تبلیغات
Code center
صفحه نخست آرشیو مطالب پست الكترونیك تماس با ما
علوم تجربی ( مطالب علمی) - زكام یا گریپ (سینوزیت )


زكام یا گریپ (سینوزیت )

در اصطلاح گیاه درمانى اگر آبریزش از بینى به طرف خارج باشد زكام و اگر به طرف حلق و سینه رهسپار گردد نزله نامند كه این خود زمینه را براى برونشیت و ورم ریه و سایر بیماریهاى ریوى مستعد مى سازد چه مزاج بیمار گرم و چه سرد باشد باید تا سه روز بجز آش جو هیچ طعامى و آشامیدنى ندهند.
عناب ، سه پستان ، گل اروانه ، بنفشه به صورت جوشانده بكار برند و از غذاهاى سرخ كرده و ترش بسیار سرد و محرك بپرهیزند و نیز از ماش ، اسفناج ، سبوس گندم ، نشاسته به صورت حریره و روغن بادام و شكر استفاده نمایند اگر بیمارى كه مبتلا به زكام است بر روى شكم بخوابد و صورت را روى بالش گذارد تا ماده بتواند بهتر جارى شود در بهبودى بیمار مؤثر است زیرا در این صورت مایعات از حلق به طرف پائین سرازیر نمى شود. مبتلایان به زكام باید حتما سر را پوشیده دارند و از هواى سرد و شمالى بپرهیزند - هر چند عطش داشته باشند نباید آب سرد بنوشند. اینگونه بیماران كمتر بخوابند زیرا ماده بیمارى زا بیشتر مى تواند به سوى حلق سرازیر شود و بیشتر به حالت نیمه نشسته بسر برند و استراحت كامل كنند.
نسخه :
براى مزكوم یا صاحب زكام
ریشه ایرسا 10 گرم
كتیرا 5/2 گرم
ریشه شیرین بیان 10 گرم
همه را نرم كوبیده خوب سائیده خمیر كرده به صورت قرصهائى به اندازه مغز پسته تهیه كرده و مدام در دهان قرار دهند.
و در وقت خواب گشنیز، كتیرا و گل بنفشه را كوبیده با نبات سائیده یك قاشق مرباخورى میل نمایند.
گفتار بقراط (اگر ماده نزله به سوى ریه ریزش كند پس از چندى به چرك مبدل خواهد شد) این نیز پایه اولیه بیماریهاى ریوى به علت سینوزیت ها، مى باشد. جویدن یخ و آب خیلى سرد همه مولد نزله اند.
درمان زكام در هواى گرم
گل بنفشه 30 گرم
عناب 30 گرم
سه پستان 10 گرم
ریشه خطمى 15 گرم
تخم خطمى 15 گرم
همه را نرم كوبیده 7 روز جوشانده صبح و عصر میل نمایند
از شیر خشت مى توان در اینجا استفاده نمود شربت بنفشه ، نیلوفر و ماءالشعیر مفید است مالیدن روغن بنفشه در بینى مؤثر است . صندل ، گل سرخ ، كافور، گلاب و سركه ، را مدام بویند اگر گلو دردى بدون چرك همراه زكام باشد از پخته عدس و پوست انار و پوست بلوط مى توان غرغره نمود براى اینكه زكام به ریه ها آسیبى نرسانند مى توان از فرمول زیر استفاده كرد. گل گاوزبان 20 گرم

شاه تره 10 گرم
برگ كاسنى 20 گرم
غافث 20 گرم
بارهنگ 20 گرم
بسفایج 10 گرم
ریشه شیرین بیان 20 گرم
كشمش 30 گرم
این مقدار را نیم كوب كرده روزانه 15 گرم از آن را جوشانیده با شیره كدو و تخم خربزه آمیخته صبح ناشتا و عصر میل نمایند.
زكام در هواى سرد
كه علت آن هواى بسیار سرد باشد، نوشیدن و بر سر و رو ریختن آب خیلى سرد خوب نیست این سردردها با سنگینى سر، كدورت حواس و كسالت روان و روحى و خروج رطوبت غلیظ و سفید یا كبود رنگى از بینى و حلق همراه است .
درمان :
جوشانده بابونه ، گل بنفشه ، مغز ناخنك ، مرزنجوش ، و شبت را انتخاب كرده سر را بشویند و سیاهدانه بو داده و انیسون بو كنند و از جوشانده انجیر 10 دانه مویز 30 دانه در عسل ریخته صبح و ظهر و شب میل نمایند. و یا 10 گرم تخم كتان را بو داده در یك استكان عسل ریخته سه مرتبه میل نمایند. اگر آب ریزش بینى زیاد باشد از جوشانده انیسون بخور دهند و اگر عطسه زیاد باشد از آب بادروج در بینى كنند (بادروج گیاهى است كه به آن ریحان كوهى نیز گویند و تخم آن بسیار كوچك و سیاه رنگ بوده كه به آن تخم شربتى گویند و در فارس زیاد دیده مى شود) یا اینكه پودر تنباكو بو كنند.
نسخه :
جوز هندى 5 گرم
مصطكى 10 گرم
صمغ عربى 10 گرم
همه را نرم كوبیده با گلاب خمیر كرده قرصهائى به اندازه نخود تهیه و مرتبا در دهان گذارند و آب آنرا بلع نمایند.
نسخه براى زكامهاى مزمن و كهنه
زعفران 5/2 گرم
مامیران 1 گرم
جوز هندى 5 گرم
مامیثا 1 گرم
صمغ عربى 5 گرم
حضض 10 گرم
صندل سرخ 5 گرم
صندل سفید 5 گرم
حناء 5 گرم
عدس 1 گرم
همه را نرم كوبیده در سپیده تخم مرغ حل كرده و شب به شب اندكى از آنرا با گلاب مخلوط نموده وقت خواب بر سر بمالند و صبح حمام كنند.
زكام در افراد پرخون و فشار خونى و چاقها
كه علائمى چون سرخى صورت و چشم ها و سنگینى سر و كدورت حواس ‍ و شیرینى دهن مایل به بوى بد خروج مایعات سفت مایل به سرخ از بینى و غیره همراه است .
درمان :
این بیماران بایستى فصد شوند تا مقدارى از خون آنها كم شود و سپس از شربت بنفشه و عناب و سه پستان و غیره بدن را پاكسازى نمایند ماءالشعیر نوشند اگر لازم شود كه آب ریزش بینى را بند آورند از شربت عناب و شربت گل بنفشه و اگر سیلان و رقیق شدن مایعات بینى لازم باشد از جوشانده بابونه و مرزنجوش و مغز ناخنك و غیره استفاده نمیاند این جوشانده را بایستى از طریق سرشویه هم بكار ببرند.
تبخیر عود یا سندورس یا مرزنجوش براى اینگونه بیماران مفید است كه مى توان مقدارى از این داروها را جوشانده به صورت بخور در فضاى اطراف بیمار قرار داد.
اگر آب ریزش بینى خیلى رقیق باشد شربت گل بنفشه خورند كه منضج است اگر لازم باشد كه ماده مرتبا خارج شود از دادن شربتهاى سفت كننده ماده خوددارى شود اگر ماده غلیظ باشد و باعث درد شدیدى شده باشد بایستى براى رقیق شدن و سیلان و جارى شدن آن از تبخیر كاغذ و عنبر و كنجد استفاده نمایند یا سنگ داغ را در سركه اندوخته با سبوس در سركه گرم ریخته بخور دهند، ماءالشعیر نیز مفید است یا اینكه ماءالشعیر را در روغن بادام و نبات و گلاب و آب انار ریخته میل نمایند.
نسخه هاى ریز هم براى گریپ و هم براى برونشیت حاصله در تعقیب زكام مؤثر است
شربت بنفشه با تركیب زیر
گل بنفشه 30 گرم
پرسیاوشان 20 گرم
خارخشك 50 گرم
روزى 10 گرم از آن را جوشانده صبح و عصر میل نمایند (هر قسمت را با 2 لیوان آب بجوشانند)
شربت زیر نیز براى سردردهاى سخت ، ذات الریه ، دردهاى قولنجى و دردهاى كلیوى و سرفه نافع است كه به نام شربت فریادرس معروف است .
گل گاوزبان 5 گرم
صندل سفید 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
عود الصلیب 5 گرم
ریشه شیرین بیان 50 گرم
بادیان 10 گرم
گلسرخ 10 گرم
تخم گل خطمى 30 گرم
مویز 100 گرم
همه را پس از نیم كوب كردن ده قسمت كرده هر قسمت را شب در 2 لیوان آب جوش خیس نموده صبح ناشتا پس از جوشانیدن یك لیوان میل نمایند و بقیه را عصر بكار برند (مویزها را مى توان بهر قسمت مقدارى اضافه نمود زیرا آنها را بایستى كوبید)
زكام در مزاج صفراوى
علائمى چون سوزش چشم ، و سر، سیلان اشك ، تلخى دهان ، عطش ، خروج رطوبت از دهان و بینى .
درمان :
فلوس یا خیار شنبر را در آب میوه ها یا سكنجبین ریخته میل نمایند (5/2 گرم فلوس در یك لیوان آب سكنجبین ) شربت سه پستان نوشند از جوشانده گل بنفشه گل خطمى و برگ كاهو و پوست خشخاش سر را بشویند با گلاب و ماءالشعیر غرغره نمایند.
زكام در مزاج بلغمى
این بیمارى در این مزاج آسیب فراوانى نمى رساند زیرا مزاج هر دو یكى است .
درمان :
از جوشانده گل زوفا، ریشه شیرین بیان ، انجیر، گل قند و ترنجبین تلیین مزاج نمایند عوض آب ، گلاب بنوشند حریره از سبوس گندم و مغز بادام مفید است اگر لازم باشد كه ماده یا مایع خروجى بینى رقیق شود از جوشانده بابونه شبت مغز ناخنك ، و آویشن سر را بشویند، اگر سیلان تمام شود مى توان از تبخیر شكر سرخ یا كاغذ یا سنبل یا دانه اسفند، سندروس ، كندر، مر، میعه سایله ، و یا از قسط استفاده نمود.
زكام در مزاج سوداوى
مزاجهاى سوداوى كمتر گریپ مى شوند و اگر مبتلا شدند آسیب بیشتر مى بینند زیرا خشگى چشمها، سنگینى سر و خشكى بینى ، سردرد شدید، در اینجا بیشتر دیده مى شود، دهان بوى چیز سوخته مى دهد و بوى دود از بینى و دهان احساس مى شود و زود تبدیل به عفونت سینوسها مى گردد.
درمان :
با جوشانیده برگ خطمى ، گل بنفشه ، برگ كاهو، كدو، سر را بشویند، ماءالشعیر خشخاش و حریره از شكر و نشاسته مفید است اگر سده یا ماده بیمارى زا تمام شد مى توان از تبخیر سندروس استفاده نمود.
برونشیت در تعقیب گریپ
در نزله هاى سخت كه با سوزش حلق و سینه همراه است مى توان از لعاب به دانه با عرق گل لاله استفاده كرد اگر شربت بنفشه به آن اضافه شود بهتر است و ریشه كاسنى را نیز جوشانده روزى سه لیوان میل نمایند (10 گرم براى هر لیوان ) كه باعث باز شدن صدا و صاف شدن آن مى گردد اگر صداى بیمار گرفت كه آن نشانه ورم حلق و طنابهاى صوتى مى باشد بایستى از نسخه زیر استفاده نمود.
كتیرا 5 گرم
نبات 40 گرم
مرمكى 5 گرم
عصاره شیرین بیان 5 گرم
همه را درهم آمیخته روزى سه قاشق مرباخورى میل نمایند اگر از این هم صداى بیمار باز نشد از چوب چینى و عشبه و غیره مى توان استفاده نمود. براى باز شدن صدا باز دستوراتى در مبحث سینه دردها وجود دارد.
آب ریزش و عطسه زیاد فصلى (رینیت آلرژیك )
قبلا درباره علت این بیمارى در مبحث آلرژى بحث شده است ، در اینجا به درمان آن از طریق گیاه درمانى اشاره مى شود، لازم به توصیه است كه بیماران مبتلا بایستى تا پایان آخرین علائم بیمارى درمان را ادامه داده و بیماران زیادى با درمان زیر بهبودى حاصل كرده اند.
درمان :
مرزنجوش 5 گرم چهار قسمت كرده هر قسمت را در 2 لیوان آب جوشانده صاف نموده در محل خنكى نگهدارى كنند روزى شش مرتبه مقدارى از آن را استنشاق نمایند. (آب آن را در بینى كشند)
مرزنجوش 20 گرم
بادرنجویه 20 گرم
اسطوخدوس 20 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
مغز ناخنك 10 گرم
گل بنفشه 10 گرم
پرسیاوشان 40 گرم
آویش شیرازى 5 گرم
بابونه شیرازى 5 گرم
داروهاى زیر را پس از نیم كوب كردن 12 قسمت كرده هر قسمت را پس از شستن در یك لیوان آب جوش ریخته پس از 5 دقیقه جوشانیدن میل نمایند. هنگامى كه داروها مى جوشد مى توان سر را روى بخور آن گرفت و بخور داد.
اگر بیمارى آلرژیك یا گریپ فصلى سخت باشد بایستى 5 گرم سیاهدانه را نیم كوب كرده در نصف استكان آب جوشانده تا به نصف برسد. سپس آن را صاف كرده و در یك قاشق روغن زیتون تازه بى بو ریخته كمى گرم نمایند تا آبها تبخیر شود سپس 3 مرتبه در روز در بینى بچكانید.
براى استنشاق ، آب داروى جوشیده شده كه در زیر به آن اشاره شده است مفید است از آن براى غرغره نیز مى توان استفاده كرد.
گل بنفشه 10 گرم
بابونه شیرازى 5 گرم
مرزنجوش 10 گرم
این مقدار را در سه نوبت و هر نوبت با یك بطر آب جوشانده شود، سپس ‍ سه مرتبه یا بیشتر در بینى بكشید - در عفونت سینوسها نیز این فرمول مورد استفاده قرار مى گیرد و بسیار مؤثر است .
توجه فرمائید:
داروى سینوزیت ، همان داروى زكام یا گریپ است ، داروى استنشاقى بالا، هنگام استنشاق (در بینى كشیدن ) همه ى چركهاى سینوسها را به خوبى تخلیه مى كند. طرز عمل بدینطریق است كه یك قاشق مرباخورى از داروى استنشاقى را در 2 لیوان آب كمى جوشانده سپس گرم گرم در بینى بكشند و هواى بینى را خالى كنند، این عمل را سه مرتبه در روز صبح - ظهر - شب ، انجام دهند.

آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظر شما در مورد مطالب این سایت ؟


مطالب علمی
پیوند های روزانه
فروشگاه MY Device
دانشگاه ها