تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - ایمنى و آلرژى

ایمنى و آلرژى

سیستم رتیكولوآندوتلیال و لوكوسیتهاى خون (گلبولهاى سفید) اعظم مقاومت طبیعى بدن را در مقابل عفونت و مسمومیت ها تاءمین مى نمایند بعضى از پروتئین هاى بدن مى توانند مانع حساسیت یا آلرژى شوند و در بدن بطور طبیعى وجود دارند این مقاومت طبیعى را كه در مقابل سموم و عفونت ها وجود دارند ایمنى طبیعى گویند.
بعد از تولد به علت وجود این پروتئین ها بعضى از میكروبها نمى توانند به بدن حمله كنند، ماده اى به نام پروپردین properdine از پلاسما جدا كرده اند كه تقریبا دو برابر وزن ملكولى گاماگلوبولین مى باشد از بین بردن این ماده به وسیله اشعه حساسیت بدن را در مقابل بعضى از بیماریها زیاد مى كند یعنى مقاومت بدن كم مى شود. گرچه پروپردین تنها عاملى است كه به عنوان عامل ایجاد كننده ایمنى طبیعى شناخته شده است ، مع هذا امكان دارد كه علاوه بر گاماگلوبولین هاى طبیعى پلاسما، موارد مشابهى وجود داشته باشد كه بتواند این ایمنى را تاءمین نمایند. پدیده ایمنى طبیعى كم كم در مقابل تهاجم میكروبها در بدن به وجود مى آید و بعدا بدن در مقابل همان میكروب مقاومت از خود نشان مى دهد عامل مهمى كه باعث پیدا شدن مقاومت بدن مى شود آنتى ژن و ماده مخصوصى كه بر ضد آن مهاجم در بدن تشكیل مى شود، آنتى كور گویند واكنشى كه بدن در مقابل آنتى ژن و آنتى ور به وجود مى آورد واكنش ایمنى گویند.
آنتى ژنها
عوامل مهاجمى كه بدن را دستخوش بیماریها قرار مى دهند اغلب تركیب پروتئینى دارند، عموما سموم ترشح شده از میكروبها و ویروسها و نیز خود میكروبها و ویروسها از جنس پروتئین ها مى باشند و اصولا پروتئین بكار رفته در آنها داراى وزن ملكولى زیاد است باید دانست كه موادى مانند چربى ها و قندها كه وزن ملكولى زیاد دارند تاكنون توانسته اند واكنش ایمنى در بدن به وجود آورند یعنى مى توانند خاصیت آنتى ژن داشته باشند اما با قدرت كمتر.
پروتئینهاى خود بدن قادر به ساختن آنتى ژن نیستند اما اگر از شخصى به شخص دیگر وارد شدند، این خاصیت را پیدا مى كنند مثل تزریق خون ناسازگار یا مثلا در پیوند نسجى از یك فرد به فرد دیگر ممكن است حساسیت نشان داده شود و پیوند نگیرد، اما در دوقلوها كه خونشان یكى است این عمل انجام پذیر است .
آنتى كورها
موادى كه بر علیه سم وارد شده میكروبها و یا مواد وارد شده دیگر در بدن ، بوجود مى آید آنتى كور نامیده مى شود.
آنتى كور اغلب از ملكولهاى گاماگلوبولین مى باشند و بعضى از آنها از نوع الفا یا بتاگلوبولین هستند اما از نظر نیرو مثل یكدیگرند، واكنش آنتى كورى بدن بیشتر در مقابل همان آنتى ژن اختصاصى است یعنى هر آنتى ژنى كه آنتى كور به وجود آورد، آن آنتى كور ضد همان آنتى ژن رقیب خود مى باشد براى آنتى ژنهاى دیگر نمى تواند عرض اندام كند.
آنتى كور مى تواند در هر قسمت از سیستم بافت رتیكولوآندوتلیال (بافت هم بند) به ویژه در گره هاى لنفى مغز استخوان و حتى در بافت لنفى ، دیواره دستگاه گوارشى و معده و روده ها ساخته شود، محلى كه آنتى كور ساخته مى شود با محلى كه آنتى ژن یا عامل بیمارى زا وارد شده است ارتباط نسبى دارد، مثلا اگر آنتى ژن در پوست وارد شد، آنتى كور در گره هاى لنفى مى باشد كه آن را (پشك ) نامند این موضوع در امر معالجه و پاكسازى بدن خیلى مؤثر است زیرا:
هر عضوى كه بیمار شده است بایستى داروى ضد درد همان عضو را به كار برند، براى اینكه بیمارى در محل برخورد آنتى ژن به عضو به وجود مى آید لذا مى توان گفت كه داروها عامل كمك دهنده به سلولهاى سازند آنتى كور مى باشند.
تعداد آنتى كورهاى به وجود آمده به چه چیز بستگى دارد؟
بدن یك فرد مى تواند در هر آن مقدار زیادى آنتى كور بسازد و به آنتى ژنهاى وارد شده جواب مثبت دهد این در صورتى است كه تعداد آنتى ژنهاى وارد شده یكسان باشند، اما اگر یكى از این آنتى ژنها قویتر باشد پاسخ آنتى كورها فقط به همان نوع قویتر است .
از این مسئله باز نتیجه گرفته مى شود كه : عوامل بیمارى زا آنكه قدرت بیشترى دارد خود را نشان مى دهد مثلا در موقع خوردن غذاهاى متعدد، یا داروهاى متنوع آنكه قدرت اثرش بیشتر باشد خود را نشان مى دهد تغییراتى را كه بدن آدمى در مقابل بعضى از عوامل نشان مى دهد اصطلاحا آلرژى و حساسیت مى نامند كه این تغییرات در افراد متفاوت است یعنى همه موادى كه باعث آلرژى مى شوند نزد افراد یكسان نیست از این جهت آثار حاصله براى افراد برابر و مثل هم نیست لذا مشاهده مى شود كه هر كس ‍ در مقابل چیز بخصوصى حساس است .
مكانیسم پیدایش حساسیت یا آلرژى را چنین بیان مى كنند كه :
برخورد آنتى ژن یا حساس كنند نه اولیه با آنتى كور یا ضد سمى كه قبلا در بدن وجود داشتته و به سلولها چسبیده است ، باعث پیدایش آلرژى خواهد شد و همین برخورد آنتى ژن به آنتى كور باعث ورم و فساد سلولها خواهد شد كه نتیجتا سلول پاره شده ماده سمى در خون مى ریزد، این ماده سمى باعث عوارضى خواهد شد كه برحسب مزاجها و انسانها عكس العمل متفاوتى به وجود مى آورد.
مواد سمى كه بوسیله سلولهاى آزرده در خلال واكنش آلرژیك بوجود مى آید چیست ؟
مواد متعدد و مختلفى كه در دنباله واكنش آلرژیك به وجود مى آید از سلولها خارج شده و این مواد شامل هیستامین و مواد شبیه به هیستامین ، استیل كولین ، آوتوزین ، لیتزوسیتین ، هپارین ، لكوتاكسین و حداقل یك آنزیم پروتئولیتیك مى باشد.
مسلم است كه مقدارى از این مواد به هر نقطه اى از بدن (به وسیله جریان خون ) برسد، ضایعه اى ایجاد خواهد كرد، بنابراین ضایعه آلرژیك مى تواند در نقاط دیگرى غیر از كانون واكنش بین آنتى ژن و آنتى كور حالت غیر طبیعى به وجود آورد.
بیشتر رنجها و دردها پراكنده بدن ممكن است داراى یك مبداء باشد كه از آنجا به جاى دیگر سرایت كرده است و با معالجه آن عضو سایر اعضاء بهبودى خواهند یافت لذا خاطر نشان مى سازد كه در صفحات آینده بحث زیادى در این باره مى شود كه مثلا سردرد با علت معده اى یا سردرد به علت رحمى یا پادرد به علت ورم روده و غیره اینها همه پایه و اساس علمى دارد و بایستى مورد توجه قرار گیرد.
حساسیت افراد نسبت به آلرژى ها
بعضى از افراد ممكن است به چند ماده شیمیائى حساسیت از خود نشان دهند و زمینه مساعدى براى ابتلاء به بیمارى هاى مختلف داشته باشند.
آلرژن ها چند نوع مى باشند از آنجمله :
آلرژن هائى از راه تنفس وارد مى شوند مثل پولن گیاهان ، قارچ ها، گرد و غبار با منشاء گیاهى ، ذرات پوست و پشم ، بخارهاى مختلف ، داروى آرایشى ، عطرها و بوهاى تند.
آلرژن ها یا حساسیت دهنده هاى خوراكى
بیشتر غذاها ممكن است باعث حساسیت شوند، لاكن گندم ، شیر، ماهى ، آجیلها، شكلات ، گوشت و توت فرنگى و غیره بیمارى زاترند.
حساسیت دهنده هاى داروئى
همه داروها مى تواند حساسیت ایجاد كنند، اما تركیبات آسپرین و مسكن ها و سولفامیدها شایع ترند.
آلرژى از عوامل عفونت زا
مثل باكتریها، انگلها، قارچها، و انواع ویروسها و انواع باسیلها و غیره كه نوع حساسیت نسجى ایجاد مى كنند. مثل توبركولهاى سلى گومهاى سیفلیسى و سایر گرانولوم ها.
آلرژن هاى فیزیكى
مثل گرما، سرما، نور و سایر اشعه ها، فشار و غیره .
آلرژن هاى تماسى
این دسته از مواد حساسیت دهنده بر روى پوست و مخاط اثر كرده و سبب بروز درماتیت یا ورم مى گردد. متداول ترین حساسیت دهنده هاى پوستى یا تماسى عبارتند از گلها، مواد رنگى ، لاستیك ، فلزات مواد حشره كش ، پشم ، پوست حیوانات مختلف ، چرم ، جواهرات ، مواد آرایشى ، بسیارى از مواد صنعتى ، شیمیائى ، سیمان و براى خانمها بخصوص پودر رختشوئى و مواد پاك كننده مثل مایعات ظرفشوئى و غیره .
ورم ملتحمه بهاره
یك نوع آلرژى فصلى است كه داراى عامل آلرژن یا حساسیت دهنده اى مقاوم مى باشد كه بیمار را سالها مبتلا به خارش چشم و ورم ، قرمزى و سوزش مى نماید كه پولن هاى گیاهى ، اسپور قارچها گردوغبار گوناگون ، پر، كرك حیوانات و یا غذاها مى توانند عامل این بیمارى باشند.
كهیر (خیز عصبى عروقى )
كهیر عبارت است از لكه هاى آلرژى موضعى كه در لابلاى جلد (پوست ) به وجود مى آید، در خیز عروقى بثورات مشابه كهیر است اما وسعت ناحیه خیز بیشتر است و بثورات عمقى تر قرار مى گیرند در هر صورت باید دانست كه بین این دو فرق مهمى وجود ندارد و این دو كیفیت را نمى توان از هم جدا به حساب آورد، علت بیشترین این بیمارى ها همانا غذاها هستند.
مهمترین عامل كهیر حاد را ممكن است خوردن میوه جات و سبزیجات فصلى دانست ، آجیلها نیز مى توانند عامل بیداركننده اى باشند، در كهیر مزمن بیشترین عامل را مى توان تخم مرغ ، گندم ، گوشت ، پیاز، داروها مثل آسپرین ، پنیسیلین ، داروهاى خواب آور، فیناستین پرومورها، گزش ‍ حشرات ، تزریق سرمهاى حیوانى ، هورمونها یا هر چیزى كه داراى مواد فوق باشد باید دانست كه به محض ورود به بدن حساس ، كهیر ظاهر مى نمایند.
درمان كهیر
كهیرهاى حاد را با دادن ضد حساسیت ها مى توان خاموش كرد، پرهیز غذائى خیلى لازم است زیرا ممكن است عامل بیمارزائى در غذاها باشد دادن مسهل خیلى مفید است (20 تا 30 گرم سولفات دومنیزى صبح ناشتا)
گیاه درمانى به پاكسازى خلط غالب اهمیت مى دهد زیرا معتقد است كه بیشتر بیماریها از طریق گوارش است .
رینیت آلرژیك
(یا تب یونجه آتوپیك یا رینیت آلرژیك دائمى )
این بیمارى نوعى آماس مخاطى است و علائمى چون عطسه فراوان ، آبریزش از بینى احتقان بینى كه معمولا با ورم پلك چشم و حلق همراه است ، این عارضه گاهى در فصول معینى از سال پیدا شده و زمانى دائمى مى باشد.
تب یونجه (یا بیمارى پولن )
تب یونجه كه نوع فصلى رینیت آلرژى مى باشد معمولا در اثر پولنها یا قارچهائى كه به وسیله باد در فضا پراكنده مى شود به وجود مى آید، نوع بهاره این مرض حساسیتى است كه در مقابل پولن گیاهى به وجود مى آید كه این گیاهان حساسیت دهنده عبارتند از:
درخت بلوط نارون ، افرا، درخت گل و غیره .
نوع تابستانى این مرض بیشتر حساسیت در مقابل پولن علفها، نظیر زنگ گندم و ذرت و برخى كفكها یا اسپور قارچها و غیره است .
نوع پائیزه آن بیشتر در پائیز شدت كرده و مربوط به گیاهانى كه برگ ریزى دارند مى باشد.
درمان :
دادن داروهاى ضد حساسیت ، دادن كورتكوستروئیدها بكار بردن ضد هیستامین ، تجویز داورهاى مقلد سمپاتیك از طریق خوراكى كه باعث انقباض عروق و باز شدن مجارى بینى مى شود مثل پروپانولامین یا فنیل افرین در بعضى از موارد اترپین مى تواند ترشحات بینى را كم نماید درمان گیاهى این بیمارى در مبحث زكام آمده است .
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها