پیشرفته ، بیمارى لاعلاج شده گاهى لازم مى شود كه عضو قطع گردد.
داروهاى زیر در مراحل اولیه بیمارى مؤثر است
زخم را با آب جوشانده پى زر (نى هاى رودخانه ) بشویند یا شستشوى زخم را با آب جوشیده گزنه ادامه داده ، سپس روى آن كوبیده پوست و برگ انجدان بپاشند و مرهم زیر را روى تومور یا زخم قرار دهند.
نسخه :
مغز گردوى سوخته 5 دانه
مردار سنگ 10 گرم
وسمه 5 گرم
صبر زرد 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
آنزورت 10 گرم
همه را نرم كوبیده در 100 گرم روغن زیتون پخته ، ضماد بمالند.
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها